>>>
> EU/Politiko > EK započinje savjetovanje o uniji tržišta kapitala

EK započinje savjetovanje o uniji tržišta kapitala

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija danas je pokrenula svoj značajan projekat aktiviranja finansijskih sredstava za preduzeća iz EU i podsticanja rasta u 28 država članica EU uz stvaranje istinskog jedinstvenog tržišta kapitala.

Cilj unije tržišta kapitala je da ukloni prepreke koje sprečavaju prekogranična ulaganja u EU i preduzećima onemogući pristup finansiranju. Za preduzeća koja još uvijek snažno zavse o bankama i relativno malo o tržištima kapitala trenutno je okruženje teško. U drugim dijelovima svijeta događa se suprotno. Samo jedan od primjera prilika koje bi potpuno operativno jedinstveno tržište moglo da ponudi: da su tržišta preduzetničkog kapitala EU bila snažna kao američka, društva bi između 2008. i 2013. na raspolaganju imala praktički 90 milijardi EUR finansijskih sredstava više.

Unijom tržišta kapitala Komisija takođe želi da ukloni prepreke koje onima koji trebaju financiranje otežavaju pronalazak ulagača i omogućiti što je moguće efikasniji sustem za usmjeravanje tih sredstava tj. lanac ulaganja.

U srijedu Komisija je pokrenula tromjesečno savjetovanje poznato kao Zelena knjiga, a rezultat toga bit će dio akcijskog plana za aktiviranje nebankovnog finansiranja tako da se novoosnovana preduzeća mogu razvijati, a da se velika društva širiti. Unija tržišta kapitala dugoročan je projekat u koji se mora neprekidno ulagati godinama, iako se u nekim područjima napredak može postići već u nadolazećim mjesecima.

Potpredsjednik Evropske komisije nadležan za zaposlenje, rast, ulaganja i konkurentnost  Jyrki Katainen izjavio je: „Unija tržišta kapitala je prva  strukturna inicijativa Komisije u okviru plana ulaganja. Ona će dati doprinos da plan ulaganja bude više od jednokratnog pokušaja i da ima trajan pozitivan učinak na privredno stanje u EU.” Komesar EU nadležan za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala Johnatan Hill je izjavio: ,,Smjer kojim trebamo da idemo je jasan: potrebno je iz temelja izgraditi jedinstveno tržište kapitala, utvrditi prepreke i ukloniti ih jednu po jednu. Unija tržišta kapitala trebala bi osloboditi likvidnost koje ima dovoljno, ali je trenutno zamrznuta, te je staviti u službu poduzeća EU, naročito malih i srednjih preduzeća. Slobodan protok kapitala jedno je od temeljnih načela na kojima je osnovan EU.Dopustite nam da nakon više od pedeset godina od Ugovora iz Rima iskoristimo priliku i tu viziju pretvorimo u stvarnost.”

Dodatne informacije

Svrha Zelene knjige o uniji tržišta kapitala je započeti raspravu širom EU o mogućim mjerama potrebnima za stvaranje istinskog jedinstvenog tržišta kapitala. Danas se pokreću i dva komplementarna savjetovanja o „visokokvalitetnoj” sekuritizaciji i Direktivi o prospektu.

Komisija želi povratne informacije od Evropskog parlamenta i Savjeta, drugih institucija EU, nacionalnih parlamenata, preduzeća, finansijskog sektora i svih zainteresiranih strana. Nakon javnog savjetovanja Komisija će ovog ljeta donijeti akcioni plan kojim će se utvrditi plan rada i vremenski rokovi kako bi se do 2019. postavili temelji unije tržišta kapitala.

Na temelju rezultata tog savjetovanja Komisija će utvrditi kako treba djelovati da bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

  • bolji pristup finansiranju za sva preduzeća i infrastrukturne projekte širom EU,
  • pomoć MSP da pribave finansijska sredstva jednako lako kao i velika preduzeća,
  • stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala uklanjanjem prepreka za prekogranična ulaganja,
  • diversifikacija finansiranja privrede i manji troškovi pribavljanja kapitala.

Zelenom knjigom utvrđuju se sljedeća ključna načela na kojima bi se trebala temeljiti unija tržišta kapitala:

  • trebala bi od tržišta kapitala ostvariti najveću moguću korist za privredu, rast i zaposlenje,
  • trebala bi stvoriti jedinstveno tržište kapitala za svih 28 država članica uklanjanjem prepreka za prekogranično ulaganje unutar EU i podsticanjem jačeg povezivanja sa svjetskim tržištima kapitala,
  • trebala bi se izgraditi na čvrstim temeljima finansijske stabilnosti sa jedinstvenim pravilima za financijske usluge koja se efikasno i dosljedno sprovode
  • trebala bi osigurati efikasni nivo zaštite ulagača i
  • trebala bi pomoći u privlačenju ulaganja iz cijelog svijeta i povećanju konkurentnosti EU.

U Komunikaciji Komisije iz 2014. godine Plan ulaganja za Europu već su istaknute neke mjere koje se mogu poduzeti kratkoročno. Odnose se na sprovođenje Uredbe o Evropskim fondovima za dugoročna ulaganja (ELTIF), visokokvalitetnu sekuritizaciju, standardizirane kreditne informacije o MSP, privatne plasmane i reviziju Direktive o prospektu. To su područja u kojima uopšteno postoji saglasnost da im je potreban napredak i u kojima bi se brzo mogli pokazati pozitivni rezultati.

Revizija Direktive o prospektu

Prospekti su pravni dokumenti koje društva upotrebljavaju za privlačenje ulaganja. Sadržavaju podatke koji ulagačima pomažu da se informiraju i donesu odluke o ulaganju. Ipak, izrada prospekata iziskuje znatne troškove i administrativno opterećenje za društva jer se često zahtijevaju stotine stranica detaljnih informacija. Ulagačima pak previše detaljnih informacija može biti nepregledno.

Komisija pokreće savjetovanje o Direktivi o prospektu s ciljem da društvima (uključujući i MSP) olakša pribavljanje kapitala u cijeloj EU, a istovremeno osigura efikasnu zaštitu ulagača. U središtu interesa biće smanjenje administrativnih prepreka koje društva moraju svladavati. U okviru savjetovanja će se, među ostalim, razmotriti mogućnosti pojednostavnjenja informacija u prospektima, ispitati kada je prospekt potreban, a kada nije i kako racionalizirati postupak odobrenja.

Sekuritizacija

Sekuritizacija je postupak u kojem se financijski instrument kreira združivanjem imovine: tako više ulagača može kupiti udjele te imovine i time povećati likvidnost i osloboditi kapital za gospodarski rast. Inicijativom na nivou cijele EU o „visokokvalitetnoj” sekuritizaciji bi se putem većeg stupnja standardizacije proizvoda trebali osigurati visoki standardi postupka, pravna sigurnost i uporedivost instrumenata. Time bi se naročito povećala transparentnost, dosljednost i dostupnost ključnih informacija za ulagače, uključujući područje zajmova za MSP, i podsticala povećana likvidnost. To bi trebalo olakšati izdavanje sekuritiziranih proizvoda i omogućiti institucionalnim ulagačima temeljnu analizu proizvoda koji odgovaraju njihovim potrebama u vezi sa diversifikacijom imovine, povratom i trajanjem.

Srednjoročne do dugoročne mjere

Zelenom knjigom traže se i mišljenja o tome kako savladati druge prepreke za učinkovito funkcioniranje tržišta na srednji i dugi rok, kako smanjiti troškove osnivanja i stavljanja na tržište investicionih fondova u EU; kako dalje razvijati preduzetnički i privatni kapital; može li se ciljanim mjerama u području zakona o društvima, stečaju i hartijama od vrijednosti kao i porezima bitno pridonijeti uniji tržišta kapitala i kako postupati s pokrivenim obveznicama, za što će se 2015. godine održati posebno savjetovanje o mogućem okviru EU.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top