>>>
> Magazin > tehno/inovativno > MEk: Program za unaprjeđenje inovativnosti u MSP za 2016.

MEk: Program za unaprjeđenje inovativnosti u MSP za 2016.

meCrnogorski available languages

Projekat finansijske podrške MSP preduzećima iz sektora prerađivačke industrije

Ministarstvo ekonomije Crne Gore raspisalo je javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2016. godinu. Uvođenjem inovacija, mala i srednja preduzeća su u mogućnosti da mijenjaju svoje proizvode, poslovne procese, organizaciju, metode, strukturu i marketing, odnosno da ih podižu na više nivoe. Na taj način unaprjeđuju efikasnost svog poslovanja, imaju bolju osnovu za takmičenje i diferencijaciju na tržištu.

(iz programa za unaprijeđenje inovativnosti u MSP za 2016. godinu…)

Država treba da podstiče promjene i ohrabri inovacije u malim i srednjim preduzećima, jer je očigledno da ključni faktor sposobnosti zemalja da održe privredni rast i konkurentnost leži u tome da se uvode inovacije. Sa druge strane, činjenica je da mala i srednja preduzeća mogu imati ideje, ali i ne i dovoljno sopstvenih kapaciteta da ideje pretvore u nove proizvode ili usluge. Zato su za pretvaranje ideja u inovaciju veoma često potrebne usluge „eksternog znanja”, koje preduzeća često smatraju skupim ili nedovoljno važnim za svoje poslovanje.

Program podrške uvođenju inovacija za mala i srednja preduzeća u prerađivačkoj industriji ima za cilj da omogući preduzećima da pristupe znanju i iskustvima koji su im potrebni kako bi postala inovativna i ojačala svoju konkurentnost i produktivnost. Ujedno, preduzeća se podstiču na uspostavljanje novih veza sa specijalizovanim konsultantskim firmama, naučnoistraživačkim ustanovama, centrima izvrsnosti, naučno-tehnološkim parkovima, inovaciono-preduzetničkim centrima i poslovnim inkubatorima, što treba da stimuliše transfer znanja i inovativnosti. Stvaranje brojnih formi saradnje pri realizaciji inovativne aktivnosti postala je savremena nezaobilazna praksa naučno-tehnološkog progresa koja za posljedicu ima unaprjeđenje inteziteta inovativnosti preduzeća.

Program se sprovodi u dvije faze. Prva faza se odnosi na dostavljanje ponude usluga za realizaciju inovativne aktivnosti sa pratećom dokumentacijom i provjere formalne ispunjenosti dokumentacije i uslova i ocjenjivanja ponuda po datim kriterijumima. Druga faza se odnosi na početak realizacije inovativne aktivnosti nakon pozitivne ocjene i potpisivanja Ugovora o sufinansiranju inovativnih aktivnosti između podnosioca zahtjeva i Ministarstva ekonomije, što je detaljno objašnjeno u nastavku programa.

 

meCrnogorski available languages

Top