>>>
> Ekonomija Crna Gora > Pozitivne reakcije EK na novi Program ekonomskih reformi 2019 – 2021

Pozitivne reakcije EK na novi Program ekonomskih reformi 2019 – 2021

meCrnogorski available languages

Ministar finansija Darko Radunović ugostio je predstavnike Evropske komisije povodom ocjene Programa ekonomskih reformi 2019 – 2021. Vlada Crne Gore je Program ekonomskih reformi 2019 – 2021 usvojila na 106. sjednici i najvažniji je dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom.
U uvodnom izlaganju ministar Radunović je istakao da  Program ekonomskih reformi sadrži strateški cilj Crne Gore, a to je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza u odnosu na prosjek država članica EU i povećanju kvaliteta života građana.
Zahvalivši se na značajnoj pomoći koju je EK pružila u prethodnom periodu tokom izrade Programa ekonomskih reformi 2019 – 2021, ministar Radunović je ponovio da je Crna Gora tokom prethodne dvije godine postigla snažan ekonomski rast: tokom 2017. godine po stopi od 4,7%, a u toku 3 kvartala 2018. po stopi od 4,9% i da su tome najviše doprinijeli veliki investicioni razvoj, kao i dobri rezultati postignuti u turizmu i sektoru energetike. Aktivnosti Ministarstva finansija su usmjerene u dva pravca: na jačanju makroekonomske stabilnosti i sprovođenju strukturnih reformi. Partnere iz EK je upoznao sa tim da je tekuća potrošnja bila pokrivena tekućim prihodima i da je po pitanju budžetskog deficita ostvaren iskorak tokom 2018. i da je on bio 3,5% za razliku od 2017. godine kada je iznosio 5,6%. Ministarstvo finansija je u završnoj fazi rada na Zakonu o javno – privatnom partnerstvu, Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i naveo je da je Vlada Crne Gore u prethodnom periodu donijela niz zakona među kojima su: Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o lokalnim komunalnim taksama, Zakon o administrativnim taksama sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta. Ministarstvo finansija će sprovesti postupak javne rasprave na set zakonskih rješenja koji će unaprijediti sektor finansija i doprinijeti finansijskoj stabilnosti u Crnoj Gori, a koje je pripremila Centralna banka Crne Gore.
Predstavnici EK su pozitivno ocijenili novi Program ekonomskih reformi 2019 – 2021 i konstatovali da je napravljen korak naprijed u odnosu na prethodni. Istakli su da je kvalitet dokumenta dobar, da je dobro strukturiran i da ga odlikuju pozitivne osobine te da su sadržane informacije u njemu koncizne i korisne. U oblasti strukturnih reformi 3 preporuke odnose se na aktivnosti vezane za smanjenje sive ekonomije tj. smanjenje učešća neformalnog sektora u ekonomiji, zatim povećanje stope aktivnosti stanovništva i poboljšanju funkcionisanja tržišta rada, kao i unapređenje poslovnog ambijenta.

meCrnogorski available languages

Top