>>>
> Finansije i investicije > Set mjera EU za održive finansije i benčmark

Set mjera EU za održive finansije i benčmark

meCrnogorskienEnglish available languages

Set mjera EU za održive finansije i benčmark

  • Šta je EU Niskokarbonski benčmark
  • Uticaj karbon pozitivnog benčmarka

Ranije u 2018. godini, Evropska komisija je prezentovala set mjera u vezi sa finansiranjem održivog razvoja.  Ovaj paket  je uključivao tri prijedloga u cilju uspostavljanja evropske taksanomije za održive ekonomske aktivnosti, poboljštanju otkrivanja i stvaranja nove kategorije referentnih vrijednosti (benčmarka) za podršku investitorima u mjerenju karbonskog otiska njihovih investicija.

Finansijski pokazatelji imaju značajan uticaj na investicione tokove. Mnogi investitori se uzdaju na njima prilikom stvaranja investicionih priuzvodam mjerenju njihovih performansi, kao i osmišljavanju strategije alokacije sopstvenih sredstava. Komisija predlaže izmjenu i dopunu Regulative o referentnim vrijednostima, u cilju stvaranje kategorije benčmarka, odnosno pokazatelja niskokarbonskih i karbon-pozitivnih investicija.

Kako je regulativa neposredno primjenljiva, njene izmjene i dopune bi uskratile mogućnost da se na nacionalnom nivou država članica sprovode izdvojene mjere van zakonodavnog okvira EU. Evropski parlament je izglasao na plenumu u martu 2019. godine odobrenje kompromisnog teksta sa pregovora na nivou trijaloga. Međutim, zbog kratkog vremenskog okvira za finalizaciju do odobrenja u parlamentarnom smislu, Savjet EU još uvjek nije usvojio tekst na njegovom prvom čitanju jer će ga Parlament prvo odobriti konačnu verziju akta kroz proceduru korigenduma.

 

Шта је ЕУ Нискокарбонски бенчмарк
Утицај карбон позитивног бенчмарка

Раније у 2018. години, Европска комисија је презентовала сет мјера у вези са финансирањем одрживог развоја.  Овај пакет  је укључивао три приједлога у циљу успостављања европске таксаномије за одрживе економске активности, побољштању откривања и стварања нове категорије референтних вриједности (бенчмарка) за подршку инвеститорима у мјерењу карбонског отиска њихових инвестиција. Финансијски показатељи имају значајан утицај на инвестиционе токове. Многи инвеститори се уздају на њима приликом стварања инвестиционих приузводам мјерењу њихових перформанси, као и осмишљавању стратегије алокације сопствених средстава. Комисија предлаже измјену и допуну Регулативе о референтним вриједностима, у циљу стварање категорије бенчмарка, односно показатеља нискокарбонских и карбон-позитивних инвестиција. Како је регулатива непосредно примјенљива, њене измјене и допуне би ускратиле могућност да се на националном нивоу држава чланица спроводе издвојене мјере ван законодавног оквира ЕУ. Европски парламент је изгласао на пленуму у марту 2019. године одобрење компромисног текста са преговора на нивоу тријалога. Међутим, због кратког временског оквира за финализацију до одобрења у парламентарном смислу, Савјет ЕУ још увјек није усвојио текст на његовом првом читању јер ће га Парламент прво одобрити коначну верзију акта кроз процедуру коригендума.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top