>>>
> Ekonomija Crna Gora > Statistika: Anketa o radnoj snazi u Crnoj Gori 2014

Statistika: Anketa o radnoj snazi u Crnoj Gori 2014

meCrnogorskienEnglish available languages

Monstat je objavio saopštenje koje sadrži podatke dobijenih putem ankete o radnoj snazi, provedene u 2014. godini, u periodu od januara do decembra 2014. godine. Glavni cilj ankete je dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućava primjenu modernih metoda analize iz bilo kojeg naučnog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan od glavnih ciljeva ankete je da se pri definisanju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primijene međunarodni standardi kako bi se ove kategorije mogle upoređivati sa istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, posebno evropskim zemljama. Anketa se, kako u postupcima izbora uzorka tako i kod definisanja upitnika, oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada.

Anketiranje je obavljeno u 8 213 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (25.337 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (21.101 lica, što čini 1,2% od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina).

Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2014. godine, radnu snagu u Crnoj Gori čini: aktivno stanovništvo 263,7 hilj. od kojih je 216,3 hilj. ili 82,0% zaposlenih i 47,5 hilj. ili 18,0% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na predhodnu godinu veći je za 7,1%, a broj nezaposlenih je smanjen za 2,9%. Stopa aktivnosti u 2014. godini bila je 52,7%, stopa zaposlenosti je 43,2% i stopa nezaposlenosti je 18,0%.

Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 61,6%, stopa zaposlenosti 50,4% i stopa nezaposlenosti je 18,2%.

Izvor: Monstat

meCrnogorskienEnglish available languages

Top