>>>
> BIBLIO > Budžetski rječnik

Budžetski rječnik

meCrnogorski available languages

Budžetski rječnik – Pojmovi i definicije stavki budžeta

Budžetski rječnik – Pojmovi i definicije stavki budžeta

Preuzeto sa portala MojNovac.me

 

Tekući izdaci

Sva plaćanja koja se odnose na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, materijal, usluge, tekuće održavanje, kamatu, rentu, subvencije i ostale izdatke

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Sva plaćanja koja se odnose na neto zarade, poreze, opštinske prireze i doprinose koji se plaćaju na i iz ličnih primanja.

Neto zarade

Sva plaćanja koja se odnose na zarade za redovan rad, prekovremeni rad, noćni rad i dežurstva, terenski dodatak, stimulativne dodatke ili druge oblike ličnih primanja koja se obračunavaju i isplaćuju sa neto zaradom.

Porez na zarade

Plaćanja koja se odnose na obračunati porez iz ličnih primanja zaposlenih.

Doprinosi na teret zaposlenog

Plaćanja koja se odnose na obračunate doprinose iz ličnih primanja koje plaća zaposleni.

Doprinosi na teret poslodavca

Plaćanja koja se odnose na obračunate doprinose na lična primanja koje plaća poslodavac.

Opštinski prirez

Plaćanja koja se odnose na obračunati prirez porezu na dohodak fizičkih lica.

Ostala lična primanja

Plaćanja koja se odnose na: zimnicu, stanovanje i odvojeni život, prevoz, naknade skupštinskim poslanicima, akademijske dodatke, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Naknada za zimnicu

Plaćanja koja se odnose na naknadu za zimnicu.

Naknada za stanovanje i odvojeni život

Plaćanja koja se odnose na naknadu za stanovanje i odvojeni život.

Naknada za prevoz

Plaćanja koja se odnose na naknadu za prevoz zaposlenih. Na ovom računu ne evidentiraju se naknade za prevoz đaka i studenata, već se ove naknade evidentiraju na računu davanja pojedincima.

Jubilarne nagrade

Plaćanja koja se odnose na jubilarne nagrade koje se isplaćuju u skladu sa zakonom i u paušalnom iznosu.

Otpremnine

Plaćanja koja se odnose na otpremnine koje se isplaćuju u skladu sa zakonom ili u paušalnom iznosu prilikom odlaska zaposlenih u penziju.

Naknada skupštinskim poslanicima

Plaćanja koja se odnose na naknade skupštinskim poslanicima.

Ostale nakande

Plaćanja koja se odnose na ostale naknade koje nijesu pomenute u prethodno navedenoj klasifikaciji u okviru kategorije ostalih ličnih primanja.

Rashodi za materijal

Plaćanja koja se odnose na: materijal, energiju, gorivo i ostale vrste materijala.

Administrativni materijal

Plaćanja koja se odnose na: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove, radnu odjeću i ostali administrativni materijal.

Materijal za zdravstvenu zaštitu

Plaćanja koja se odnose na: medicinski materijal, laboratorijski materijal, stomatološki materijal, materijal za vakcinaciju i imunizaciju, ljekove, ortopedski materijal, kao i ostali materijal za zdravstvenu zaštitu.

Materijal za posebne namjene

Plaćanja koja se odnose na: materijalza izvodjenje nastave, materijalza poljoprivredu, materijal za javni red i bezbjednost, materijal za odbranu, publikacije, časopisi i glasila, materijal za proizvodnju i usluge kao i ostali materijali za posebne namjene.

Rashodi za energiju

Plaćanja koja se odnose na električnu energiju i ostale oblike korišćenja energije.

Rashodi za gorivo

Plaćanja koja se odnose na tečna goriva, gas, čvrsta goriva kao i ostale vrste goriva.

Ostali rashodi za materijal

Plaćanja koja se odnose na ostale vrste materijala a koje nisu pomenute u prethodnoj klasifikaciji u okviru kategorije rashodi za materijal.

Rashodi za usluge

Plaćanja koja se odnose na: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja kao i ostale usluge.

Službena putovanja

Plaćanja koja se odnose na službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Rashodi za službena putovanja uključuju sve račune koji su prihvaćeni kao izdatak i opravdani putnim nalogom: prevoz, smještaj, ishrana i dnevnice.

Reprezentacija

Plaćanja koja se odnose na reprezentaciju u zemlji i inostranstvu. Reprezentacija uključuje sve izdatke koji su prihvaćeni kao poseban izdatak u vidu poklona ili konzumiranja hrane i pića, a vezani su za poslovnu komunikaciju.

Komunikacione usluge

Plaćanja koja se odnose na: korišćenje fiksnih i mobilnih telefona, interneta, poštanske usluge i ostale komunikacione usluge.

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Plaćanja koja se odnose na pružanje bankarskih usluga u platnom prometu i svim komercijalnim operacijama vezanim za emitovanje hartija od vrijednosti i plasmane državnog novca u zemlji i inostranstvu, kao i sredstva isplaćena po osnovu negativnih kursnih razlika.

Usluge prevoza

Plaćanja koja se odnose na usluge prevoza materijala i opreme.

Advokatske, notarske i pravne usluge

Plaćanja koja se odnose na advokatske, notarske i pravne usluge.

Konsultantske usluge, projekti i studije

Plaćanja koja se odnose na konsultantske usluge, izradu projekata i studija.

Usluge stručnog usavršavanja

Plaćanja koja se odnose na usluge koje pruža pravno ili fizičko lice radi usavršavanja i edukacije zaposlenih.

Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)

Plaćanja koja se odnose na ostale usluge koje nisu pomenute u prethodnim klasifikacijama u okviru kategorije rashodi za usluge.

Rashodi za tekuće održavanje

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji su namijenjeni održavanju javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme u ispravnom stanju. Tekuće održavanje obuhvata: čišćenje, otklanjanje sitnijih nedostataka, rutinske preglede, podmazivanje, otklanjanje sitnijih kvarova.

Tekuće održavanje javne infrastrukture

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji su namijenjeni održavanju javne infrastrukture u ispravnom stanju.

Tekuće održavanje građevinskih objekata

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji su namijenjeni održavanju građevinskih objekata u ispravnom stanju.

Tekuće održavanje opreme

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji su namijenjeni održavanju opreme u ispravnom stanju.

Kamate

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu kamata koje zajmoprimac plaća zajmodavcu, rezidentu ili nerezidentu.

Kamate rezidentima

Plaćanja koja se odnose na izdatke koje zajmoprimac plaća rezidentnom zajmodavcu (finansijskim ili nefinansijskim institucijama).

Kamate nerezidentima

Plaćanja koja se odnose na izdatke koje zajmoprimac plaća nerezidentnom zajmodavcu (finansijskim ili nefinansijskim institucijama).

Renta

Plaćanja koja se odnose na izdatke za zakup objekata, opreme ili zemljišta.

Zakup objekata

Plaćanja koja se odnose na izdatke za zakup objekata.

Zakup opreme

Plaćanja koja se odnose na izdatke za zakup opreme.

Zakup zemljišta

Plaćanja koja se odnose na izdatke za zakup zemljišta

Subvencije

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji imaju za cilj razvoj određenih djelatnosti, održavanje cijena proizvoda na nivou adekvatnom kupovnoj snazi potrošača tih proizvoda, olakšanje uvoza stranih proizvoda i favorizovanje izvoza domaćih proizvoda.

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji imaju za cilj razvoj određenih djelatnosti, održavanje cijena proizvoda na nivou adekvatnom kupovnoj snazi potrošača tih proizvoda.

Ostali izdaci

Plaćanja koja se odnose na: izdatke po osnovu isplata ugovora o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama, komunalne naknade, kazne, takse i ostale izdatke.

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu isplata ugovora o djelu.

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka.

Izrada i održavanje softvera

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu izrade i održavanja softvera.

Osiguranje

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu osiguranja imovine i lica.

Kontribucije za članstvo u domaćim I međunarodnim organizacijama

Plaćanja koja se odnose na izdatke po osnovu kontribucija za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama.

Komunalne naknade

Plaćanja koja se odnose na komunalne naknade.

Kazne

Plaćanja koja se odnose na kazne i prekršaje, bilo da su rezultat sudske presude ili rješenja organa uprave.

Takse

Plaćanja koja se odnose na zakonom ustanovljenu obavezu plaćanja.

Ostalo

Sva plaćanja koja nijesu pomenuta u prethodnoj klasifikaciji unutar kategorije ostali izdaci

Transferi za socijalnu zastitu

Plaćanja koja se odnose na izdatke koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje socijalne ugroženosti pojedinaca, porodica ili određenih kategorija stanovništva. Socijalna zaštita obuhvata: socijalne programe, socijalnu zaštitu zaposlenih, penzijska prava i prava iz zdravstvene zaštite i osiguranja.

Prava iz oblasti socijalne zaštite

Plaćanja koja se odnose na izdatke kojima se rješavaju pitanja socijalne zaštite pojedinaca ili većeg broja građana, a realizuju se kroz: dječije dodatke, boračko- invalidsku zaštitu, materijalno obezbjeđenje porodice, porodiljska odsustva, tuđu njegu i pomoć, ishranu djece u predškolskim ustanovama i izdržavanje štićenika u domovima, kao i ostala prava iz oblasti socijalne zaštite.

Sredstva za tehnološke viškove

Plaćanja koja se odnose na izdatke za tehnološke viškove koji se isplaćuju kroz: garantovane zarade, otpremnine za tehnološke viškove, dokup staža, i ostale vidove zaštite koji su u funkciji socijalnog zbrinjavanja lica koja su proglašena tehnološkim viškom.

Otpremnine za tehnološke viškove

Plaćanja koja se odnose na otpremnine licima koja su tehnološki višak, i čija je isplata jednokratnog karaktera.

Naknade nezaposlenim licima

Plaćanja koja se odnose na redovne naknade koja primaju lica koja su tehnološki višak.

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

Plaćanja koja se odnose na redovne i jednokratne naknade koja primaju lica po osnovu: starosne penzije, invalidske penzije, porodične penzije, naknada, dodataka i ostalih prava kao i doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera.

Starosna penzija

Plaćanja koja se odnose na redovne naknade koja primaju lica po osnovu starosne penzije.

Invalidska penzija

Plaćanja koja se odnose na redovne naknade koja primaju lica po osnovu invalidske penzije.

Porodična penzija

Plaćanja koja se odnose na redovne naknade koja primaju lica po osnovu porodične penzije.

Naknade

Plaćanja koja se odnose na naknade koje primaju lica po osnovu: pogrebnih troškova, tjelesnog oštećenja, privremene nezaposlenosti invalida rada II i III kategorije, zaposleni invalidi rada II i III kategorije i ostalim osnovima.

Dodaci

Plaćanja koja se odnose na dodatke koja primaju lica po osnovu spomenice za učešće u NOR-u i tuđe njege i pomoći.

Ostala prava

Plaćanja koja se odnose na stečena prava nerezidentnih fizičkih lica na penziju u Crnoj Gori.

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Plaćanja koja se odnose na redovne i jednokratne naknade koja primaju lica po osnovu prava koja padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

Liječenje van Crne Gore

Plaćanja koja se odnose na pružanje zdravstvene zaštite rezidentnim licima van Crne Gore stacionarno, ambulantno ili na drugi način.

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja

Plaćanja koja se odnose na ortopedske sprave i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana i naknade za putne troškove osiguranika.

Ortopedske sprave i pomagala

Plaćanja koja se odnose na nabavku ortopedskih sprava i pomagala, koja padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

Naknade za bolovanje preko 60 dana

Plaćanja koja se odnose na naknade za bolovanja preko 60 dana koja padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

Naknade za putne troškove osiguranika

Plaćanja koja se odnose na putne troškove osiguranika koji padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, a koja su vezana za transakcije između učesnika u javnoj potrošnji, nosilaca javne potrošnje, nevladinog sektora i pojedinaca, pod uslovom da nemaju komercijalni karakter.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, a koja su vezana za učesnike u javnoj potrošnji, nosioce javne potrošnje, nevladin sektor i pojedince, pod uslovom da nemaju komercijalni karakter.

Transferi za zdravstvenu zaštitu

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, a koja su vezana za zdravstvenu zaštitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Transferi obrazovanju

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, koja se čine prema osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za smještaj, prevoz i sl. a u cilju poboljšanja standarda učenika i studenata.

Transferi institucijama kulture i sporta

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, koja se čine prema institucijama kulture i sportskim organizacijama u cilju podsticanja razvoja kulture i sporta.

Transferi nevladinim organizacijama

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu finansiranja nevladinih organizacija.

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu finansiranja političkih partija, stranaka i udruženja.

Transferi za jednokratne socijalne pomoci

Plaćanja koja se odnose na izdatke nastale po osnovu jednokratnih isplata pojedincima radi poboljšanja materijalne situacije, pomoći za liječenje, školovanje i sl.

Transferi za lična primanja pripravnika

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata ličnih primanja pripravnika.

Ostali transferi pojedincima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu ostalih transfera pojedincima (stipendije, povlastice, usavršavanje kadrova i prekvalifikacija, obeštećenja i sl.) a koji nisu pomenuti u prethodnim klasifikacijama transfera.

Ostali transferi institucijama

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu ostalih transfera institucijama, a koji nisu pomenuti u prethodnim klasifikacijama.

Ostali transferi

Plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge prema Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zavodu za zapošljavanje, opštinama, budžetu države, javnim preduzećima i dr. a koji nisu pomenuti u prethodnim klasifikacijama transfera.

Transferi opštinama

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata opštinama od strane svih učesnika javne potrošnje.

Transferi budžetu države

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata budžetu države od strane svih učesnika javne potrošnje.

Transferi javnim preduzećima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata javnim preduzećima za minimum obavljanja osnovne djelatnosti ustanovljene zakonom.

Kapitalni izdaci

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata za izgradnju i kupovinu novih kapaciteta namijenjenih javnoj potrošnji, proširenje kapaciteta, rekonstrukciju ili tehničke racionalizacije. Izdaci za ove namjene odnose se na infrastrukturu opšteg značaja, lokalnu infrastrukturu, građevinske objekte, uredjenje zemljišta, opremu, investiciono održavanje, zalihe, hartije od vrijednosti i ostalo.

Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata za puteve, željeznicu, vodovode, aerodrome, kanalizaciju i kolektore, lukobrane i ostale izdatke opšte namjene.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata za izgradnju lokalnih puteva, rasvjete, vodovoda, deponija, ulica i parkova, parking prostora, kanalizacija i kolektora i sl.

Izdaci za građevinske objekte

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu izgradnje administrativnih zgrada, škola, bolnica, dispanzera, sportskih hala i objekata za rekreaciju, zgrada za stanovanje, objekata kulture i sl.

Izdaci za uređenje zemljišta

Plaćanja koja se odnose na povećanje upotrebne vrijednosti zemljišta, izgradnju prilaznih puteva, pošumljavanje i sl.

Izdaci za opremu

Plaćanja koja se odnose na nabavku sredstava transporta, kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, telekomunikacione opreme, medicinske opreme, mehanizacije, opreme za javni red i bezbjednost, odbranu i ostale opreme.

Izdaci za investiciono održavanje

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata koje se odnose na ulaganja u infrastrukturu, građevinske objekte i opremu u cilju održavanja njihovih funkcionalnih svojstava i produženja vijeka njihovog funkcionisanja.

Izdaci za zalihe

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata za nabavku roba koje se skladište.

Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata za ulaganja u hartije od vrijednosti.

Pozajmice i krediti

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata u kojima se drugoj strani ustupa novčana vrijednost na određeno vrijeme, uz obavezu te strane da vrati primljenu vrijednost s određenom naknadom/kamatom, u ravnomjernim periodičnim isplatama ili odjednom.

Pozajmice i krediti pojedincima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata u kojima se nefinansijskim institucijama ustupa novčana vrijednost na određeno vrijeme, uz obavezu te strane da vrati primljenu vrijednost s određenom naknadom/kamatom, u ravnomjernim periodičnim isplatama ili odjednom.

Ostale pozajmice i krediti

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata u kojima se institucijama koje nijesu pomenute u prethodnoj klasifikaciji ustupa novčana vrijednost na određeno vrijeme, uz obavezu te strane da vrati primljenu vrijednost s određenom naknadom/kamatom, u ravnomjernim periodičnim isplatama ili odjednom.

Otplata dugova

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata kojima se vrši otplata duga po osnovu korišćenih kredita i emitovanih hartija od vrijednosti, datih garancija i obaveza iz prethodnog perioda.

Otplata duga

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata kojima se vrši otplata duga po osnovu korišćenih kredita i emitovanih hartija od vrijednosti.

Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata kojima se vrši otplata duga po osnovu emitovanih hartija od vrijednosti i korišćenih kredita od rezidentnih finansijskih i nefinansijskih institucija.

Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu otplate duga po osnovu emitovanih hartija od vrijednosti i korišćenih kredita od nerezidentnih finansijskih i nefinansijskih institucija.

Otplata garancija

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata kojima se vrši otplata duga po osnovu datih garancija.

Otplata garancija u zemlji

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata kojima se vrši otplata duga po osnovu datih garancija u zemlji.

Otplata obaveza iz prethodnih godina

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplate kojima se izmiruju obaveze iz prethodnog perioda.

Otplata obaveza iz prethodnih godina

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplate kojima se izmiruju obaveze iz prethodnog perioda.

Rezerve

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata iz tekuće i stalne budžetske rezerve kao i ostalih rezervi.

Tekuća budžetska rezerva

Plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplata iz tekuće budžetske rezerve. Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine koriste se sredstva tekuće rezerve.

Dug (Neizmirene obaveze)

Dug (neizmirene obaveze) su neizmirena plaćanja budžeta i budžetskih korisnika, koje rezultiraju iz prošlih transakcija ili događaja, odnosno obaveze koje nijesu plaćene u ugovorenom roku.

Budžetski rječnik – Pojmovi i definicije stavki budžeta

meCrnogorski available languages

Top