>>>
> EU/Politiko > EK: Države članice da raskinu bilateralne ugovore o ulaganju u EU

EK: Države članice da raskinu bilateralne ugovore o ulaganju u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija pokrenula je postupak zbog povrede prava EU protiv pet država članica, zahtijevajući od njih da raskinu međusobne bilateralne ugovore o ulaganju unutar EU (UUUEU). Ugovorima o ulaganju se utvrđuju uslovi za privatna ulaganja državljana i preduzeća iz jedne države u drugoj, a u konkretnom slučaju između država članica EU.

Mnogi od ugovora sklopljeni su 90-ih, prije proširenja EU 2004., 2007. i 2013. Oni su uglavnom sklopljeni između postojećih država članica EU i onih koje su kasnije postale „EU 13”. Njihov je cilj bio pružiti dodatnu sigurnost ulagačima koji su htjeli ulagati u budući „EU 13” u vrijeme kada su privatni ulagači, ponekad iz istorijsko-političkih razloga, bili oprezni u pogledu ulaganja u pomenutim državama. Ugovori o ulaganju je stoga bio cilj jačanje zaštite ulagača, npr. kompenzacijom za eksproprijaciju i arbitražnim postupcima za rješavanje sporova oko ulaganja.

S obzirom na proširenje, takva „dodatna” osiguranja ne bi trebala da budu potrebna jer sve države članice podliježu istim pravilima EU na jedinstvenom tržištu, uključujući ona o prekograničnim ulaganjima (naročito o slobodi osnovanja preduzeća i slobodnom kretanju kapitala). Svim ulagačima iz EU takođe je na raspolaganju ista zaštita zahvaljujući pravilima EU (npr. nediskriminacija na osnovu državljanstva). Za razliku od toga, UUUEU na bilateralnoj osnovi se dodjeljuju prava ulagačima samo iz nekih država članica, a u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda Evropske unije takva diskriminacija na osnovu državljanstva nije u skladu sa zakonodavstvo EU.

Iz pomenutih razloga Komisija je odlučila da zatraži od pet država članica (Austrije, Holandije, Rumunije, Slovačke i Švedske) da raskinu međusobne ugovore. Poslate su službene opomene koje se nadovezuju se na prethodnu korespondenciju sa predmetnim državama članicama. Pomenuto ne predstavlja novi problem jer je Komisija dosljedno i tokom više godina svim državama članicama naglašavala da ugovori unutar EU nisu u skladu sa zakonodavstvom EU. Međutim, s obzirom da većina država članica nije preduzela mjere, Komisija sada pokreće prvu fazu postupaka zbog povreda prava EU protiv pet država članica. Istovremeno Komisija zahtijeva informacije od preostale 21 države članice čiji su ugovori unutar EU i dalje na snazi, te je započela administrativni dijalog. Treba istaknuti da su dvije države članice, Irska i Italija, već raskinule sve svoje ugovore 2012. i 2013. godine. Džonatan Hil (Jonathan Hill), komesar EU za finansijske usluge, finansijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala, izjavio je:

“Bilateralni ugovori o ulaganju unutar EU-a su zastarjeli. Kako su Italija i Irska već pokazale raskidanjem ugovora, ugovori više nisu potrebni na jedinstvenom tržištu 28 država članica. Moramo zajedno djelovati kako bismo osigurali efikasno funkcionisanje regulatornog okvira za prekogranična ulaganja na jedinstvenom tržištu. U tom kontekstu je Komisija spremna ispitati mogućnost mehanizma za brzo i efikasno posredovanje u sporovima oko ulaganja”.

 

Dodatne informacije

Konkretnije, sa UUUEU fragmentiše se jedinstveno tržište zbog dodjeljivanja prava određenim ulagačima na bilateralnoj osnovi. Odredbe ugovora se preklapaju i u sukobu su sa pravom EU o jedinstvenom tržištu u pogledu prekograničnih ulaganja. Ova situacija je specifična za ugovore među državama članicama EU. U službenim opomenama Komisija naglašava da su pomenuta razmatranja ograničena na bilateralne ugovore koje države članice EU održavaju na snazi među sobom. Aktualni postupci bave se samo bilateralnim ugovorima o ulaganjima unutar EU i ne odnose se na ugovore koji postoje između država članica EU-a i trećih zemalja, za koja važe drugačija razmatranja.

Službene opomene prva su faza postupaka zbog povrede prava skladu s članom 258. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Istovremeno je Komisija preostaloj 21 državi članici sa još uvijek važećim ugovorima uputila dopise putem postupka EU pilota kako bi zatražila njihova stanovišta o pomenutom pitanju.

Odgovori država članica Komisiji očekuju se u roku od dva mjeseca za službene opomene i deset nedjelja za EU pilote. Komisija će početkom oktobra 2015. godine sazvati sastanak sa svim državama članicama kako bi im pružila pomoć radi koordinirane provedbe raskida ugovora. Komisija takođe namjerava da se uključi u raspravu sa državama članicama i svim zainteresiranim stranama o tome kako da se poboljša dalja zaštita ulaganja unutar jedinstvenog tržišta.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top