>>>
> EU/Politiko > MinPolj: ADMAS – kreditiranje razvojnih projekata u poljoprivredi iz Razvojnog fonda Abu Dabija

MinPolj: ADMAS – kreditiranje razvojnih projekata u poljoprivredi iz Razvojnog fonda Abu Dabija

meCrnogorski available languages

Nakon projekata MIDAS, koji se realizuje uz podršku Svjetske banke, i IPARD-like, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije i Svjetske banke, Ministarstvo poljoprivrede i rurlanog razvoja, uz podršku Razvojnog fonda Abu Dabija i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, pokreće projekat Podrška Abu Dabija razvoju poljoprivrede Crne Gore – ADMAS.

Cilj projekta ADMAS je povećanje standarda proizvodnje i prerade, jačanje konkurentnosti, doprinos održivoj upotrebi prirodnih resursa i poboljšanju životnog standarda u ruralnim oblastima. Pored unapređenja proizvodnih kapaciteta, očekuje se da svaki pojedinačni projekat ima i širi društveni uticaj kreiranjem vertikalnog lanca vrijednosti i uključivanjem manjih porodičnih gazdinstava. 

Projekat zajedno realizuju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Investiciono-razvojni fond Crne Gore i Razvojni fond Abu Dabija. U okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja formirana je posebna Jedinica za implementaciju projekta, sa sledećim zadacima: 

 • Promovisanje ADMAS projekta;
 • Komunikacija sa zainteresovanim strankama;
 • Prijem potrebnih dokumenata od potencijalnih korisnika;
 • Pregled primljenih dokumenata u skladu sa ADMAS operativnim priručnikom;
 • Pripremanje predloga za svakog aplikanta koji ispunjava zahtjeve za Odbor projekta;
 • Obezbjeđivanje povratnih informacija od Odjeljenja za monitoring i kontrolu kredita u procesu pripremanja predloga za Odbor projekta;
 • Obezbjedjivanje neophodnih informacija Odjeljenju za pravne poslove u procesu pripreme Ugovora za potpisivanje, kao i pratećih Ugovora o kolateralu;
 • Upućivanje završenih predloga Odboru projekta;
 • Monitoring i evaluacija;
 • Pripremanje relevantnih izvještaja za Odbor projekta;

Menadžeri u Jedinici za implementaciju projekta koji su uključeni u realizaciju ADMAS projekta imali su odgovarajuću obuku u skladu sa Operativnim priručnikom. 

ADMAS projekat namijenjen je za srednjeročno i/ili dugoročno finansiranje: 

 • izgradnje fabrika za proizivodnju, preradu, skladišta i dr. objekata nemijenjenih razvoju poljoprivrede;
 • mašina i opreme za proizvodnju, vozila itd.,
 • kupovinu grla stoke, sadnog materijala;
 • razvoj postojećih sredstava i imovine (poboljšanje, rekonstrukcija) i
 • obrtni kapital (koji ne smije prelaziti iznos od 1/3 kredita).

Za ADMAS projekat mogu konkurisati:

 • mala, srednja i velika preduzeća bilo da su u privatnom vlasništvu ili da država ima udio u vlasništvu;
 • preduzetnici i porodična gazdinstva koja namjeravaju da se registruju kao poslovni klijenti što je i preduslov za realizaciju kredita;

Pri odobravanju kredita, implementirati će se sledeće faze evaluacije: 

 1. Faza 1. – prijem i evidentiranje zahtjeva za kredit;
 2. Faza 2. – provjera osnovnih i obaveznih zahtjeva u skladu sa Operativnom priručnikom;
 3. Faza 3. – bodovanje aplikacija u skladu sa evaluacionim kriterijumima;
 4. Faza 4. – provjera kolaterala;

Prve tri faze realizuje Jedinica za implementaciju projekta, dok četvrtu fazu realizuje Investiciono-ravzojni fond Crne Gore. Nakon što aplikacija pozitivno prođe sve četiri faze, može da se pređe u fazu implementacije kredita. Praćenje implementacije kredita vrši Jedinica za implementaciju projekta, dok otplatu kredita pratiti Investiciono-razvojni fond.

Maksimalni iznos kredita:

 • 75% od neto budžeta investicije, ali ne manje od 1,000,000 EUR i ne više od 3,000,000 EUR;
 • 30% od trajnog obrtnog kapitala (obrtna sredstva na osnovu poslednjeg priloženog finansijskog izvještaja ili adekvatne evidencije o finansijskom stanju)

Uslovi kreditiranja:

 • rok otplate: maksimum 17 godina, uključujući 4 godine grejs-period.
 • kamatna stopa: 2,5% i ugovorna naknada: 0,5%. Odstupanje jedino uz saglasnost Odbora projekta.
 • sopstveno učešće: minimum 25% od neto budžeta investicije.
 • kolateral: sve vrste kolaterala u skladu sa relevantnim regulativama u Crnoj Gori.

Sva plaćanja moraju biti dokumentovana u skladu sa Operativnim priručnikom projekta.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 50.000.000 USD. Javni poziv je stalno otvoren sve do povlačenja navedenog iznosa sredstava.

Izvor podataka: MPRR

meCrnogorski available languages

Top