>>>
> Finansije i investicije > Sastanak guvernera CBCG, ministra finansija i bankara

Sastanak guvernera CBCG, ministra finansija i bankara

meCrnogorski available languages

Održan sastanak guvernera CBCG, ministra finansija i bankara

Održan sastanak guvernera CBCG, ministra finansija i bankara

Sastanak tima Centralne banke Crne Gore na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem, ministra finansija Darka Radunovića, predstavnika svih poslovnih banaka i Udruženja banaka, održan je 12. 5. 2020. Na sastanku je izložen novi set mjera CBCG za ublažavanje negativnih efekata pandemije, nove inicijative Vlade u okviru podrške privatnom sektoru koji su u procesu razrade, i sumirani su rezultati napora banaka i institucija za obezbjeđenje novih sredstava adekvatnih iznosa i ročnosti za podršku privredi.

Guverner Žugić je izložio aktivnosti, odluke i doprinos seta mjera koje je CBCG nedavno usvojila. Imajući u vidu potrebu povećanja kreditnog potencijala bankarskog sistema, CBCG je smanjila stopu obavezne rezerve za 2 p.p. i oslobodila cca. 70 miliona eura, koji će povećati kreditni potencijal banaka u Crnoj Gori. Naporedo, smanjenjem cijene povlačenja likvidnosti obavezne rezerve promjenom Odluke o bližim uslovima za davanje kredita bankama sa 12% na 6%, CBCG je obezbijedila pristupačnije eventualno korištenje ovih sredstava, u slučaju potrebe za likvidnošću. Treća kvalitetna mjera odnosi se na fleksibilan tretman restrukturiranja kredita u bilansima banaka, gdje je za klijente koji dokumentuju pad prometa izazvan pandemijom, bankama omogućeno da te kredite tretiraju kao novoodobrene, a sagledavaju se mogućnosti dodatnog grejs perioda nakon postojećeg moratorijuma. Četvrto, dodatno je omogućeno bankama da povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti do 25 odsto sopstvenih sredstava banke, uz prethodno odobrenje Centralne banke.

sastanak guvernera cbcg ministra finansija bankara crna gora 2020

Analizirajući postojeće efekte moratorijuma, CBCG je saopštila bankama da će predlog za narednu fazu moratorijuma podrazumijevati pojedinačan pristup i da neće biti omogućeno neplaćanje onim dužnicima čija finansijska sposobnost nije ugrožena.

Ministar finansija Darko Radunović ukazao je na neophodnost pravovremenih aktivnosti i kvalitet postojećih mjera. Ministar finansija je naglasio da kao što je zdravstveni sistem u jednoj maloj zemlji kao što je Crna Gora napravio globalni podvig u borbi sa COVID-19, tako i krupni rezultati u ekonomskom oporavku mogu biti postignuti uz posvećenu i dobru koordinaciju svih učesnika sistema. Najavio je očekivanu uspješnost pregovora u obezbjeđenju dodatnih dugoročnih sredstava finansijskom sistemu preko Države. Podvukao je značaj efikasnije alokacije sredstava u sektorima gdje su ta sredstva najpotrebnija (mala i srednja preduzeća, proizvodnja, substitucija uvoza, turizam i sl.) i gdje će uložena sredstva dati najviše efekata.

Bankari su dali pregled pojedinačnih aktivnosti i sugestija za efikasnije djelovanje. Takođe su prezentovali odraz dosadašnjih aktivnosti na bilansne pozicije banaka i buduću kreditnu aktivnost. Proaktivnim pristupom banke su obezbijedile novih 80 miliona eura izvora za kreditiranje, dok su majke banke obezbijedile izdašne izvore likvidnosti za njihove subsidijare u Crnoj Gori. CBCG je intezivnom komunikacijom otvorila vrata za intezivniju kooperaciju banaka sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFC, EBRD, itd).

Aktivnost banaka se od pojave krize do danas može se kvantificirati sa 143 miliona eura novoodobrenih kredita i preko 5,648 kreditnih partija. Samo u prvoj nedelji maja je odobreno 23 miliona eura kredita, što je gotovo prošlogodišnji nivo i pored smanjene tražnje. U konačnom, konstatovano je da su likvidna pozicija banaka i depoziti stabilni, te da predložene mjere doprinose daljoj stabilnosti sistema.

Izvor: CBCG

Održan sastanak guvernera CBCG, ministra finansija i bankara

meCrnogorski available languages

Top