>>>
> Finansije i investicije > Komisija rješava problem poreske diskriminacije mobilnih građana EU

Komisija rješava problem poreske diskriminacije mobilnih građana EU

meCrnogorskienEnglish available languages

U okviru usmjerene inicijative koju je pokrenula Komisija, podrobno će se pregledati poreske odredbe država članica kako bi se osiguralo da se ne diskriminišu mobilni građani EU. Naglasak je stavljen na privredno aktivne osobe, npr. radnike i samozaposlene osobe, i na neaktivne osobe, npr. penzionere. Inicijativom se dopunjuje i upotpunjuje prethodni projekt u području poreskog tretmana prekograničnih radnika.

Mobilnost radnika jedna je od ključnih mogućnosti za povećanje rasta i zapošljavanja u EU. Procjenjuje se da je BDP zemalja EU-15 zahvaljujući mobilnosti poslije proširenja (2004.– 2009.) dugoročno gledano narastao za skoro 1%. Međutim, poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU da napuste svoju državu podrijetla kako bi tražili zaposlenje u drugoj državi članici. Poreske prepreke mogu se pojaviti u državi porijekla ili u novoj državi boravišta.

Zato će Komisija tokom 2014. sprovesti temeljitu procjenu poreskih sistema država članica kako bi utvrdila da li se stvaraju poteškoće za mobilne građane EU. O slučajima u kojima je utvrđena diskriminacija ili povreda temeljnih sloboda EU Komisija će upozoriti tijela država članica i insistirati na donošenju potrebnih izmjena. U slučaju da problemi istraju, Komisija može pokrenuti postupak radi utvrđivanja povrede protiv predmetnih država članica.

Algirdas Šemeta, komesar EU za porez, carine, statistiku, borbu protiv prevara i reviziju, izjavio je: „Pravilima EU jasno je propisano da svi građani EU moraju imati jednak tretman na jedinstvenom tržištu. Ne smije postojati diskriminacija, a prava radnika na slobodno kretanje ne smiju se narušavati. Naša je dužnost prema da građanima omogućimo da se ta načela odražavaju i u praksi u svim poreskim propisima država članica.”

Budući da su poreske prepreke i dalje jedna od glavnih kočnica za prekograničnu mobilnost građana EU, Komisija želi u različitim područjima ukloniti prepreke, primjerice prijedlogom za rješavanje problema dvostrukog oporezivanja, za poboljšanje primjene prava radnika na slobodno kretanje ili za povećanje zaštite upućenih radnika.

Dodatne informacije

U okviru inicijative Komisije podrobno će se proučiti i procijeniti jesu li građani EU koji borave u državi članici koja nije njihova država podrijetla kažnjeni zbog svoje mobilnosti i plaćaju li zbog toga više poreza. Do toga može doći u državi članici podrijetla ili u državi u koju su se preselili. Građani mogu pretrpjeti poreske poteškoće:

  • zbog lokacije ulaganja ili imovine, lokacije samog poreskog obveznika ili jednostavno zbog promjene boravišta poreskog obveznika
  • u pogledu doprinosa za penzijske sisteme, primanja mirovina ili prenosa penzionog kapitala i kapitala životnog osiguranja
  • u pogledu njihovih samostalnih djelatnosti koje vrše u drugoj državi ili jednostavno zbog premještaja takvih djelatnosti
  • zbog odbijanja određenih poreskih olakšica ili poreskih odbitaka
  • u pogledu njihovog stečenog bogatstva.

Imajući to na umu, Komisija će proučiti položaj različitih kategorija građana EU – radnika, samozaposlenih osoba i penzionera. Pravo na život i rad bilo gdje u EU temeljno je pravo građana EU, ali i ključno sredstvo za razvoj tržišta rada na nivou EU. Komisija sarađuje sa državama članicama kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika ali i osigurava da radnici i građani EU koji borave u državi koja nije njihova država podrijetla imaju jednak tretman kao državljani države domaćina te da uživaju iste poreske olakšice kao domaći radnici.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top