>>>
> Finansije i investicije > IRF: predstavljene planirane aktivnosti u 2016

IRF: predstavljene planirane aktivnosti u 2016

meCrnogorski available languages

Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF) prezentovao rezultate poslovanja za 2015. godinu i najavio planirane aktivnosti za predstojeću 2016. godinu. Osvrtom na protekli period poslovanja Investiciono-razvojnog fonda i na činjenicu da IRF nastupa na tržište sa kreditnim linijama koje su namijenjene MMSP, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima, kao i sa finansijskim proizvodom – faktoring (kratkoročno finansiranje), u periodu od 1. januara 2014. godine do 24. decembra 2015. godine, finansirajući projekte vrijednosti 186,78 mil € otvoreno je 3.629 radnih mjesta i sačuvano 9.354 postojećih radnih mjesta. Učešće dugoročnih plasmana u ukupnom iznosu je 105,86 mil €, a kratkoročnih 80,92 mil €.

Od ukupno navedenih rezultata, IRF je u 2015. godini finansirao 254 projekta ukupne vrijednosti 115,58 mil € i time otvorio 1.882 novih radnih mjesta i zadržao 2.762 postojeće radno mjesto.  Od ovog iznosa, 64,36 mil € je plasirano u vidu dugoročnih kredita, dok je preostalih 51,22 mil € izdvojeno za kratkoročno finansiranje. Tokom 2015. godine, IRF je, takođe, posvetio posebnu pažnju finansiranju projekata čijom su realizacijom reaktivirani postojeći kapaciteti koji godinama nisu bili u funkciji proizvodnje, kao i projekte koji se odnose na  prenamjenu stambenih kapaciteta u hotelske, te za te namjene IRF je u ovoj godini izdvojio 22,5 mil €.

Uzimajući u obzir ovogodišnju strukturu finasiranih dugoročnih projekata IRF-a po djelatnostima, najveća tražnja i kreditno interesovanje aktuelnih i potencijalnih klijenata bilo je u sektoru za turizam i ugostiteljstvo, što govori u prilog i činjenica da je IRF u ovoj godini za ovu djelatnost izdvojio 28,15 mil €, za proizvodnu djelatnost 12,45 mil €, za uslužne djelatnosti 12,11 mil €, proizvodnju hrane 8,55 mil €, poljoprivrednu proizvodnju 2,2 mil € i za trgovinu 940.000€.

IRF je u 2015 godini, takođe, odobrio 75 projekata ukupne vrijednosti 2,67 mil € za kreditiranje projekata koji doprinose razvoju preduzetništva (žene, mladi, početnici, individualni poljoprivredni proizvođači). Kako bi se intenzivirale aktivnosti posvećene podsticaju preduzetništva, kao načina otvaranja novih radnih mjesta, IRF će u 2016. godini raditi na novim projektima koji će imati za cilj obezbjeđivanje što povoljnijih kreditnih sredstava i širenje grupe proizvoda, uzimajući u obzir i činjenicu da će kamatna stopa biti niža za 0,5% u odnosu na 2015. godinu.

U planu je finansiranje online poslovanja i finansiranje elektronskog biznisa, kao i podrška inovativnim preduzećima pri čemu će se posebna pažnja posvetiti ICT sektoru, tako da će i preduzeća iz te oblasti biti u prilici da pod povoljnim kreditnim uslovima razvijaju svoje kapacitete. Biće obezbijeđena kreditna linija za nezaposlena lica koja se nalaze na ZZZ, a imaju fakultetsko obrazovanje, koja će podrazumijevati da ti krediti nemaju kamatu. U 2016. godini će, takođe, biti obezbijeđena posebna kreditna linija za kratkoročne kredite sa rokom otplate do 24 mjeseca.

Osim toga, razvijaće se i novi instrumenti podrške koji će uticati na bolje povezivanje preduzeća i sektora, podršku klasterima, zatim podršku projektima koji se odnose na proizvodnju i preradu sa većim stepenom finalizacije proizvoda, a posebna pažnja će se posvetiti uspješnim preduzećima tj. onim preduzećima koja se nalaze na Bijeloj listi poreskih obveznika i time redovno izmiruju svoje obaveze prema državi. Preduzetnici mogu očekivati da će novim instrumentima biti omogućen veći nivo dostupnosti finansijskih sredstava, te je IRF za 2016. godinu planirao plasman sredstava za pružanje podrške crnogorskoj privredi u iznosu od 100 mil €.

Izvor: IRF CG

meCrnogorski available languages

Top