>>>
> Ekonomija Crna Gora > AMM podnio 20 preporuka Vladi CG

AMM podnio 20 preporuka Vladi CG

meCrnogorski available languages

Pogledajte 20 preporuka Asocijacije menadžera Crne Gore ( AMM ), koji su prihvaćeni od većine članova Upravnog odbora na elektronskoj sjednici (održanoj 06. maja). Predmetni dokument upućen je Predsjedniku Vlade Crne Gore 14. maja 2020. godine.

 

1. Trenutna situacija u privredi ukazuje na početak ekonomske krize snažnih razmjera. Što se prije efikasnije suočimo sa problemima i izazovima, veća je vjerovatnoća da možemo umanjiti neminovne posljedice. Situacija u kojoj se nalazi globalna ali i naša ekonomija, traži stalno praćenje pokazatelja i reakcije. 

2. Odlučno liderstvo je danas važnije nego ikada. U ovoj fazi treba primarno slušati struku, ovog puta ekonomsku i preduzetničku. Ne dozvoliti da strah i neodlučnost uspore i uguše vraćanje privrede u redovne poslovne tokove. 

3. Oformiti Nacionalni Streteški Tim (NST) sastavljen od predstavnika Vlade, poslovnih organizacija, dokazanih privrednika i predstavnika nauke. Ovaj tim bi koordinirao aktivnosti ekonomskog oporavka i pokretanja privrede. U tim uključiti nove snage koje će generisati produktivna i održiva rješenja. 

4. Ubrzati, degeneralizovati i debirokratizovati podršku preduzećima koja su do sada funkcionisala u otežanim uslovima. Suština poslovanja je važna, ne samo šifra djelatnosti. 

5. U proceduri podrške likvidnosti fokusirati se na subjekte koji će najbrže doprinijeti ukupnom privrednom oporavku (proizvodnja, prehrana, turizam…) i smanjiti odliv finansijskih sredstava izvan CG. Na vrhu prioriteta postaviti subjekte koji su na bijeloj poreskoj listi, a na začelju poreske dužnike koji ne poštuju usvojene reprograme i/ili se nalaze na crnoj listi. 

asocijacija menadžera crne gore crnogorskih menadzera amm Vebinar Ekonomija u doba korone (AMM)
Asocijacija menadžera Crne Gore – AMM

6. Očuvati vitalnost bankarskog sektora od generalizovanih zahtjeva za moratorijumima na vraćanje kredita. Moratorijum bi trebalo odobravati samo onima kojima je neophodan i to: fizičkim licima koja su ostala bez posla ili su im zarade značajno umanjene, pravnim licima kojima je zabranjeno vršenje djelatnosati ili rade u otežanim uslovima, što se dokazuje mjesečnim bilansima kojima se utvrđuje pad prihoda i prometa. 

7. Ne treba očekivati da sve banke mogu ponuditi veliki broj dugoročnih povoljnih kredita iz kratkoročnih depozita aktuelnih klijenata. Predlažemo da se napravi aranžman komercijalnih banaka sa IRF-om, gdje bi država bila garant zaduživanju IRF-a kod EIB-a (i slično) na period od 10 godina, a komercijalne banke dogovarale kreditne linije sa krajnjim korisnicima. Omogućiti privrednicima koji poštuju poreske obaveze (npr. sa bijele poreske liste), a posluju u otežanim uslovima, da kroz IRF ili neku formu državnog garantnog fonda, dođu do mogućnosti jednostavnijeg obezbjeđenja kolaterala za kreditno zaduženje. 

8. Naša turistička ponuda se mora među prvima adaptirati tako da bude atraktivna u ovim vremenima. Ako sada izgubimo šansu, kratkoročna pomoć države neće puno značiti na duge staze. Naša šansa je u tome da omogućimo bezbijedno ljetovanje. Zajedno sa turoperatorima i privredom Crne Gore investirati u laboratorije na aerodromima i brze testove. Napraviti dogovore sa vladama zemalja regiona i avio prevoznicima u smislu priznavanja testova i slično. Izvršiti selekciju prioritetnih zemalja dolazećih turista i u saradnji sa nacionalnim avio prevoznikom Montenegro Airlines ponuditi turistima i turoperatorima pakete subvencionisanih avio karata, u cilju obezbjeđivanja što nižih troškova za turiste. 

9. Nastaviti kontrole sprovođenja zaštitnih i higijenskih mjera, sa nultom tolerancijom za nepoštovanje preporuka uz vođenje računa o primjenjivosti i normalnog funkcionisanja privrednih subjekata, kao i visokim stepenom preventivnog a ne kaznenog pristupa. 

10. Povećati kapacitete i brzine administracije, kroz orijentaciju prema domaćem IT sektoru. Ne gubiti vrijeme i novac na skupa strana rješenja. 

11. Iskoristiti prednosti digitalne transformacije i kao podršku tom procesu ubrzati formiranje Digitalne koalicije. 

12. Nastaviti sa organizovanjem, podrškom i zaštitom domaćih programa proizvodnje, uključujući i proizvodnju sredstava za dezinfekciju i zaštitnih sredstava. 

13. Ohrabriti i pomoći kompanije da prilagode poslovne sisteme novim okolnostima, da restrukturiraju organizacione šeme, redefinišu ovlašćenja, usklade sisteme nagrađivanja, ponovo osmisle strategije poslovanja i slično. 

14. Osloboditi poslodavce obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade za sve novozaposlene do kraja godine, osmisliti dodatne modele za stimulaciju novog zapošljavanja

15. Razmotriti model kojim bi se omogućilo plaćanje PDV-a na naplaćene usluge ili robe, posebno za ugrožena mikro i mala preduzeća čiji ukupni prihod ne prelazi više od 120.000 eura. 

16. Utvrditi i izdašno stimulisati ključne privredne grane i preduzeća u njima, koji bi bili zamajac privrednog rasta. 

17. Maksimalno smanjiti sva lokalna davanja i prilagoditi ih novonastalim uslovima. 

18. Osnažiti postojeće i definisati nove institucionalne okvire, koji bi bili otvoreni za prijem ideja mladih naučnika i kadrova koji su se vratili privremeno ili trajno iz inostranstva, sa ambicijom da se njihovo znanje i želja za radom i dokazivanjem usmjere na nove razvojne programe. 

19. U cilju privlačenja SDI i finansijskih sredstava, poboljšati zakonodavni okvir za registraciju firmi u stranom vlasništvu, bez prisustva osnivača uz korišćenje mogućnosti elektonske identifikacije. Zadržati nisku stopu poreza na dobit. Omogućiti strancima da plaćaju zakonom predviđene poreze, a ukinuti obavezu plaćanja doprinosa za zdravstvo i penziono ukoliko je stranac direktor tj. osnivač. 

20. Naglašena potreba privlačenja SDI-a i ekonomska situacija zahtijevaju snažnu aktivnost crnogorskih DKP-a na polju ekonomske diplomatije i u tom smislu modernizaciji i snaženju organizaciono institucionalnog okvira i pozicije ovog segmenta vanjskih poslova naše države. 

 

Izvor: AMM (Asocijacija Menadžera Crne Gore – Association of Montenegrin Managers AMM)

meCrnogorski available languages

Top