>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) – Ko je ko

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) – Ko je ko

meCrnogorski available languages

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) – Ko je ko u NKT?

Šta je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti? Šta je NKT? Da li je NKT legalno? Da li Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti može biti pravno lice? Ko odlučuje o prikupljenim donacijama za NKT? Ko su članovi NKT-a? – neka su od često postavljanih pitanja koja kruže od pojave pandemije koronavirusa u Crnoj Gori
Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti u Crnoj Gori, mjere za njihovo sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje, sprovođenje epidemiološkog nadzora, nadležni subjekti za njihovo sprovođenje i način obezbjeđivanja sredstava za njihovo sprovođenje popisani su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list Crne Gore“, br. 012/18 od 23.02.2018.).
Ovim zakonom je radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti propisana obaveza osnivanja pojedinih tijela i utvrđene su njihove nadležnosti.
Prema odredbi člana 9 ovog zakona Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje, obrazuje Komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Ovom Komisijom predsjedava predstavnik Ministarstva zdravlja, a Komisiju čine doktori medicine specijalisti (epidemiologije, infektologije, mikrobiologije, pedijatrije, pneumofiziologije) i predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede.
Odredbom člana 77 ovog zakona propisano je da će se Komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, obrazovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Nadalje, u članu 10 navedenog zakona propisano je da Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje, obrazuje Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti (stav 1).
Stavom 2 istog člana propisane su nadležnosti Koordinacionog tijela koje uključuju i odstranjivanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti iz Liste zaraznih bolesti.
Odredbom člana 78 ovog zakona, stav 2, propisano je da će postojeća tijela obrazovana u skladu sa prethodnim zakonom nastaviti sa vršenjem poslova do obrazovanja tijela u skladu sa ovim zakonom.
Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti, obrazovano je Rješenjem od 19.04.2017. i izmjenom ovog Rješenja od 19.02.2018. godine, koje je saglasno odredbi člana 78. stav 2 važećeg zakona radilo do obrazovanja novog tijela. U skladu sa važećim zakonom Ministarstvo zdravlja je obrazovalo Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.
U realizaciji obaveza iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva zdravlja, donijela Odluku o preduzimanju mjera za sprečavanje i suzbijanje novog koronavirusa.
“S obzirom na činjenicu da su se u javnosti pojavili stavovi u kojima pokušava omalovažiti, obezvrijediti i čak dovesti u formalnom smislu u pitanje djelovanje Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti radi cjelovitog informisanja javnosti dajemo na uvid pregled aktivnosti preduzimanih na osnovu: Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o državnoj upravi i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. NKT nije isto što Koordinaciono tijelo za prevenciju i iskorjenjivanje zaraznih bolesti!” – stoji u saopštenju NKT-a
Ministarstvo zdravlja donijelo je:
– Pravilnik o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin;
– Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od ovih bolesti;
– Pravilnik o dopuni Pravilnika o listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih bolesti;
– Naredbu o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID19.
U skladu sa epidemiološkom situacijom nastalom pojavom i širenjem zarazne bolesti novog koronavirusa, ministar zdravlja je, i u skladu sa članom 15 Zakona o državnoj upravi („Službeni list Crne Gore“, br. 078/18 od 04.12.2018.) i članom 56 Uredbe o organizaciji rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, br. 087/18 od 31.12.2018, 002/19 od 11.01.2019, 038/19 od 05.07.2019, 018/20 od 18.03.2020.), radi preduzimanja privremenih mjera za sprečavanje unošenja, suzbijanja i sprečavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti, obrazovao NACIONALNO koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT).
Zbog izuzetnih prijetnji po zdravlje i živote građana i potrebe za snažnim odgovorima različitih državnih organa u sastav NKT ušli su predstavnici: Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Kliničkog centra Crne Gore, sanitarne inspekcije, ministarstava unutrašnjih poslova, odbrane, ekonomije, saobraćaja i pomorstva, zatim zakonodavstva, Glavnog grada, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Kabineta Predsjednika Vlade…
Budući da je novonastala epidemiološka situacija zahtijevala snažniju koordinaciju između različitih resora (ministarstava, organa uprave i drugih subjekata) i drugih nadležnih organa koji imaju veoma značajnu ulogu u preduzimanju odgovarajućih mjera i aktivnosti radi zaštite građana Crne Gore od širenja epidemije izazvane novim korona virusom, 17. marta 2020. godine za predsjednika Nacionalnog koordinacionog tijela određen je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem – mr Milutin Simović, a za njegovog zamjenika ministar zdravlja – dr Kenan Hrapović.
Određivanje potpredsjednika Vlade Crne Gore da predsjedava ovim tijelom proizilazi i iz ovlašćenja i obaveza propisanih odredbom člana 6 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 080/08 od 26.12.2008, 014/17 od 03.03.2017, 028/18 od 27.04.2018.), kojom je propisano da potpredsjednik Vlade usmjerava i usklađuje rad ministarstava i drugih organa državne uprave iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem kojoj, između ostalih, pripadaju i pitanja zdravstvene zaštite.
Činom obrazovanja NKT i njegovim aktivnostima nije prestalo da djeluje Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.
NKT je, dakle, formirano u skladu sa ukupnim rizicima koji su se iz dana u dan povećavali i usložnjavali, sa značajnim rizicima po zdravlje i živote građana, zatim brojne socijalno-ekonomske izazove, uključujući i brojne bezbjednosne aspekte. U zavisnosti od razvoja i složenosti situacije, snažnije i sveobuhvatnije koordinacije i efikasnosti rada sastav NKT je mijenjan. Takođe, razvoj situacije je zahtijevao i hitno formiranje pet posebnih operativnih štabova koje je formirao svojim rješenjima potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i jednog štaba koji je formirao ministar unutrašnjih poslova.
U okviru NKT djeluju:
1. Operativni štab za koordinaciju mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, na čelu sa Prof. dr Vesnom Miranović, generalnom direktoricom Ministarstva zdravlja;
2. Operativni štab za sprovođenje aktivnosti u vezi sa povratkom crnogorskih državljana iz inostranstva, na čelu sa Draganom Pejanovićem, državnim sekretarom MUP;
3. Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, na čelu sa Dragicom Sekulić, ministarkom ekonomije;
4. Operativni štab za povlačenje i koordinaciju međunarodne pomoći, na čelu sa gđ- Draganom Radulović, savjetnicom predsjednika Vlade;
5. Operativni štab za upravljanje donacijama, na čelu sa Radulom Raonićem, savjetnikom predsjednika Vlade; i
6. Krizni medicinski štab, na čelu sa Prof. dr Rankom Lazovićem.
Kompleksnost zadataka i način predlaganja i donošenja odluka mogu se najbolje vidjeti u priloženoj organizacionoj šemi NKT.
Nacionalno koordinaciono tijelo je do sada izuzetno uspješno koordiniralo sve aktivnosti državnih institucija i organa na suočavanju Crne Gore sa pandemijom koronavirusa što, prema istraživanju UNICEF-a, podržava 95% građana. Neutemeljeni pokušaji osporavanja iz dnevnopolitičkih razloga neće omesti NKT da i u predstojećem periodu efikasno i uspješno nastavi rad u interesu svih građana Crne Gore i sa ciljem zaštite zdravlja i životâ građana i suočavanja zemlje sa posljedicama pandemije koronavirusa.

Saopštenje: Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, Vlada Crne Gore

meCrnogorski available languages

Top