>>>
> Magazin > Menadžment > Reforma javne uprave – održan sastanak PAR

Reforma javne uprave – održan sastanak PAR

meCrnogorski available languages

Nastavak sedmog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između Evropske komisije i Crne Gore održan je  u ReSPA centru u Danilovgradu. Sastanak su otvorili Goran Jovetić, državni sekretar Ministarstva javne uprave i Barbara Jesus-Gimeno, zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Direktoratu za proširenje.

„Crna Gora ostaje posvećena reformama i izgradnji administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa, koji će učiniti da njena javna uprava postane dio evropskog administratvnog prostora, kao kvalitetan pružalac usluga građanima i privredi, na transparentan i efikasan način“, kazao je državni sekretar Jovetić na otvaranju sastanka.

On je istakao da je dobro funkcionisanje državne uprave i lokalnih samouprava preduslov za transparentno i demokratsko upravljanje društvom i vrlo važan segment procesa evropskih integracija.

Predmet nastavka sastanka je status realizacije indikatora, odnosno aktivnosti čijom realizacijom će se osigurati ostvarenje ključnog segmenta svih naših javnih politika na planu poboljšanja efikasnosti i transparentnosti i kreiranja javne uprave u skladu sa standardima EU.

„,Mogu da konstatujem da smo u prethodnom periodu intenzivno radili na realizaciji zaključaka. Posebno bih istakao izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim se uređuje oblast slobodnog pristupa informacijama, čime ćemo obezbijediti da nova zakonska rješenja budu dio šireg, konsultativnog procesa sa ciljem kreiranja transparentnijeg i otvorenog društva, te rada organa vlasti, a u skladu sa najboljim uporednim praksama i međunarodnim i evropskim standardima“, kazao je Jovetić.

Saopšteno je da je u toku priprema Izvještaja o primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Mnoge aktivnosti su realizovane u pravcu obezbjeđenja pune primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Naime, donijeti su svi podzakonski akti za sprovođenje zakona.

„Evaluacija Strategije reforme javne uprave 2016 -2020, sa svim pratećim akcionim dokumentima, je otpočela u januaru 2020. a cijeli proces evaluacije se odvija u skladu sa usvojenom mapom puta za evaluaciju.”, dodao je državni sekretar Jovetić.

On je posebno naglasio da je Centralna kadrovska evidencija značajno unaprijeđena u dijelu funkcionalnosti aplikacije, ažurnosti podataka, usaglašenosti sa novim zakonskim rješenjima i unakrsne provjere podataka sa podacima obračuna zarada Ministarstva finansija.

„U fokusu naše pažnje zasigurno jeste optimizacija broja zaposlenih jer smo svjesni koliko je važno da se u potpunosti sprovede planirani proces. Dakle, dosadašnje praćenje i izvještavanje Plana optimizacije pokazalo je pozitivan uticaj na usporavanje trenda rasta zaposlenosti u javnoj upravi, a da se nije negativno odrazilo na ukupan rast zaposlenosti”, istakao je Jovetić.

On je objasnio da je u pogledu izrade i redovnog ažuriranja registara svih organa javne uprave pripremljen spisak institucija koje će činiti registar svih organa javne uprave, kao i da je trenutno aktuelna faza sagledavanje najbolje informatičke platforme za uspostavljanje javnog registra, a i analiza poslovnih procesa koje treba da podrži registar.

„Pred nama je bila obimna agenda aktivnosti i u implementacionom procesu će biti još niz izazova sa kojima se treba suočiti ali smatram da smo realizovali sve obaveze iz Programa rada Vlade, Programa pristupanja i bili u potpunosti posvećeni realizaciji Strategije reforme javne uprave. Na kraju, želim da ukažem da smo svjesni da sprovođenje procesa reforme javne uprave nije jednostavno, i da zahtijeva vrijeme i političku volju koja svakako postoji, a samo uz takvu upravu ekonomski razvoj je moguć.”, zaključio je državni sekretar Jovetić.

Na sastanku su prezentovane promotivne aktivnosti u oblasti reforme javne uprave i rezultati istraživanja javnog mnjenja u vezi percepcije građana procesa RJU, kao i iskustva dosadašnjeg učešće Crne Gore u ISA2 programu.

 

Izvor: MJU

meCrnogorski available languages

Top