>>>
> BIBLIO > Publikacija: Pravo Evropske unije

Publikacija: Pravo Evropske unije

meCrnogorskienEnglish available languages

Pravni poredak koji je stvorila Evropska unija već se ustalio u političkom i društvenom životu. Svake godine se na temelju Ugovorâ Unije donose hiljade odluka koje znatno utiču na države članice i živote njihovih građana, na čemo se bazira pravo EU. Pojedinci odavno nisu samo građani svojih zemalja, gradova ili opština: oni su i građani Evropske unije. Upravo je zbog toga izuzetno važno da su upoznati s pravnim poretkom koji utiče na njihovu svakodnevicu. No nije lako razumjeti složeni sastav Unije i njen pravni poredak. Dijelom su uzrok tome i formulacije u samim Ugovorima, koje su često nejasne i čije implikacije nije lako shvatiti. Drugi su razlog neuobičajeni pojmovi kojima se u Ugovorima nastoje opisati nove situacije. Publikacija “Abeceda prava Evropske unije” nastoji da da uvodni pregled konstitucije Evropske unije i temelja evropskoga pravnog poretka.

Pravo EU

Zakonodavstvo Evropske unije dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Ugovori (primarno zakonodavstvo) su temeljna pravila za djelovanje Evropske unije. Sekundarno zakonodavstvo, koje uključuje uredbe, direktive i odluke, proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih ugovorima.

  • uredbe i odluke automatski postaju obvezujuće u cijelom EU-u na dan kad stupe na snagu
  • direktive države članice moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo

Nacionalna tijela moraju obezbijediti da se ispravno primjenjuju Uredbe i odluke

Direktive

Svaka direktiva sadržava rok do kojeg države članice moraju prenijeti odredbe u svoje nacionalno zakonodavstvo i o tome obavijestiti Komisiju. Komisija pomaže državama članicama u pravilnom sprovođenju svih propisa EU. Pruža informacije na internetu, provedbene planove i smjernice te organizira sastanke stručnih skupina.

Komisija je dužna da obezbijedi da sve države članice pravilno primjenjuju pravo EU. U toj se ulozi Komisija naziva „čuvar Ugovorâ.”

Komisija će poduzeti mjere ako država članica:

  • do utvrđenog roka u potpunosti ne prenese direktivu u svoje nacionalno pravo
  • nije ispravno primijenila pravo EU

Kada države ne prijenjuju pravo EU

Ako nacionalna tijela ne provedu ispravno pravo EU, Komisija protiv te države može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava. Ako se problem ni tada ne riješi, Komisija na kraju može uputiti predmet Sudu Evropske unije.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top