>>>
> Magazin > Menadžment > Revizija materijala i dokumentacije Narodnog Muzeja Crne Gore

Revizija materijala i dokumentacije Narodnog Muzeja Crne Gore

meCrnogorski available languages

Na Cetinju su predstavljeni rezultati rada Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore u periodu od 14. februara do 10. juna. Ispred Ministarstva kulture, konferenciji je prisustvovao generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu mr Aleksandar Dajković, a ispred Državne komisije predsjednik dr sc Radomir Jurić, te članice Valentina VujovićJelena Krivokapić i dr Slavko Burzanović.
Gospodin Jurić je istakao da se izvještaj o radu za navedeni period prioriotetno bavi rezultatima završenih revizija Etnografskog i Umjetničkog muzeja. Takođe, istakao je i da će ostale revizione komisije Narodnog muzeja postupak revizije okončati do 26. jula, nakon čega imaju rok od tri mjeseca da završe svoje konačne izvještaje. Državna komisija će na osnovu rezultata svih revizionih komisija sačiniti konačni izvještaj o stanju i broju u skladu sa Odlukom o obrazovanju Državne komisije i u skladu sa rokovima iz Zaključaka Vlade Crne Gore.
Predsjednik Državne komisije je naglasio da se predmetne aktivnosti obavljaju u skladu sa propisima muzejske djelatnosti, ali i iz oblasti bibliotečke i arhivske djelatnosti, kada je u pitanju arhivska i bibliotečka građa u posjedu Narodnog muzeja. Dakle, primarni zadatak komisija jeste upravo utvrđivanje činjenica o stanju i broju muzejskih predmeta, muzejske dokumentacije i ostalih evidenicija, bibliotečke i arhivske građe, u skladu sa propisima. U izvještajnom periodu je konstatatovano da su svi Zaključci Vlade od 17. januara realizovani.
Valentina Vujović, ispred radnog tima Državne komisije za praćenje usklađenosti rada revizionih komisija sa pozitivno-pravnim propisima, je naglasila da je isti dao pozitivno mišljenje nakon usaglašavanja sa revizionim komisijama Etnografskog i Umjetničkog muzeja.
Jelena Krivokapić kao predstavnica radnog tima Državne komisije koji je pratio usklađenost rada revizionih komisija sa muzejskom dokumentacijom, saopštila je da su izvještaji Etnografskog i Umjetničkog muzeja, usaglašavani sa revizionim komisijama i u skladu sa smjernicama Državne komisje korigovani. Nakon usaglašavanja isti su prihvaćeni od strane Državne komisije.
Dr Slavko Burzanović je kao član tima koji je bio zadužen sa usklađenost rada revizionih komisija sa stanjem muzejskih predmeta u muzejskim fondovima Etnografskog i Umjetničkog muzeja, saopštio da su u odnosu na svu raspoloživu dokumentaciju i metodom slučajnog uzorka utvrdili da su predmetni izvještaji zadovoljavajući za dalju proceduru.
Predsjednik komisije je istakao i da je Arheološki muzej napravio veliki pomak, jer su potpunosti ispoštovane mjere za uspostavljanje muzejske dokumentacije koje je Državna komisija preporučila ovom muzeju, uz napomenu da ovdje nije rađena revizija već popis zatečenog arheološkog materijala sa istraživanja.
Na jedno od novinarskih pitanja je odgovoreno da je broj neevidentiranih muzejskih predmeta tokom revizije u Etnografskom muzeju 106, a u Umjetničkom 25, što je, pored ostalog, preciznije navedeno u izvještaju Državne komisje i Ministarstva kulture.
Na kraju, gospodin Jurić se zahvalio na punoj podršci koju tokom rada Državne komisije pružaju Ministarstvo kulture, Narodni muzej Crne Gore kao i revizione komisije.

meCrnogorski available languages

Top