>>>
> EU/Politiko > Siniša Bjeković imenovan za crnogorskog Ombudsmana

Siniša Bjeković imenovan za crnogorskog Ombudsmana

meCrnogorski available languages

Skupština Crne Gore imenovala je Sinišu Bjekovića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Nakon raspisivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za Zaštitnika i obavljenih konsultacija sa ovlašćenim predstavnicima naučnih i stručnih institucija, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, uputio je predlog Skupštini da za Ombudsmana imenuje Sinišu Bjeković.

Predsjednik je danas u parlamentu kazao da predlaže prvog čovjeka državnog organa sa važnom društvenom ulogom, koji je autoritetom i efikasnim postupanjem pozvan da ulije sigurnost, kako u nesmetano uživanje garantovanih prava i sloboda svakom građaninu, tako i u djelotvornu zaštitu istih, uvijek kada je to potrebno, njegujući princip vladavine prava i tokom predstojećeg šestogišnjeg mandata.

„Siguran sam da svojim ljudskim i profesionalnim kapacitetima, bogatim radnim iskustvom, mr Siniša Bjeković opravdava predlog da bude imenovan za zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz uvjerenje da će biti istinski posvećen daljem unapređenju i afirmaciji rada institucije u kojoj je obavljao poslove zamjenika zaštitnika, i da će pružiti značajan doprinos djelotvornoj i efikasnoj zaštiti ljudskih prava i sloboda građana naše države, znalački postupajući u skladu sa Ustavom Crne Gore, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opštim pravilima međunarodnog prava“,

izjavio je Ombudsman Siniša Bjeković.

Predsjednik je izrazio uvjerenje da će novi Zaštitnik ispuniti očekivanja poslanika, ali i svih institucija ili organizacija i pojedinaca, koji su uzeli učešća u postupku javnog poziva, ali i društvene zajednice u cjelini.“Te da će imati vašu otvorenu podršku na neupitnom putu ka ostvarenju našeg zajedničkog cilja, kakav je dostizanje novog nivoa demokratizacije društva i unaprjeđenja zaštite ljudskih prava i sloboda“.

Siniša Bjeković rođen je u Pljevljima, 12. aprila, 1963. godine. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završio je u Podgorici, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1987. godine. Zvanje magistra pravnih nauka stekao je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, 2010. godine. Doktorand je na poslijediplomskim studijama na istom fakultetu, od 2016.godine. Dugogodišnji je aktivista civilnog sektora sa radnim angažmanom koji je više od dvije decenije, primarno usmjeren na edukaciju o pravima i zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.

U najranijoj fazi profesionalno je bio angažovan u državnoj upravi, a nakon toga u institucijama koje su neposredno povezane sa zaštitom prava čovjeka. Prvo u Institutu za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, u okviru kojeg je kao sekeretar i direktor sektora opštih poslova objavio više stručnih radova i kao koautor prvi Komentar Zakona o zaštiti na radu Crne Gore.

Naznačajniji period njegovog profesionalnog angažovanja vezuje se za vrijeme od 2000. godine, u Centru za ljudska prava Univerziteta Crne Gore, odnosno kasnije organizacionoj jedinici Pravnog fakulteta Univerziteta Crna Gore, najprije kao programski i izvršni direktor, a kasnije i rukovodilac ovog tijela sve do izbora na funkciju zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, 20. januara, 2015. godine.

Za vrijeme rada u akademskoj zajednici bio je jedan od promotera uvođenja predmeta Ljudska prava i slobode, ne samo na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nego i na drugim univerzitetskim jedinicama.

Tokom 2004. godine, kao ekspert uključen je u crnogorski tim koji je uradio Studiju kompatibilnosti prava Crne Gore sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Paralelno sa svojim redovnim obavezama, kao stručnjak prepoznat u aktivnostima civilnog sektora bio je angažovan kao predavač na Policijskoj akademiji za oblast pravo Evropske unije, a od 2007. godine predaje na obukama u Upravi za kadrove Vlade CG.

Takođe, brojni relevantni subjekti iz kruga međunarodnih organizacija su ga uključili u rad, kako bi pružio eskpertsku podršku lokalnim institucijama ili u okviru realizacije projekata vezanih za Crnu Goru.

Od 2008, sa mandatom do 2023, član je Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, kao nezavisni ekspert jednog od najznačajnijih tijela Savjeta Evrope zasnovanog na zaštiti ljudskih prava i sloboda, a u dva mandata bio je član Biroa ove Komisije. Objavio je više publikacija (naučnih, stručnih, obrazovnih), u svojstvu autora i koautora, od kojih jedan broj objavljen i van granica Crne Gore (Austrija, Njemačka, Italija). Odlično govori engleski i italijanski jezik.

 

meCrnogorski available languages

Top