>>>
> Finansije i investicije > Poreska praksa: obračun PDV-a na usluge online oglašavanja

Poreska praksa: obračun PDV-a na usluge online oglašavanja

meCrnogorski available languages

Poreska praksa: obračun PDV-a na usluge online oglašavanja

GConulting je na svom blogu predstavilo mišljenje o mjestu prometa usluga on-line oglašavanja na Facebook i Google, kada te usluge pruža domaćem licu strano lice i kada usluge on-line oglašavanja pruža rezidentno lice PDV obveznik stranom pravnom licu. Mišljenje je objavljeno u časopisu “poreska praksa”.

 

U skladu sa odredbama člana 17 stav 1 i 2 I člana 37 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao I članom 100 stav 2 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost,  kada strano pravno lice  – poreski obveznik pruža usluge domaćem poreskom obvezniku, a koje se odnose na usluge on-line oglašavanja (npr. Facebook ili Google) registrovani poreski obveznik, ima obavezu da obračuna i evidentira PDV po opštoj stopi, a nema obavezu da ga uplati.

 

Pravilnikom o sadržini prijave za obračin i plaćanje poreza na dodatu vrijednost je propisano da se iznosi poreza obračunatog po računima stranih lica za usluge pružene domaćem PDV obvezniku, iskazuju pod kolonom 18. PDV prijave, obrasca “PR PDV -2” kao izlazni i ulazni PDV (pod uslovom da ispunjava pravo odbitka ulaznog PDV) i da se u kolonama 20. i 21. kumuliraju u ukupni izlazni i ukupni ulazni PDV.

 

Primalac usluga koji nije u sistemu PDV ima obavezu da obračuna i plati PDV na usluge stranih lica, na uplatni račun za PDV na usluge stranih lica

 

Kada rezidentni poreski obveznik pruža usluge on-line oglašavanja za svrhe marketinga stranom pravnom licu, rezidentni poreski obveznik nema obavezu da na fakturi koju za te usluge izdaje, obračuna PDV, ali je dužan da unose klauzulu “obaveza za PDV se prenosi na primaoca usluge”, sa pozivom na odgovarajuću odredbu Zakona, pod uslovom da ima dokaz da je primalac usluge registrovani PDV obvezniku u stranoj državi.

 

Za sve nedoumice oko ove ili sličnih tema vezanih za poresko savjetovanje, obračun poreza ili računovodstvo, predlažemo da kontaktirate G Consulting.

meCrnogorski available languages

Top