>>>
> Ekonomija Crna Gora > Održan Međunarodni forum studenata ekonomije

Održan Međunarodni forum studenata ekonomije

meCrnogorski available languages

Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić, bio je jedan od učesnika Međunarodnog foruma studenata ekonomskih fakulteta. Međunarodni forum održan je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u organizaciji Saveza studenata Ekonomskog fakulteta u saradnji sa Vijećem studenata Ekonomskog fakulteta 18. 10. 2019. godine.

Međunarodni forum studenata ekonomije okupio je oko 300 budućih ekonomista iz regiona koji su imali priliku da prisustvuju panel diskusiji na temu „Da li domaća radna snaga postaje biznis barijera u Crnoj Gori“.

„Posebnu pažnju u daljem periodu treba posvetiti jačanju saradnje između obrazovnih institucija i privrede u cilju usklađivanja obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, razmjeni primjera dobre prakse u formalnom i neformalnom obrazovanju, monitoringu i evaluaciji sprovedenih programa, kao i kreiranju trening modulima za različite kategorije preduzeća – potencijalni preduzetnici, start-upovi, preduzeća koja imaju potencijal daljeg rasta i razvoja, izvozno orjentisana preduzeća, i sl. i što većem većem broju aplikacija za korišćenje raspoloživih finansijskih instrumenata u okviru EU programa “,

kazao je Babić.

Generalni direktor Babić ukazao je na značaj preduzetničkih veština u kontekstu pripremanja mladih za ulazak na međunarodno tržište rada EU. Kao jedan od ključnih uslova za izgradnju društva znanja, prepoznat je razvoj i njegovanje kulture cjeloživotnog učenja, počev od najranijeg uzrasta. Vaspitno-obrazovne ustanove u saradnji sa okruženjem, imaju jednu od najznačajnijih uloga u oblikovanju budućeg preduzetnika i razvijanju preduzetničkih vrijednosti. Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, kojom koordinira Ministarstvo ekonomije prepoznaje da cjeloživotno preduzetničko učenje zahtijeva razvoj skupa ličnih kvaliteta i stavova koji će pružiti podršku preduzetničkom pristupu radu i aktivnostima u zajednici.

Babić je istakao i uspješnost Programa za unapređenje konkurentnosti privrede koji sprovodi Ministarstvo ekonomije, u cilju kontinuiranog unapređenja aktivnosti i podrške razvoju preduzetništva i biznisa u Crnoj Gori i potreba same privrede, kao i povećanja zaposlenosti.

U 2018. godini uspješost rezultata mjeri se povećanjem iznosa podrške za preko 50% (i u broju preduzeća i u iznosu dodijeljenih sredstava) u odnosu na 2017. godinu. U 2017. godini Ministarstvo ekonomije je podržalo 65 preduzeća, dok je u 2018. godini podržalo 102 preduzeća. Podržana preduzeća zapošljavaju više od 1,000 radnika. U toku je obrada aplikacija preduzeća koja su aplicirala tokom 2019. godine, ali već sada je izvjesno taj broj prelazi 200.

„Poseban segment naših aktivnosti umjeren je ka razvijanju i unapređenju međunarodne saradnje. Ministarstvo ekonomije tenutno sprovodi 8 međunarodnih projekata i aktivno učestvuje u brojnim programima podrške koje finansira EU. Projektne aktivnosti su usmjerene na jačanje i unapređivanje međunarodne saradnje, jačanje preduzetničkog znanja i vještina kroz razne vidove obuke, pomoć u traženju partnera crnogorskim preduzećima za apliciranje na nekom od projekata iz EU fondova, promociji crnogorskih preduzeća, aktivno učestvovanje na međunarodnim bilateralnim poslovnim susretima, kao i razmjeni informacija i iskustva na polju internacionalizacije“,

zaključio je Babić na kraju izlaganja.

 

meCrnogorski available languages

Top