>>>
> EU/Politiko > ES: Direktiva o turističkim paket aranžmanima

ES: Direktiva o turističkim paket aranžmanima

Evropski savjet je potvrdio politički dogovor o reformi direktive o putovanjima u paket aranžmanima.  Novom direktivom poboljšaće se postojeća pravila EU u cilju prilagođavanja razvoju trenutnog stanja na tržištu usluga putovanja i zadovoljenja potreba potrošača i privrednika u digitalnom dobu.

Nova direktiva proširuje zaštitu tradicionalnih paket aranžmana proširiti na kombinacije različitih usluga putovanja, a posebno ako se radi o prodaji na internetu.  Letonski ministar ekonomije Dana Reizniece-Ozola izjavila je:

„Ovaj zakonodavni akt pružiće putnicima i industriji dugo očekivani okvir koji odgovara svrsi i otporan je na promjene u budućnosti za sektor turizma koji stalno raste i stalno se razvija. Posebno će ojačati prava putnika kod rezervisanja putem interneta i uzeti u obzir nove načine rezervacija. Uz potrošače čija će prava ojačati, od ove će Direktive imati koristi i privrednici, posebno mala i srednja preduzeća”.

Pored pomenutog, nova pravila povećaće transparentnost i zaštitu potrošača u odnosu na:

  • paket-aranžmane kod kojih se dvije ili više usluga putovanja kupuju ili od istog prodavca na internetu ili u poslovnici putničke agencije u okviru jednog ugovora,
  • prodaju putem klikova na oglase kod koje se dvije ili više usluga kupuju od različitih internetskih trgovaca u okviru posebnih ugovora, ali kod koje se putnikovo ime, adresa e-pošte i detalji o plaćanju prenose direktno između prodavaca unutar perioda od 24 časa, i
  • povezane putne aranžmane kod kojih trgovac prodaje najmanje dvije različite usluge putovanja u ciljz olakšavanja putnih aranžmana za svrhu istog putovanja ili odmora.

 Buduća direktiva će obuhvatati druge glavne karakteristike kao što su:

  • Poboljšani zahtjevi koji se odnose na predugovorne informacije – prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu putnik će imati pravo dobiti jasne i sažete informacije o glavnim pravima i obvezama, među ostalim posebne standardne informacije o predviđenom putovanju u paket aranžmanu ili odgovarajućoj ponudi.
  • Pravednije i predvidljivije cijene za putovanja u paket-aranžmanu, sa strožim kontrolama u pogledu promjena cijena (kao npr. prava raskida ugovora u slučaju povećanja cijene većeg od 8 % te uslov prenošenja sniženja cijena u istovrijednim okolnostima).
  • Poboljšana prava raskida – putnici će imati više fleksibilnosti zato što će moći raskinuti ugovor prije početka putovanja. U tom se slučaju od putnika može tražiti da organizatoru plati adekvatnu i opravdanu naknadu za raskid ugovora. Putnici će moći raskinuti ugovor prije polaska bez naknade u slučaju prirodnih katastrofa, građanskog nemira ili sličnih ozbiljnih situacija na odredištu koji bi značajno mogli uticati na njihov odmor.
  • Veća zaštita u slučajima u kojima je putnikov povratak onemogućen zbog neizbježnih i vanrednih okolnosti. Putnici će imati pravo na naknadu od najviše tri noćenja ako se ne mogu vratiti svojoj kući.
  • Efikasnija pravila o zaštiti u slučaju insolventnosti za putnike u slučaju insolventnosti trgovca. Uspostaviće se mreža centralnih kontaktnih tačaka u državama članicama kako bi se olakšala prekogranična saradnja.
  • Stroža odgovornost trgovaca u slučaju slabih rezultata paketa – direktivom se takođe uspostavljaju pravila za slučaje neusklađenosti paketa, alternativnih aranžmana, raskida ugovora, repatrijacije ili naknade štete.

Novi uslovi će takođe pogodovati ravnopravnoj konkurenciji za privrednike usklađivanjem pravila te uklanjanjem prepreka za prekogranično trgovanje. Usklađivanjem pravila te uklanjanjem prepreka za prekograničnu trgovanu novi uslovi pogodovaće ravnopravnom uređenju tržišnih prilika za privrednike.  To će rezultirati većim izborom prilikom rezerviranja proizvoda za odmor, a posljedica svega mogu biti niže cijene za potrošače. Nove odredbe počeće sa primjenom 30 mjeseci nakon stupanja direktive na snagu.

Izvori: Evropski savjet (1) (2)

Top