>>>
> Ekonomija Crna Gora > Autorska i srodna prava u CG: usklađivanje sa EU direktivom

Autorska i srodna prava u CG: usklađivanje sa EU direktivom

meCrnogorski available languages

Autorska i srodna prava

Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, konkretno Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu. – Na taj način je Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju Ministarstva ekonomije ocijenila na sjednici Vlade utvrđene Izmjene i dopune zakona o srodnim i autorskim pravima.

Jakić je navela da je predmetnom direktivom po prvi put na nivou Evropske unije detaljno uređeno pitanje kolektivnog ostvarivanja prava, kako u pogledu prava autora i nosilaca srodnih prava, tako i u pogledu obaveza i ovlašćenja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika prava. Ona je dopunila da će glavni efekat usvajanja ovog Predloga zakona biti unaprjeđenje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori.

Jakić je na kraju upoznala prisutne sa najznačajnijim novinama koje Predlog zakona donosi za autorska i srodna prava:

  • • Pojačana transparentnost rada organizacija za kolektivno ostvarivanje, kako u odnosu prema autorima i nosiocima srodnih prava koje zastupa, tako i u odnosu prema korisnicima.
  • • Pojačan nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava od strane nadležnog organa;
  • • Pojačan inspekcijski nadzor nad neovlašćenim korišćenjem autorskih djela i premeta srodnih prava;
  • • Strožija prekršajna politika;
  • • Unapređenje postupka zaključivanja zajedničkih sporazuma o tarifama tj. sporazuma o naknadama za korišćenje autorskih djela i predmeta srodnih prava između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja korisnika, uz uvođenje obaveze odobrenja takvih sporazuma od strane nadležnog organa, kao i povećana transparentnost prilikom zaključivanja istih;
  • • Uvođenje mogućnosti utvrđivanje nove sporazumne tarife ukoliko je prethodna primjenjivana najmanje godinu dana, kao i izmjene privremene tarife utvrđene od strane nadležnog organa, po službenoj dužnosti ili na zahtjev reprezentativnog udruženja korisnika ili organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
  • • Uvođenje obaveze organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava da daju mogućnost podnošenja prigovora i obezbijede efikasne i blagovremene postupke za odlučivanje po prigovorima svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravljaju pravima na osnovu sporazuma o zastupanju.

Ključne ciljne grupe na koje će Predlog ovog zakona uticati su:

  • autori i nosioci srodnih prava;
  • – Korisnici autorskih djela i predmeta srodnih prava;
  • – organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

 

Gov.me

meCrnogorski available languages

Top