>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

meCrnogorski available languages

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

INFEKTIVNI I POTENCIJALNO INFEKTIVNI OTPAD
• zavojni materijal, gaze, tupferi,
• upotrebljene rukavice, radna odijela za jednokratnu upotrebu,
• infuzioni setovi, kateteri,
• prazni flakoni vakcina,
• vakutajneri,
• kese za transfuziju, urin i pareneralnu ishranu,
• posude, kulture i druga oprema i materijal kontaminirani patogenim agensima,
• otpad nakon dijaliziranja,
• hirurški drenovi,
• neprepoznatljivo tkivo i sl.

Ambalaža za odlaganje: Kontejneri žute boje ili kese žute boje

OŠTRI PREDMETI
• igle, braunile, lancete, skalpeli,
• špricevi,
• testerice,
• konektori za igle,
• insulinska penkala, insulinski špricevi i igle
• igle za hemodijalizu,
• upotrebljene/oštećene (polomljene) ampule i oštećeni (polomljeni) flakoni,

Ambalaža za odlaganje: Žuti kontejneri od nepropusnog i neprobojnog materijala

FARMACEUTSKI OTPAD
• ljekovi i njihova primarna amblaža i druge pomoćne supstance, kojima je istekao rok upotrebe ili su postali neupotrebljivi zbog neuslovnog čuvanja, rasipanja ili drugih razloga

Ambalaža za odlaganje: Crveni kontejneri

CITOTOKSIČNI OTPAD
• otpad koji nastaje u primjeni, proizvodnji i pripremanju farmaceutskih preparata sa citotoksičnim efektom, uključujući primarnu ambalažu i pribor korišćen za pripremu i aplikaciju tih supstanci

Ambalaža za odlaganje: Ljubičasti kontejneri

PATOANATOMSKI OTPAD
• dijelovi tijela, amputati, tkiva i organi odstranjeni tokom hirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i drugi anatomski otpad koji zahtijeva posebne uslove zbrinjavanja).

Ambalaža za odlaganje: KESE OD NEPROPUSNOG MATERIJALA, POGODNE ZA ČUVANJE NA NISKIM TEMPERATURAMA

OTPAD KOJI SADRŽI TEŠKE METALE
• amalgam iz stomatologije,
• slomljeni živini termometri i manometri,
• odbačene kadmijumske baterije i sl.

Ambalaža za odlaganje: KONTEJNERI IZRAĐENI OD MATERIJALA OTPORNOG NA SVOJSTVA OTPADA KOJI SE U NJIH ODLAŽE

HEMIJSKI OTPAD
• otpad u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju koji ima opasne karakteristike, a naročito: toksičnost, korozivnost, zapaljivost, eksplozivnost, cito ili genotoksičnost)

Ambalaža za odlaganje: AMBALAŽA PRILAGOĐENA VRSTI HEMIKALIJE

SUDOVI POD PRITISKOM
• prazni ili puni sudovi koji sadrže gasove pod pritiskom pomiješane sa antibioticima, dezinfekcionim sredstvima ili insekticidima koji se
primjenjuju kao aerosoli, a koji mogu da eksplodiraju ukoliko su izloženi visokim temperaturama

Ambalaža za odlaganje: ČVRSTI KONTEJNERI ILI ODVOJENO SKLADIŠTE

KOMUNALNI OTPAD
• papir, ostaci hrane, plastika, paprine maramice, neinficirani zavojni materijal, uložci za inkontenciju i pelene, kese za usisivače, higijenski artikli, guma, pepeo, papir sa plastificiranim omotom.

Ambalaža za odlaganje: Crne kese

meCrnogorski available languages

Top