>>>
> Magazin > Menadžment > Petarde mogu biti zabranjene i u Crnoj Gori

Petarde mogu biti zabranjene i u Crnoj Gori

meCrnogorski available languages

petarde Crna Gora razmatra zabranu prodaje

Prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava uređeni su Zakonom o eksplozivnim materijama. Ovo pitanje je usklađeno sa propisima i standardima Evropske unije iz ove oblasti. Navedenim zakonom je utvrđeno da pirotehnička sredstva razreda I (prskalice, fontane za torte, melodijske svjećice, itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju zanemarljivu buku, namijenjena su za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, mogu se naći u prodaji tokom cijele godine i mogu se prodavati licima starijim od 16 godina života.

Pirotehnička sredstva razreda II (petarde, boksevi, rimske svijeće, rakete, vulkani itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju malu buku, namijenjena su samo za spoljašnju upotrebu i mogla su se naći u prodaji od 20. decembra do 15. januara i prodavati, isključivo, licima starijim od 18 godina života. Ova sredstva se prodaju u objektima koji moraju ispunjavati propisane tehničke uslove i standarde.

Nažalost, problem predstavlja i nelegalna prodaja pirotehničkih sredstava i ova pojava se mora suzbiti sinhronizovanim djelovanjem svih nadležnih inspekcijskih službi, a sve sa ciljem sprečavanja stavljanja u promet pirotehničkih sredstava za koja ne postoje dokazi da ispunjavaju tehničke zahtjeve i standarde, pa samim tim predstavljaju i povećanu opasnost pri upotrebi.

Pirotehnička sredstva i petarde koja se nalaze u prometu, a za koja Direktorat za vanredne situacije MUP-a daje dozvolu za stavljanje u promet i dozvolu za promet, sertifikovana su od strane ovlašćenih evropskih laboratorija i kao takva ispunjavaju tehničke zahtjeve za adekvatnu upotrebu.

Odgovorno i sa dobrom namjerom prihvatili smo inicijativu Sindikata doktora medicine, određenih političkih partija i građana da se zabrani prodaja pirotehničkih sredstva koja predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje naših građana.

Zakonom o eksplozivnim materijama, članom 45c propisano je da Ministarstvo unutrašnjih poslova može radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine da naredi da se skrati vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava, te da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno da naredbu objavi u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Uzimajući u obzir da je bilo i zloupotrebe i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, što je za posljedicu imalo ozbiljne povrede jednog broja lica među kojima ima i djece, Direktorat za vanredne situacije MUP-a će uputiti inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize o efektima upotrebe pirotehničkih sredstava za pomenuti prodajni period.

Nakon analize, donijeće se odluka o eventualnoj zabrani prodaje pirotehničkih sredstava sa efektom eksplozije – petardi, budući da je korišćenjem ove vrste pirotehnike došlo do negativnih posljedica u prethodnom periodu. Napominjemo da se od 15. januara do 20. decembra ova sredstva ne mogu naći u legalnoj prodaji.

meCrnogorski available languages

Top