>>>
> EU/Politiko > Projekat Eurydice

Projekat Eurydice

meCrnogorski available languages

Eurydice je renomirana  evropska obrazovna mreža koja pruža informacije i analize evropskih obrazovnih sistema i politika. Mrežu čine:

 • Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.
 • 40 nacionalnih jedinica smještenih u svakoj od 36 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje  To su države članice EU, bivša  Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska.
 • Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih. Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.

Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

 1. Eurypedia: sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema
 2. Tematski izvještaji:studije o različitim aspektima obrazovnih sistema
 3. Ključni podaci: statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju
 4. Brojke i činjenice: informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema.

Eurypedia je višejezična onlajn enciklopedija koja ima za cilj predstavljanje  nacionalnih sistema obrazovanja širom Evrope. Vođena Eurydice mrežom i redovno ažurirana od strane nacionalnih eksperata u oblasti obrazovanja Eurypedia obezbjeđuje  pristup preko 5. 000 članaka o organizaciji obrazovnih sistema i najnovijih reformi u oblasti obrazovanja širom Evrope. Eurypedia nudi iscrpne informacije o douniverzitetskom i univerzitetskom obrazovanju u 38 zemalja. Aktivnim učešćem u Eurypedii Crna Gora informiše sve članice Eurydice o politici, socijalnoj i ekonomskoj situaciji i trendovima, organizaciji i upravljanju, finansiranju u obrazovanju, obrazovanju i vaspitanju u ranom djetinjstvu, osnovnom obrazovanju, srednjem i višem obrazovanju, visokom obrazovanju, obrazovanju  i osposobljavanju odraslih, nastavnicima i obrazovnom kadru, rukovodiocima  i drugom obrazovnom osoblju, obezbjeđenju kvaliteta na svim nivoima obrazovanja, mobilnosti i internacionalizaciji, aktuelnim reformama. Istovremeno kroz Eurypediu i uspostavljenu elektronsku platformu za saradnju Crna Gora je u poziciji da sa svim zemljama članicama Eurydice razmjenjuje pitanja, dileme, informacije o tekućim i budućim izazovima sa kojima se susrijeće u reformi obrazovanja i na taj način dobije dobar uvid u sistemska rješenja i iskustva u implementaciji istih u zemljama EU.

Detaljne informacije o mreži EURYDICE, kao i publikacije  nalaze se na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) (link)

Eurydice mreža funkcioniše u okviru  Erasmus + programa. Kao što je javnost već informisana Program ERASMUS+ je novi program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014-2020. Program Erasmus+ obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade sa mladima, sportskim radnicima, volonterima i sportistima. Erasmus+ je  zamijenio sve dosadašnje programe iz perioda 2007-2013 i to: Program za cjeloživotno učenje (sa potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinči, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink. Program prvi put uvodi podršku u području sporta.

Struktura ERASMUS+ programa  čine:

 1. –  Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
 2. – Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 3. – Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
 4. – Aktivnost Žan Mone
 5. – Sport

Crna Gora može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu, (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Žan Mone inicijativa). Na konferenciji WB platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, u periodu 19-20. juna u Briselu, koja okuplja ministre i pomoćnike ministara u oblasti obrazovanja, a koja je za temu imala obrazovanje i obuku nastavnika, Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje,  potpisala je Sporazum o učešću Crne Gore u Erasmus + programu sa Generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje i kulturu EK, gosp. Jan Truszinski. Crnoj Gori je u ovom trenutku omogućeno da, pored prethodno navedenih aktivnosti, učestvuje u evropskim obrazovnim mrežama:  Eurydice,Euroguidance, Europass i EQF (Evropski kvalifikacionu okvir), IT platformama (eTwinning platforme – portal namijenjen međunarodnoj saradnji, te usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja) i EPALE platformi (Evropska platforma za obrazovanje odraslih).

Evropska komisija objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+  na zvaničnoj prezentaciji, čiji je sastavni dio i Vodič kroz programe Erasmus+.

meCrnogorski available languages

Top