>>>
> Ekonomija Crna Gora > Fiskalizacija: Saradnjom sa privrednicima do najkvalitetnijeg teksta zakona

Fiskalizacija: Saradnjom sa privrednicima do najkvalitetnijeg teksta zakona

meCrnogorski available languages

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, organizovala je sastanak posvećen analizi ordedaba Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i planiranog modela elektronske fiskalizacije za gotovinske i bezgotovinske transakcije. Sastanak je organizovan u duhu proaktivnog pristupa Ministarstva i Poreske uprave sa poreskim obveznicima, a naročito dobre saradnje sa Unijom poslodavaca Crne Gore, kao jednom od najreprezentativnijih asocijacija privrednika u Crnoj Gori.

Sastanku je prisustvovalo preko sto članova UPCG, koji su kroz interaktivnu diskusiju dobili relevantne informacije o projektu elektronske fiskalizacije, zahtjevima koji isti podrazumijeva, ali i benefitima i implikacijama koji će isti imati na njihovo poslovanje. Sastanak su otvorili predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović, ministar finansija Darko Radunović i direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, nakon čega su prezentovane do sada realizovane i planirane aktivnosti na usvajanju Zakona i implementaciji navedenog projekta.

U uvodnom izlaganju, predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović je istakla da je UPCG upoznala svoje članstvo sa zakonskim tekstom već krajem avgusta, dakle prije početka javne rasprave, i od tada pa do danas kontinuirano radi na prikupljanju sugestija i komentara članstva, kao i prikupljanju iskustava i uporedne prakse. Kako je objasnila, nakon tako sprovedenih aktivnosti može se zaključiti da Nacrt zakona izaziva mnogo dilema i da prije usvajanja treba dodatno razmisliti o pojedinim predloženim rješenjima, ali i zakonu u cjelini. Predsjednica UPCG je ocijenila da je spremnost ministra i direktora Poreske uprave na otvoreni dijalog sa privrednicima dobar način za rješavanje postojećih i potencijalnih problema i nedoumica.

U uvodnom izglaganju ministar Darko Radunović istakao je da se, uprkos činjenici da je Javna rasprava na temu ovog zakonskog rješenja već okončana, nastavlja intenzivna komunikacija sa privrednciima, kako bi se došlo do konačnog teksta zakona koji će biti u potpunosti primjenjiv u praksi, uz minimalna organizaciona i materijalna opterećenja za poreske obveznike i poresku administraciju, te koje neće biti barijara za poslovanje u Crnoj Gori, već koje će, naprotiv, doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, kroz efikasnije suzbijanje sive ekonomije i uklanjanje nelojalne konkurencije sa tržišta u korist državnog budžeta i privrednika koji posluju u skladu sa propisima.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je da je ovaj sastanak jedan u nizu već organizovanih na temu projekta elektronske fiskalizacije, ali i dio dugogodišnje uspješne saradnje imajući u vidu da je pri usvajanju poreske legislative jako važno osluškivati potrebe i komentare Poreske uprave i poreskih obveznika koji su zaduženi za praktičnu primjenu iste, ali i prikupljati komparativna iskustva zemalja članica EU, što je učinjeno i u ovom slučaju, kroz saradnju sa Poreskom upravom Hravtske i Poreskom upravom Španije.

Jedan dio prisutnih članova Unije poslodavaca dao je komentare na postojeći tekst zakona i planirani projekat elektronske fiskalizacije, kako sa legislativnog, tako i sa tehničkog stanovišta, iznoseći sumnje da li će novo rješenje rezultirati rješavanjem problema koji postoje u trenutnom modelu evidentiranja prometa i povećanjem stepena poreske disipline, kao i obuhvatom privrednika koji posluju van legalnih tokova. Prezentujući konkretne primjedbe na predloženo tehničko rješenje elektronske fiskalizacije ponudili su alternativna rješenja, koja se odnose na unapređenje i nadgradnju postojećeg sistema, uz manje troškove i bolje efekte.

Takođe, pojedini privrednici su ocijenili da obuhvatanje bezgotovinskog plaćanja elektronskom fiskalizacijom predstavlja značajan rizik, imajući u vidu da nijesu upoznati sa uporednom praksom drugih zemalja po tom pitanju, niti parametrima na osnovu kojih bi se procijenili pozitivni efekti koji bi opravdali troškove za realizaciju tog rješenja.

S osvrtom na istaknute nejasnoće vezane za tretman prometa uz bezgotovinsko plaćanje (tzv. B2B promet), predstavnici predstavnici Ministarstva i Poreske uprave upoznali su prisutne da Crna Gora nije jedina zemlja koja uvodi sistem elektronskog prenosa podataka o bezgotovinskom prometu, prezentujući komparativna iskustva Poreske uprave Španije koja posjeduje sistem za neposredni prenos podataka sa faktura na server Poreske uprave, a koja će poslužiti pri normiranju ove oblasti u crnogorskom zakonu.

Tokom diskusije predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave naglasili su da su svjesni da će prelazak na novi sistem izazvati jednokratne troškove, i to ne samo za poreske obveznike, već i za Poresku upravu, ali da će se uložiti maksimalni napori da isti budu minimalni, kao što pokazuju i komparativna iskustva iz Hrvatske i Slovenije, pri čemu će se razmotriti i mogućnost subvencioniranja privrednika pri nabavci jednog dijela opreme ili elektronskih certifikata.

Jedan dio privrednika pozdravio je predloženi model elektronske fiskalizacije, iznoseći očekivanja da će se istim olakšati procedure otkrivanja i sankcionisanja nelojalne konkrencije, i navodeći da svim privrednicima koji uredno posluju ovakav sistem ne može nanijeti štetu, već naprotiv, samo može olakšati poslovanje istih. Tokom sastanka prisutni privrednici su još jednom upoznati sa odlučnošću Ministarstva finansija i Poreske uprave da tokom cjelokupnog perioda implementacije sistema blisko sarađuje s stručnom javnošću, kao i sa planom da se po izradi tehničkog rješenja ostavi optimalan testni period za obveznike prije početka produkcije sistema.

Sastanak organizovan sa Unijom poslodavaca dio je sveobuhvatnog komunikacionog plana izrađenog za potrebe projekta elektronske fiskalizacije, kako bi se obezbijedilo da svi privrednici blagovremeno i detaljno budu upoznati sa projektom i novinama koji isti donosi, što je preduslov uspješne realizacije istog.

 

meCrnogorski available languages

Top