>>>
> Marketing i brendiranje > Novi konkurs izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore

Novi konkurs izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore

meCrnogorskienEnglish available languages

Crna Gora je prije nekoliko godina započela proces brendiranja. Inicijalno je izabran je logo nacionalnog brenda, međutim, nakon manje od dvije godine je napušten. Iz tog razloga, Ministarstvo ekonomije raspisalo je novi konkurs, koji integralno prenosimo. Pored logotipa, nacionalni brend čini i slogan, koji će biti izabran na konkursu. Prethodni konkurs nije uspio, a ono u čemu se razlikuje novi konkurs od prethodno jeste prevashodno novčana nagrada za najbolje rješenje – povećana je sa 10.000 na 50.000 eura!

Ovo su uslovi konkursa:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR LOGOTIPA I SLOGANA NACIONALNOG BRENDA CRNE GORE

Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane strane, pojedince i grupe autora da uzmu učešće na Konkursu za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore (u daljem tekstu: vizuelnog identiteta nacionalnog brenda). Ovaj konkurs je međunarodni i otvoren je za sve pojedince i grupe autora, pri čemu je grupa autora dužna da imenuje jednog predstavnika. Na konkurs se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica iz Crne Gore i inostranstva. Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

1. Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore koji treba da odslikava duh autentične Crne Gore, države tradicionalnih i savremenih vrijednosti, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, prirodnih ljepota, bogate flore i faune, zemlje istaknutih junaka, gostoljubivih i veselih ljudi, te atraktivne i uzbudljive zemlje sa bogatom gastronomskom ponudom, ali i zemlje sa povoljnim i atraktivnim poslovnim ambijentom, koja predstavlja pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima u svijetu. Kao i svaka država i Crna Gora ima svoje specifičnosti i neke od njih prepoznate u Istraživanju percepcija domaće i inostrane javnosti, koje je Ministarstvo ekonomije sprovelo u 2018. godini, su:
• ekonomski potencijali za razvoj konkurentskog identiteta;
• ekološka i geografska posebnost;
• privlačnost Crne Gore kao investicione i turističke destinacije;
• bogatstvo prirodnim resursima i atrakcijama;
• bogatstvo kulturno – istorijskim nasleđem.
Vizuelni identitet nacionalnog brenda treba da objedini specifičnosti Crne Gore i da ih održava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje i sinhronizovanu i sveobuhvatnu poruku Crna Gora mogla pozicionirati u svijesti inostrane javnosti. Predloženi vizuelni identitet treba da omogući sveobuhvatno pozicioniranje Crne Gore kao države, bez izdvajanja pojedinačnih specifičnosti države. Sa druge strane, vizuelni identitet treba da je kreiran na način da iz opšte ideje predložene rješenjem mogu da proizađu i specifične podporuke, koje su vezane za opštu ideju, ali koje su više specifične za pojedinačne sektore (predstavljanje Crne Gore kao investicione destinacije, turističke destinacije, domaćih proizvoda, kao destinacije atraktivne za život i rad i sl.). Na ovaj način stvoriće se uslovi za određenije pozicioniranje pojedinačnih sektora pod okriljem opšte ideje.

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor originalnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, koje odražava posebnost i prepoznatljivost Crne Gore kao države i koji simbolizuje njene vrijednosti. Izborom jedinstvenog vizuelnog identiteta nacionalanog brenda koji objedinjava najznačajnije specifičnosti i posebnosti, odnosno vrijednosti Crne Gore nastoji se kreirati krovni, jedinstveni brend koji bi svojim obuhvatom i fleksibilnošću bio adekvatan za korišćenje ne samo na opštem već i na pojedinačnom nivou, u smislu upotrebe u svim važnim sektorima, kako onim strateškim poput poljoprivrede, enegretike i turizma, tako i u sektorima izvoza i investicija, kulturno-istorijskog nasljeđa, sporta, privlačenja ljudi da žive i rade u Crnoj Gori i sl.
Rješenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda treba da omogući nedvosmislenu komunikaciju sa inostranstvom radi privlačenja više direktnih stranih investicija, posjetilaca, povećanja izvoza domaćih proizvoda, ali i domaće proizvodnje, jačanje Crne Gore kao međunarodnog partnera, poboljšanja njenog imidža kao buduće članice Evropske unije i sl.

3. Obuhvat konkursnog rješenja

Konkursno rješenje treba da obuhvata logotip i slogan nacionalnog brenda koji čine jedinstvenu cjelinu. Logotip nacionalnog brenda sadrži naziv nacionalnog brenda koji glasi ,,Crna Gora”, odnosno internacionalni naziv ,,Montenegro”, kao i grafizam-znak/simbol (znakove/simbole) koji izražava posebnost Crne Gore. Naziv ,,Crna Gora’’ odnosno ,,Montenegro’’ treba da ima unikatni ispis i da je sastavni dio slogana. Slogan treba da predstavlja kratku i jasnu estetsku poruku koja omogućava stvaranje odgovarajuće emocije i pozitivne asocijacije na Crnu Goru u svijesti inostrane javnosti. Poruka treba da istakne posebnost Crne Gore i da omogući diferenciranje Crne Gore u odnosu na druge države, dajući jasnu odrednicu inostranoj javnosti o kakvoj državi je riječ. Slogan može da proizilazi iz profila brenda države, nacionalnog identiteta i/ili ključnih konkurentskih prednosti. Cjelovit vizuelni identitet sastavljen od logotipa i slogana nacionalnog brenda svojim smislom i suštinom služi za pozicioniranje države odnosno izgradnju pozitivnog imidža u svijesti inostrane javnosti.
Napomena: Navedeni gradivni elementi mogu da budu fizički odvojeni ili na bilo koji način spojeni, što između ostalog znači i to da slogan može biti dizajniran tako da ujedno predstavlja i logotip brenda. Naziv ,,Crna Gora’’ odnosno ,,Montenegro’’ treba da ima unikatni ispis i da je sastavni dio slogana. Konkursno rješenje se dostavlja i na crnogorskom i na engleskom jeziku.

4. Uslovi konkursa

Radi učešća na konkursu pravna i fizička lica dostavljaju konkursno rješenje sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti, koja treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata. Svaka od ove tri koverte treba da bude obilježena arapskim brojem na poleđini i da sadrži:
1) koverta broj 1 – konkursno rješenje (štampano jednostrano i uvezano spiralom), koje sadrži:
a) etalon rješenja predstavljenog na formatu A4;
b) predlog rješenja u koloru i crno-bijeloj verziji (štihovanoj i šrafiranoj) u pozitivu i negativu;
c) simulaciju plastične izrade rješenja u čvrstom materijalu (plitki ili duboki reljef);
d) paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK i RGB, prateće grafičke konstante, tipove i boje pozadina za primjenu kompozicione varijante (vodoravnu, uspravnu, rotiranu), test uvećanja ili umanjenja, simulacija suvog žiga i zonu izolacije;
e) predlog rješenja na memorandumu, vizit karti, fascikli, koverti, pečatu, tekstilu, sprotskim dresovima, ATL ili BTL formama oglašavanja po izboru, ambalaži prehrambenog i neprehrambenog proizvoda, ekranima (PAL ili HDTV), dodatne primjene;
f) tekstualno obrazloženje rješenja sa obrazloženjem simbolike znaka boja itd. semiotike i semantike rješenja i njene povezanost sa temom i načinom komunikacije sa internim i posebno eksternim ciljnim javnostima.;
2) koverta broj 2 – kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku i u jednoj of elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript (EPS, AI, PS ili PDF);i
3) koverta broj 3 – popunjenu:
a) prijavu na konkurs datu na obrascu 1;
b) izjavu autora konkursnog rješenja da se konkursno rješenje koristi isključivo za izbor vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i da nije korišćeno za druge namjene, datu na obrascu 2;
c) izjavu autora konkursnog rješenja o autorstvu i svojini konkursnog rješenja i njegovih komponenti datu na obrascu 3; i
d) izjavu autora konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu i ustupanju imovinskih i drugih prava Ministarstvu, datu na obrascu 4.
Koverta broj 3 se otvara samo u slučaju pobjedničkog rješenja.
Učesnici su obavezni da uz rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda dostave kompletiranu knjigu grafičkih standarda.
 

5. Način podnošenja konkursnog rješenja

Konkursno rješenje se predaje pod šifrom koja je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Učesnici sami biraju šifru prije podnošenja dokumentacije predviđene uslovima konkursa. Na poleđini svake koverte i cjelokupnoj dokumentaciji, treba da bude ispisana šifra pod kojom kandidat učestvuje na konkursu.
Jedan kandidat može učestvovati sa više prijedloga, koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa

6. Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja:

Ministarstvo ekonomije
Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača
IZBOR LOGOTIPA I SLOGANA NACIONALNOG BRENDA CRNE GORE – NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA
Rimski trg 46
81 000 Podgorica, Crna Gora
Sa šifrom pod kojom autor učestvuje na konkursu, ispisanom na poleđini koverte.

7. Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 11. oktobra 2019. godine do 25. novembra 2019. godine.

8. Kontakt podaci za pitanja i preuzimanje obrazaca iz tačke 4 teksta konkursa

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marija Čvorović, načelnica Direkcije za razvoj nacionalnog brenda, marija.cvorovic@mek.gov.me;
Obrasci 1, 2, 3 i 4 koji su prilozi Konkursa, mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me

9. Rok za otvaranje pristiglih konkursnih rješenja

Stručna komisija koju imenuje Ministarstvo ekonomije će razmotriti pristigla rješenja u roku od 60 dana, a rezultat konkursa biće objavljen najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka iz tačke 7 ovog konkursa.

10. Nagrada za pobjedničko konkursno rješenje

Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada od 50.000,00€.

11. Kriterijumi za vrednovanje konkursnog rješenja

Vrednovanje konkursnih rješenja komisija vrši prema sljedećim kriterijumima:
1. estetskog rješenja – na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje ostavlja utisak na članove komisije, u skladu sa značajem koji ima nacionalni brend – 0- 20 bodova.
2. kreativnosti – na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje na kreativan i inspirativan način predstavlja državu odnosno nacionalni brend – 0-20 bodova;
3. primjenljivosti – na osnovu kojeg se provjerava da li je konkursno rješenje upotrebljivo na svim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije – 0-20 bodova;
4. unikatnosti – na osnovu kojeg se utvrđuje da li je konkursno rješenje jedinstveno, bez sličnosti sa postojećim oznakama brendova ili podsjećanja na druge brendove – 0-20 bodova, i
5. jednostavnosti – na osnovu kojeg se procijenjuje da li je konkursno rješenje jednostavno za uočavanje, prepoznavanje i korišćenje – 0-20 bodova.

12. Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumente i dokumentaciju

Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumente i dokumentaciju koji se potpisuje sa autorom pobjedničkog konkursnog rješenja može se preuzeti na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me

13. Ostale napomene

Ministarstvo ekonomije ima pravo, ukoliko se javi potreba, da od autora zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.
Ministarstvo ekonomije zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje i ne snosi troškove za učešće autora na konkursu.
Rad mora biti izvorno djelo učesnika i ne smije biti ranije objavljivan u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe.
Predajom konkursnog rješenja svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.
Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Ministarstva ekonomije.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top