>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Javna rasprava: Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Javna rasprava: Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

MEP je sa svojim sugestijama učestvovao u javnoj raspravi o načinu i postupku ostvarivanje saradnje organa državne uprave sa NVO. Tri prijedloga su prihvaćena, a jedan je odbijen. Radna grupa nije razmatrala prijedlog MEP-a vezan za obezbjeđivanje ćiriličnih obrazaca, obrazaca na engleskom ili drugom relevantnom jeziku prilikom procesa prijave kandidata.

Izvještaj

Predlozi koji se odnose na obije uredbe:

– Objediniti uredbe u jedan propis, kako bi bio jasniji i lakše primjenjiv.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je, u osnovi, prihvatljiv za obrađivača. Ipak, prethodno je nužno obaviti konsultacije sa Sekretarijatom za zakonodavstvo kako bi se razmotrila pravno-tehnička utemeljenost ovakvog rješenja.

– Osigurati primjenu uredbi u pogledu adekvatne participacije osoba sa invaliditetom u procesu kreiranja javnih politika.

Odgovor obrađivača propisa: Sistemska zabrana i zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom propisana je Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Odredbom člana 5 tog Zakona propisano je da državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna i fizička lica, u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, dužni su da donose, odnosno uvode i sprovode propise i posebne mjere, koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite lica sa invaliditetom, koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u odnosu na druga lica. Shodno ovoj zakonskoj odredbi, organi državne uprave dužni su da sprovode posebne mjere u cilju adekvatne primjene uredbi na lica sa invaliditetom.

– Propisati upotrebu rodno senzitivnog jezika u uredbama.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv za obrađivača.

Nacrt Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija:

– Dio učesnika javne rasprave dao je predlog da se primjena Uredbe proširi i nadruge subjekte javnog sektora (organizacije sa javnim ovlašćenjima, javna preduzeća i sl.).

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Predmet uređenja Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija usklađen je sa zakonskim osnovom za njeno donošenje (član 80 stav 2 Zakona o državnoj upravi). Iz tog razloga, Uredbom je moguće obuhvatiti samo organe državne uprave.

– Većina učesnika javne rasprave istakla je potrebu da se iz Nacrta uredbe briše uslov da NVO koja predlaže kandidata za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati godišnji budžet u iznosu od najmanje 3.000,00 eura.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog se prihvata.

– Preispitati opravdanost propisivanja dodatnog uslova po kojem NVO koja predlaže kandidata za člana radnog tijela organa državne uprave mora biti upisana u Registar NVO jednu godinu prije objavljivanja javnog poziva.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog se prihvata i iz Nacrta uredbe se briše dodatni uslov.

– Dio aktera javne rasprave ukazao je na potrebu da se dodatno pojasni uslov za kandidate NVO koji se odnosi na relevantno radno iskustvo

Odgovor obrađivača propisa: Obrađivač propisa je stava da je, na način predložen u Nacrtu uredbe, obezbijeđeno da kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati relevantno iskustvo u vezi sa zadatkom tog radnog tijela. Izrađen stručni rad ili drugi dokument u vezi sa zadatkom radnog tijela dovoljan je dokaz da kandidat posjeduje neophodno iskustvo koje će mu omogućiti kvalitetnu participaciju u radnom tijelu.

– Predloženi je da se u javnim pozivima za predlaganje kandidata NVO za članstvo u radnim tijelima obrazloži što je zadatak tog radnog tijela.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvaćen. Kao dio javnog poziva predviđeni su i „podaci o zadatku radnog tijela”.

– Istaknut je predlog da se u Nacrtu uredbe dodatno pojasni uslov koji se odnosi na relevantno iskustvo NVO koja predlaže kandidata za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave, na način da se predvidi i realiazacija projekta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvaćen.

– U uredbi predvidjeti naknadu troškova članovima radnih grupa koji participiraju ispred NVO.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv imajući u vidu da predmet ove uredbe nije pitanje naknade troškova članovima radnih tijela koje obrazuju organi državne uprave.

– Predlog većeg broja učesnika javne rasprave odnosio se na brisanje rješenja iz Nacrta uredbe po kome, u slučaju istog broja podrški za dva ili više kandidata NVO, starješina na osnovu diskrecionog ovlašćenja bira člana radno tijela (predložene alternative u ovim situacijama: da starješina izvrši izbor svih kandidata koji su predloženi od najvećeg broja NVO-a; da se primijeni princip „prvi u vremenu – prvi u pravu“, zavisno od vremena podnošenja dokumentacije po objavljanom javnom pozivu; da se ponovi javni poziv u ovim situacijama).

Odgovor obrađivača propisa: Prihvata se predlog. Dosadašnja primjena Uredbe pokazala je da se radi o jako malom broju slučajeva kada dva ili više kandidata imaju jednak broj predloga NVO. Iz tog razloga, obrađivač je mišljenja da je u tim situacijama prihvatljiv predlog po kome bi starješina bio dužan da izabere sve kandidate za koje je dostavljeno najviše predloga NVO-a).

– Iznijet je predlog da se briše ograničenje iz Uredbe po kome kandidat NVO-a za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave ne može biti državni službenik, odnosno namještenik.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Imajući u vidu pravni status državnih službenika i namještenika, koji je uređen Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kao i činjenicu da je poslodavac tih lica Država, ne bi bilo opravdano u isto vrijeme dati im mogućnost da kao predstavnici NVO-a participiraju u radnim tijelima organa državne uprave.

– Iz Nacrta uredbe brisati uslov po kome kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati prebivalište u Crnoj Gori.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Prema važećem rješenju iz Uredbe, kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora biti crnogorski državljanin. Predlogom iz Nacrta uredbe to rješenje je promijenjeno u cilju davanja mogućnosti većem broju kandidata da participiraju ispred NVO-a u radnim tijelima organa državne uprave. Ipak, obrađivač je stava da je posjedovanje prebivališta u Crnoj Gori minimalan zahtjev kojim se dokazuje veza kandidata sa državom Crnom Gorom, koja mu daje legitemitet da uzme učešće u radu radnih tijela organa državne uprave.

– Određeni broj učesnika javne rasprave predložio je da se Uredbom pooštri sistem odgovornosti službenika koji primjenjuju ovaj propis, kako bi se osigurala njegova dosljedna primjena.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Pitanje odgovornosti službenika za zakonitost i ažurnost njihovog rada sistemski je uređena Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, te se ne može uređivati ovim podzakonskim aktom.

– Propisati dužnost organa državne uprave da, prilikom sačinjavanja akta o kome su sprovedene konsultacije sa NVO, posebno razmotri predloge dobijene u toku konsultovanja.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.

Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

– Većina učesnika javne rasprave predložila je da se izuzeci od obaveze sprovođenja javne rasprave, propisani važećom Uredbom, trebaju brisati (naročito kada su u pitanju godišnji budžet, oblast odbrane i bezbjednosti i hitne i vanredne okolnosti).

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv. Obrađivač je stava da je i u pomenutim situacijama nužno obezbijediti minimum participacije zainteresovane javnosti u procesu pripreme zakona, kroz davanje mogućnosti da javna rasprava, u tim slučajevima, može trajati kraće od propisanog minimuma (40 dana) – ali ne kraće od 7 dana. Time se uvažavaju specifičnosti pripreme zakona u datim situacijama, ali i obezbjeđuje dosljedna primjena insituta javne rasprave na sve zakonske tekstove.

– Dat je predlog da se polje primjene Uredbe proširi i na strateška i planska dokumenta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je djelimično prihvatljiv. Predmet uredbe je određen osnovom datim u članu 97 stav 3 Zakona o državnoj upravi, koji obaveznost sprovođenja javne rasprave predviđa samo u slučaju pripreme zakonskih akata. Ipak, pravila iz Uredbe je nužno primjenjivati i u situacijama kada se organi državne uprave opredjeljuju za sprovođenje javnih rasprava prilikom sačinjavanja strateških i planskih dokumenata, pa će u tom smislu biti dopunjen Nacrt uredbe.

– Predloženo je da se u Uredbi propiše obaveza ministarstva da, uz javni poziv za savjetovanje sa zainteresovanom javnošću, objavljuje i sva dokumenta relevantna za izradu određene javne politike.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.

– Dat je predlog da se u Uredbi propiše obaveza ministarstva da, uz javni poziv za raspravu o nacrtu zakona, objavljuje i izvjestaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) čije sačinjavanje je prethodilo izradi određenog zakonskog akta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.

– Dat je predlog da Izvještaj o sprovedenoj raspravi treba da sadrži integralno prenesene prispjele predloge i sugestije, sa pojedinačnim odgovorom obrađivača na svaki od njih.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Obrađivač smatra da je, sa aspekta racionalnosti i jasnoće, neophodno grupisati prispjele predloge i sugestije, prema temama na koje se odnose, sa odgovorom na ono što je predloženo ili sugerisano. Integralno prenošenje svih dospjelih predloga i sugestija aktera javne rasprave činilo bi izvještaje sa javne rasprave nepotrebno obimnim, posebno imajući u vidu da vrlo često više aktera daju iste/slične predloge ili sugestije u vezi sa istim/sličnim temama.

Izvor: MUP

 

Top