>>>
> Ekonomija Crna Gora > Budžet Crne Gore za 2018. godinu

Budžet Crne Gore za 2018. godinu

meCrnogorski available languages

Tekst Zakona o budžetu Crne Gore (objavljen u “Sl. list CG”, br. 90/2017)

I OPŠTI DIO

Budžet Crne Gore za 2018. godinu dat je u sljedećoj tabeli:

Budžet Crne Gore

Iznos u €

IZVORNI PRIHODI

1.708.246.091,41

Porezi i doprinosi

1.597.870.452,79

Ostali prihodi

110.375.638,62

IZDACI

1.822.390.469,15

Tekuća budžetska potrošnja

1.531.615.469,15

Kapitalni budžet CG

290.775.000,00

DEFICIT

– 114.144.377,74

PRIMARNI DEFICIT

– 28.671.677,74

OTPLATA DUGA

181.744.495,00

Otplata glavnice rezidentima

50.680.000,00

Otplata glavnice nerezidentima

100.600.000,00

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

30.464.495,00

NEDOSTAJUĆA SREDSTVA

– 295.888.872,74

FINANSIRANjE

295.888.872,74

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora

295.888.872,74

Član 2

Primici u iznosu od 2.004.134.964,15 € se raspoređuju na:

1. TEKUĆI BUDžET

851.754.174,29 €

2. REZERVE

13.057.693,14 €

3. BUDžET DRŽAVNIH FONDOVA

666.803.601,72 €

4. KAPITALNI BUDžET

290.775.000,00 €

5. TRANSAKCIJE FINANSIRANjA IZDATAKA

181.744.495,00 €

Član 3

Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Iznos u €

7

PRIMICI

2.004.134.964,15

71

Tekući prihodi

1.678.908.879,99

711

Porezi

1.086.322.057,76

7111

Porez na dohodak fizičkih lica

134.134.404,59

7112

Porez na dobit pravnih lica

49.881.035,77

7113

Porez na imovinu

3.405.389,70

7114

Porez na dodatu vrijednost

617.339.596,24

7115

Akcize

246.372.205,94

7116

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

25.140.855,31

7118

Ostali porezi

10.048.570,21

712

Doprinosi

511.548.395,03

7121

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

303.496.114,96

7122

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

180.937.710,58

7123

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti

14.313.171,35

7124

Ostali doprinosi

12.801.398,14

713

Takse

18.679.692,72

7131

Administrativne takse

13.565.337,19

7132

Sudske takse

1.512.276,50

7133

Boravišne takse

1.283.896,15

7136

Ostale takse

2.318.182,88

714

Naknade

25.971.331,86

7141

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

789.149,97

7142

Naknada za korišćenje prirodnih dobara

3.854.894,67

7143

Ekološke naknade

288.097,27

7144

Naknade za priređivanje igara na sreću

9.539.446,67

7148

Naknade za puteve

4.135.670,37

7149

Ostale naknade

7.364.072,91

715

Ostali prihodi

36.387.402,61

7151

Prihodi od kapitala

4.475.232,13

7152

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi

14.734.745,88

7153

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti

4.896.250,79

7155

Ostali prihodi

12.281.173,81

73

Primici od otplate kredita i sredstva prenesna iz prethodne godine

4.827.211,43

731

Primici od otplate kredita

4.827.211,43

74

Donacije i transferi

24.510.000,00

741

Donacije i transferi

24.510.000,00

7411

Tekuće donacije

24.510.000,00

75

Pozajmice i krediti

295.888.872,74

751

Pozajmice i krediti

295.888.872,74

7512

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora

295.888.872,74

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupno budžet

4

IZDACI

2.004.134.964,15

41

Tekući izdaci

752.198 681,94

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

438.977.760,11

4111

Neto zarade

256.553.160,07

4112

Porez na zarade

36.568.458,65

4113

Doprinosi na teret zaposlenog

89.772.216,32

4114

Doprinosi na teret poslodavca

50.958.059,61

4115

Opštinski prirez

5.125.865,46

412

Ostala lična primanja

12.652.190,18

4122

Naknada za stanovanje i odvojen život

2.069.540,40

4123

Naknada za prevoz

437.061,80

4124

Jubilarne nagrade

243.619,10

4125

Otpremnine

796.624,94

4127

Ostale naknade

9.105.343,94

413

Rashodi za materijal

36.475.699,82

4131

Administrativni materijal

7.011.326,74

4132

Materijal za zdravstvenu zaštitu

1.546.100,00

4133

Materijal za posebne namjene

9.913.000,55

4134

Rashodi za energiju

7.930.569,71

4135

Rashodi za gorivo

8.909.352,82

4139

Ostali rashodi za materijal

1.165.350,00

414

Rashodi za usluge

73.664.108,84

4141

Službena putovanja

5.338.238,60

4142

Reprezentacija

681.939,26

4143

Komunikacione usluge

5.924.315,52

4144

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

4.546.190,50

4145

Usluge prevoza

1.201.120,90

4146

Advokatske, notarske i pravne usluge

5.508.757,29

4147

Konsultantske usluge, projekti i studije

38.237.493,92

4148

Usluge stručnog usavršavanja

1.589.637,61

4149

Ostale usluge

10.636.415,24

415

Rashodi za tekuće održavanje

22.343.832,78

4151

Tekuće održavanje javne infrastrukture

15.309.000,00

4152

Tekuće održavanje građevinskih objekata

3.014.500,00

4153

Tekuće održavanje opreme

4.020.332,78

416

Kamate

85.472.700,00

4161

Kamate rezidentima

7.672.700,00

4162

Kamate nerezidentima

77.800.000,00

417

Renta

9.600.131,20

4171

Zakup objekata

9.160.920,01

4172

Zakup opreme

406.666,79

4173

Zakup zemljišta

32.544,40

418

Subvencije

27.011.800,00

4181

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga

27.011.800,00

419

Ostali izdaci

46.000.459,01

4191

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

6.293.826,79

4192

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

2.272.600,00

4193

Izrada i održavanje softvera

14.064.299,87

4194

Osiguranje

2.902.876,80

4195

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama

5.250.821,55

4196

Komunalne naknade

3.633.118,00

4197

Kazne

1.651,00

4198

Takse

55.890,00

4199

Ostalo

11.525.375,00

42

Transferi za socijalnu zaštitu

551.408.689,95

421

Prava iz oblasti socijalne zaštite

79.812.000,00

4211

Dječiji dodaci

4.500.000,00

4212

Boračko invalidska zaštita

6.750.000,00

4213

Materijalno obezbjeđenje porodice

14.250.000,00

4214

Porodiljska odsustva

16.672.000,00

4215

Tuđa njega i pomoć

21.745.000,00

4216

Ishrana djece u predškolskim ustanovama

925.000,00

4217

Izdržavanje štićenika u domovima

3.970.000,00

4218

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite

11.000.000,00

422

Sredstva za tehnološke viškove

20.398.799,52

4221

Garantovane zarade

350.000,00

4222

Otpremnine za tehnološke viškove

8.098.799,52

4224

Naknade nezaposlenim licima

11.750.000,00

4225

Ostalo

200.000,00

423

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

425.672.790,43

4231

Starosna penzija

248.342.703,36

4232

Invalidska penzija

69.392.623,11

4233

Porodična penzija

84.685.112,81

4234

Naknade

10.291.699,71

4235

Dodaci

2.239.597,56

4236

Ostala prava

10.721.053,88

424

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

16.500.100,00

4241

Liječenje van Crne Gore

16.500.100,00

425

Ostala prava Iz zdravstvenog osiguranja

9.025.000,00

4251

Ortopedske sprave i pomagala

1.700.000,00

4252

Naknade za bolovanje preko 60 dana

3.500.000,00

4253

Naknade za putne troškove osiguranika

3.825.000,00

43

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

183.542.538,70

431

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

177.726.542,00

4311

Transferi za zdravstvenu zaštitu

76.500.000,00

4312

Transferi obrazovanju

23.457.228,10

4313

Transferi institucijama kulture i sporta

4.590.000,00

4314

Transferi nevladinim organizacijama

4.620.359,71

4315

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

5.331.559,78

4316

Transferi za jednokratne socijalne pomoći

1.965.000,00

4317

Transferi za lična primanja pripravnika

8.013.640,00

4318

Ostali transferi pojedincima

17.407.811,82

4319

Ostali transferi institucijama

35.840.942,59

432

Ostali transferi

5.815.996,70

4324

Transferi opštinama

5.625.996,70

4326

Transferi javnim preduzećima

190.000,00

44

Kapitalni izdaci

319.307.864,42

441

Kapitalni izdaci

319.307.864,42

4411

Izdaci za infrastrukturu opseg značaja

231.354.600,00

4412

Izdaci za lokalnu infrastrukturu

23.852.600,00

4413

Izdaci za građevinske objekte

29.465.526,31

4414

Izdaci za uređenje zemljišta

678.000,00

4415

Izdaci za opremu

30.894.622,11

4416

Izdaci za investiciono održavanje

2.815.516,00

4417

Izdaci za zalihe

247.000,00

45

Krediti i pozajmice

2.875.001,00

451

Pozajmice i krediti

2.875.001,00

4513

Pozajmice i krediti pojedincima

1.680.000,00

4515

Ostale pozajmice i krediti

1.195.001,00

46

Otplata dugova

181.744.495,00

461

Otplata duga

151.280.000,00

4611

Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

50.680.000,00

4612

Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

100.600.000,00

4630

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

30.464.495,00

47

Rezerve

13.057.693,14

4710

Tekuća budžetska rezerva

12.462.693,72

4720

Stalna budžetska rezerva

594.999,42

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Prihode koje ostvari potrošačka jedinica sopstvenom djelatnošću, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, služiće isključivo za finansiranje izdataka te potrošačke jedinice.

Izdaci potrošačke jedinice koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa 3.500.000,00€ i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4415- Izdaci za opremu, 4416- Izdaci za investiciono održavanje i 4513-Pozajmice i krediti pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to:

1) Svjetske banke, za projekte:

a) ” Unapređenje poreske administracije”;

b) “Energetska efikasnost u Crnoj Gori”;

c) “Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore” (MIDAS);

d) “Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje” (HOT SPOTS) i

e) “Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost”;

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):

a) “Energetska efikasnost u javnim ustanovama”,

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) “Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)”,

b) “Izgradnja zatvora u Bijelom Polju”

4) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN-IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;

5) Abu Dabi Fond za razvoj:

a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda-ADMAS;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku tri helikoptera.

Član 8

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 9

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge bez promjene ukupnog iznosa planiranih sredstava za navedene izdatke.

Član 10

Vlada će u 2018. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 158.800.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2018. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1) zaduženje sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Bijelom Polju, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

2) sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;

3) zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke tri helikoptera, u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 eura, dok će kreditor biti određen tokom godine;

4) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat “Energetska efikasnost” -MEEP 2, u iznosu do 6.000.000,00 eura;

5) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat jačanja institucija i poljoprivrede Crne Gore 2 – MIDAS 2, u iznosu do 30.000.000,00 eura;

6) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat “Unapređenja poreske administracije”, u iznosu do 14.000.000,00 eura;

7) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2”, postaće efektivan iznos, u visini do 8.800.000,00 eura;

8) zaduženje za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme, u iznosu do 5.000.000,00 eura sa PDV-om, koji će se realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina;

9) sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat rekonstrukcija magistralnih puteva u Crnoj Gori, postaće efektivan iznos u visini do 10.000.000,00€.

Vlada će u 2018. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 27.000.000,00 eura, uz obavezu obezbjeđivanja kolaterala državi Crnoj Gori, i to:

1) za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Njemačke banke za razvoj (KfW) za projekat izgradnje elektroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu od 20.000.000,00 eura;

2) za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica i Evropske Investicione banke, za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu do 7.000.000,00 eura.

Sredstva svih potpisanih i realizovanih finansijskih aranžmana, iz stava 2 ovog člana, izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 11

Vlada se u 2018. godini, za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 296.000.000,00 eura, za sljedeće potrebe:

– za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda, potrebe finansiranje Kapitalnog budžeta u iznosu do 106.000.000,00 eura i

– za potrebe izgradnje auto puta “Bar-Boljare”, u iznosu do 190.000.000,00 eura

Za potrebe zaduženja iz stava 1, ovog člana, Vlada može, u 2018. godini, obezbijediti sredstva kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman-DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa.

Bez obzira na ograničenje predviđeno stavom 1, ovog člana, Vlada se u 2018. godini može zadužiti i radi otkupa i refinansiranja državnog duga, maksimalno do iznosa od 400.000.000,00 eura, a što može biti obijezbeđeno kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman-DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa.

Sredstva iz stava 1 ovog člana, za finansiranje projekta izgradnje autoputa “Bar -Boljare”, biće obezbijeđena kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom ili drugom finansijskom institucijom, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem bilateralnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Vlada, u 2018. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena, može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

Član 12

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to :

1) Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

a) “Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova”;

b) “Sanitarne deponije”;

c) “Vodosnabdijevanje i otpadne vode”;

d) “Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori”;

2) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:

a) “Unapređenje lokalnih puteva”;

b) “Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori”;

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) “Projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa”;

b) “Projekat unapređenja obrazovanja”;

4) Njemačka banka za razvoj (KfW), za projekte:

a) “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju”;

5) Kineska EXIM banka, za projekat:

b) “Izgradnja autoputa “Bar – Boljare”, (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva)”;

Član 13

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa projekta izgradnja auto puta “Bar-Boljare”.

Član 14

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 15

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Kapitalnog na Tekući budžet i Budžet državnih fondova.

Član 16

Sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta “Integrisano upravljanje granicom” realizovaće se u visini njihovog ostvarenja. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Član 17

Poreska potraživanja izuzetno se mogu naplatiti imovinom poreskih obveznika, u skladu sa propisom Vlade.

Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava.

Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

Član 18

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, će se u 2018. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko – povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

Član 19

Izuzetno od člana 45 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u 2018. godini Ministarstvo finansija će, uz saglasnost Vlade, na teret pozicija organa državne uprave izvršiti potrebna preusmjeravanja u korist Uprave za imovinu, radi sprovođenja propisa Vlade o objedinjenim nabavkama roba i usluga.

Preusmjeravanje će se vršiti za sljedeće nabavke:

1) robe (kancelarijski materijal, kompjuterski materijali i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarisjki namještaj, prevozna sredstva)

2) usluge (usluge elektronske komunikacije-mobilna i fiksna telefonija, internet, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika, osiguranje imovine kojom raspolaže država Crna Gora).

Preusmjeravanja se odobravaju radi stvaranja uslova za tehničku implementaciju budžeta u 2018. godini, odnosno realizacija objedinjenih javnih nabavki na teret izdataka koji su za tu namjenu predviđeni ovim zakonom.

II POSEBNI DIO

Član 20

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

meCrnogorski available languages

Top