>>>
> Ekonomija Crna Gora > Agrobudžet 2021: napokon usvojen (jul!!)

Agrobudžet 2021: napokon usvojen (jul!!)

meCrnogorski available languages

Napokon! Agrobudžet 2021 usvojen u julu mjesecu

Agrobudžet 2021

Vlada Crne Gore je napokon usvojila Agrobudžet 2021. godinu u iznosu od 44,8 miliona eura, od čega 27,1 miliona iz nacionalnih sredstava, 9,3 miliona eura iz donacija i 8,3 miliona iz kreditnih sredstava.

“Novim Agrobudžetom sva direktna plaćanja za stočarski sektor i za biljnu proizvodnju povećana su od 5 do 10 %, što predstavlja ukupno povećanje od 2 miliona eura  za direktna plaćanja u poljoprivredi”, navodi se u saopštenju Vlade- .

Za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji ove godine opredijeljeno je ukupno 2.050.000,00 eura, što je, kako kažu, za 30% sredstava više nego prošle godine.

“Opredijeljena sredstva u stočarskoj proizvodnji uvećana su za 19% sa 3.500.000€ na 4.165.000€. Povećane su premije po grlu za krave i junice sa 70€ na 75€, za ovce i koze sa 8€ na 9€, a iste će ostvariti oko 5.300 gazdinstava”, navodi se u saopštenju.

Novim Agrobudžetom opredijeljena je podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka kao i podrška preradi mlijeka na gazdinstvima. Kao rezultat velikog interesovanja proizvođača za ovu mjeru povećali su sredstva  podrške u odnosu na prethodnu godinu za preko 30%, sa 1,5 na oko 2 miliona eura.

Kroz mjere programa unapređenja stočarstva opredijeljena su sredstva za podršku svinjarskom sekotru u izonsu od 20% u odnosu na prošlu godinu.

“Opredijeljena je podrška za nabavku mehanizacije u iznosu od 980 hiljada eura, odnosno 30 odsto više nego 2020. godine.  Uvedena je nova komponenta podrške koja se odnosi na nabavku dvoosovinskih traktora, sa 30% podrške kao i 50% podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciju primarne proizvodnje”, kazali su iz Vlade.

Kroz mjere ruralnog razvoja biće realizovane brojne mjere podrške investicijama u razvoju poljoprivrede i to one koje se odnose na  zasnivanje novih zasada u voćarstvu, povrtarskoj proizvodnji, nabavci stočnog fonda i mehanizaciji.

“Novim Agrobudžetom je u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda crnogorskih poljoprivrednika obezbijeđena mjera podrške investicijama u preradi na gazdinstvima u iznosu od 600.000,00 eura. Ministarstvo je kroz ovu mjeru, za 2021. godinu, opredijelilo iznos podrške do 80% vrijednosti prihvatljive investicije”, kazali su iz Vlade.

Subvencije u biljnoj proizvodnji su povećane sa 200 na 220 eura po hektaru, tj. 230 eura za mlađe od 40 godina. Unaprijeđen je sistem kontrole, te će ove godine sve obradive površine biti evidentirane u Sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP). Za ovu namjenu opredijeljeno je 1,9 miliona eura, što je za oko pola miliona eura više nego prošle godine.

Javni dug CG 77,2% BDP-a, Budžetski deficit niži u 2019 montenegro crna gora woods gora šuma planina

Agrobudžet 2021

“Povećan je iznos i za direktna plaćanja za proizvodnju sjemenskog materijala za oko 40% u odnosu na prošlu godinu, te je za ove namjene  opredjeljeno 100.000,00 eura”, navodi se u saopštenju.

Pored osnovne podrške od 50% predviđeno je i dodatnih 10% za podnosioce zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

“Obezbijeđena je podrška za podizanje modernizaciju i opremanje voćnih zasada u iznosu od 230.000€, odnosno 21% više nego 2020. godine.”

Podrška pčelarstvu je diverzifikovana kroz više različitih mjera u odnosu na prethodne godine. Stvorena je mogućnost da pčelari kroz Agrobudžet ostvare veću podršku u odnosu na prethodnu godinu.

“U cilju  poboljšanje uslova života na selu predviđena je nova mjera, kojom se opredeljuje podrška u iznosu do 10.000 eura za nabavku stočnog fonda najugroženijima u ruralnim područjima. Ova mjera namijenjena je porodicama sa maloljetnom djecom, sa stalnim prebivalištem u ruralnom području, pod uslovom da su oba roditelja nezaposlena i prijavljena na ZZZCG, kao i samohrani roditelj koji je prijavljen na ZZZCG”, kazali su iz Vlade.

Od ove godine u vinarstvu moguće je ostvariti podršku i za protivgradne mreže sa pratećom konstrukcijom. Za podizanje I modernizaciju/opremanje voćnih zasada opredijeljena je mjera u iznosu od 230.000 eura, odnosno 21% više nego 2020. godine.

“Podrška opredijeljena razvoju maslinarstva iznosi 150.000 eura odnosno 7% više nego 2020.godine.”

Opredijeljeno je 50% više podrške povrtarskoj proizvodnji u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 600.000 eura.

“Mjerom podrške pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika opredijeljena su sredstva u iznosu od 500.000 eura, odosno 25% više nego 2020. godine”, navodi se u saopštenju.

Nakon usvojenog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je utvrdio da nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pripada pravo na staračku naknadu, koja je povećana sa 72 na 102 eura, novim Agrobudžetom su opredijeljena sredstva u iznosu od 3.120.000,00 eura.

“Sredstava za sektor ribarstva uvećana su za 1.107.000,00 eura u odnosu na 2020. godinu. Povećana su opredijeljena sredstva u morskom ribarstvu, marikulturi, slatkovodnom ribarstvu kao i podrška modernizaciji razvoja ribarstva korz MIDAS 2 projekat.”

Takođe, predviđena je podrška unapređenju stočnog fonda, unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka, podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje, kao i podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni. Uvećana su sredstva opredijeljena za očuvanje autohtonih genetičkih resursa u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

“Pored nabavke fotonaponskih sistema, adaptacije katuna, I rekonstrukcije postojećih sistema za napajanje stoke i nabavke plastičnih cistijerni za vodu, od ove godine na zahtjev poljoprivrednih proizvođača kao prihvatljiva investicija uvedena je nabavka crijeva za dovod vode, potopne električne pumpe i hidrofora”, zaključili su iz Vlade.

Stupanjem na snagu Agrobudžeta stvoreni su uslovi za realizaciju svih mjera agrarne politike predviđenih za 2021. godinu.

Agrobudžetom za 2021. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

meCrnogorski available languages

Top