>>>
> EU/Politiko > Nova organizacija državne uprave CG, smanjen broj ministarstava

Nova organizacija državne uprave CG, smanjen broj ministarstava

meCrnogorski available languages

Novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, utvrđuje se nova organizacija ministarstava i organa uprave, upravne oblasti za koje se osnivaju i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad državne uprave.

Za razliku od važeće organizacije državne uprave koja je pored 17 ministarstava, imala 35 organa uprave, i to 20 organa uprave u sastavu i 15 samostalnih organa uprave po novoj Uredbi o organizaciji državne uprave u sistemu ćemo imati 17 ministarstava i 29 organe uprave nad kojima se vrši nadzor.

Nova organizacija osim što je racionalnija i ima manji broj organa, treba da doprinese efikasnosti rada i djelovanja, i obezbijedi visok nivo kvaliteta u pružanju usluga, jer počiva na jasnim kriterijumima i linijama odgovornosti.

Za razliku od dosadašnjih organa u sastavu, organ uprave po novom konceptu organizacije ima punu upravljačku i profesionalnu autonomiju, ali za svoj rad i ostvarene rezultate odgovora resornom ministru koji ima jaka ovlašćenja u smislu strateškog usmjeravanja, upravljanja i nadzora.

Rukovodeći se potrebama racionalizacije uz sagledavanje zakonom utvrđenih kriterijuma, zbog prirode poslova ili manjeg obima posla, novom Uredbom su ukinuti pojedini organi, a poslovi preuzeti od strane resornog ministarstva, dok je u jednom slučaju došlo do spajanja dva organa.

Ukupno posmatrano od naredne godine ćemo u sistemu državne uprave imati 6 organa manje u odnosu na postojeće stanje, što će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva Vlade i mjerama na planu optimizacije.

Nakon što je Skupština nedavno usvojila Zakon o državnoj upravi stvoreni su uslovi za reorganizaciju državne uprave, što predstavlja jednu od ključnih aktivnosti reforme javne, uz optimizaciju javne uprave. Sve ove aktivnosti treba da doprinesu stvaranju moderne, racionalne i efikasne javne uprave, ali i smanjenju troškova javne uprave.

meCrnogorski available languages

Top