>>>
> Biznis > Zaštita konkurencije: Istraga u sektoru internet trgovine

Zaštita konkurencije: Istraga u sektoru internet trgovine

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija danas je pokrenula istragu protiv zloupotrebe dominantnog položaja u sektoru internet trgovine (e-trgovine) u EU. Na osnovu istrage, Komisija će moći da utvrdi moguće probleme u vezi sa zaštitom konkurencije koji utiču na evropska tržišta e-trgovine i predstavlja dopunu mjera pokrenutih u okviru donešene strategije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Sektorska istraga posebno će biti usredsređena na potencijalne prepreke koje poduzeća postavljaju prekograničnoj trgovini robom i uslugama na internetu, i to u sektorima u kojima je e-trgovina najraširenija, npr. elektrotehnička roba, odjeća i obuća, kao i digitalni sadržaji. Saznanjima do kojih se dođe tokom sektorske istrage doprinjeće se boljem sprovođenju prava u području zaštite konkurencije u sektoru e-trgovine. Komesar EU zadužena za politiku zaštite konkurencije Margrethe Vestager izjavila je:

„Građani EU se suočavaju sa previše prepreka pri prekograničnom pristupu robi i uslugama na internetu. Neke od tih prepreka preduzeća sâma stvaraju. Moj cilj je da se na osnovu sektorske istrage utvrdi koliko su te prepreke raširene i koje učinke imaju na konkurenciju i potrošače. Ako su one protivne tržišnoj konkurenciji, nećemo oklijevati da preduzmemo mjere sprovođenja protiv-monopolskih propisa EU.”

Robom i uslugama sve se više trguje na internetu, ali prekogranična internet prodaja u EU sporo raste. U danas objavljenoj Komisijinoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta navodi se niz regulatornih prepreka koje sprečavaju prekograničnu e-trgovinu. Strategijom se te prepreke nastoje da se riješe i da se stvori prostor u kojem građani i poduzeća, bez obzira na to iz koje države dolaze ili gdje imaju boravište, neometano mogu pristupiti aktivnostima na internetu i u njima sudjelovati pod uvjetima slobodnog tržišnog natjecanja.

Postoje i naznake da preduzeća sama uvode prepreke prekograničnoj trgovini na internetu kako bi jedinstveno tržište EU podijelila prema državnim granicama i spriječila konkurenciju. Te prepreke mogu uključivati ugovorna ograničenja u ugovorima o distribuciji kojima se trgovce u maloprodaji sprečava u prodaji robe i usluga kupljenih na internetu ili prekogranično kupcima iz druge države članice EU.

Stoga će se Komisijinom istragom zaštite konkurencije u pomenutom sektoru prikupljati informacije o tržištu radi boljeg razumijevanja prirode, učestalosti i učinaka tih i sličnih prepreka koje preduzeća postavljaju te radi njihove procjene u svjetlu protiv-monopolskih propisa EU. Ako nakon analize rezultata Komisija utvrdi konkretne probleme povezane sa zaštitom konkurencije, mogla bi pokrenuti istragu o pojedinim predmetima u cilju osiguranja skladnosti sa propisima EU o restriktivnim poslovnim praksama i zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu (čl. 101. i 102. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, UFEU).

Dodatne informacije

U sljedećih nekoliko tjedana Komisija će poslati zahtjeve za dostavu informacija nizu dionika u cijelom EU-u. Predmetna poduzeća mogu uključivati primjerice proizvođače i veletrgovce te e-trgovce u maloprodaji. Prema protumonopolskim propisima EU-a Komisija u okviru sektorske istrage može od poduzeća i strukovnih udruga zatražiti dostavu informacija, dokumentacije ili izjava. Komisija očekuje da će preliminarno izvješće za savjetovanje objaviti sredinom 2016. Završno izvješće očekuje se u prvom tromjesečju 2017.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top