>>>
> Ekonomija Crna Gora > Strategija razvoja mikro, malih i sredjnih preduzeća u CG

Strategija razvoja mikro, malih i sredjnih preduzeća u CG

meCrnogorski available languages

U prostorijama Privredne komore Crne Gore (PKCG) održan okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja MMSP u Crnoj Gori za period od 2018. do 2022. godine, sa Okvirnim akcionim planom. O važnosti sektora MMSP, kako je kazao Babić, govore i statistički podaci koji pokazuje tendenciju rasta, posmatrano po broju preduzeća i zaposlenih.

Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednih preduzeća (MSP) i upravljanje EU fondovima Radosav Babić. izjavio je da jačanje produktivnosti i konkuretnosti mikro, malih i srednjih (MMSP) preduzeća postaje jedan od najvažnijih pravaca daljeg razvoja crnogorske ekonomske politike.

„Broj MMSP u 2017. godini prema podacima Poreske uprave iznosio je 26.755, što je povećanje od 44% u odnosu na 2011. godinu, dok mikro preduzeća čine 90% od ukupnog broja preduzeća“, kazao je Babić.

Predstavljajući Nacrt dokumenta, on je kazao da su svi ključni nalazi proizišli iz dijaloga sa predstavnicima MMSP, korišćeni u kreiranju ovog dokumenta.

„Izrada Strategije je zasnovana na analizi stanja sektora MMSP, identifikovani su ključni izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnici i koje je potrebno prevazići na osnovu definisanih strateških i operativnih ciljeva. Značajan input u izradi Startegije prestavljala su prikupljena mišljenja i stavovi o potrebama MMSP kroz direktan dijalog sa preduzetniicma tokom realizovanog Biznis karavana od strane Ministarstva ekonomije“, kazao je Babić.

Prema njegovim riječima, definisano je pet strateških ciljeva koji dalje razrađuju operativne ciljeve i mjere za unapređenje konkurentnosti MMSP u srednjoročnom periodu:

  1. • unapređenje poslovnog ambijenta,
  2. • unapređenje pristupa izvorima finansiranja,
  3. • preduzetničke kompetencije, znanje i vještine – usklađenost sa potrebama tržišta rada,
  4. • jačanje konkurentnosti i inovativnosti MMSP,
  5. • promocija preduzetništva mladih, žena i socijalnog preduzetništva.

„Strateški ciljevi koji se odnose na poslovni ambijent, pristup finansijama i olakšavanje sticanja potrebnih znanja i vještina vezani su za sveukupno okruženje koje treba da olakša razvoj preduzetništva u cjelini, dok se četvrti cilj vezuje za unapređenje kapaciteta na nivou preduzeća koje treba da rezultira povećanjem konkurentnosti MMSP“,

kazao je Babić i dodao da je na tim osnovama uspostavljen model koji treba da promoviše preduzetništvo među potencijalnim preduzetnicima i specifičnim ciljnim grupama.

Kako je dodao, radnu grupu koja je izradila nacrt ovog dokumenta činilo je više od 70 predstavnika svih ministarstava, agencija, predstavnika privrede, NVO sektora i međunarodnih institucija u Crnoj Gori, a poziv za učešće u radu radne grupe bio je otvoren za sve zainteresovane subjekte.

Babić je objasnio da će praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana vršiti Ministarstvo ekonomije, odnosno novoformirani Direktorat za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima.

„Značajnu podršku u praćenju implementacije definisanih mjera daće i Savjet za MMSP, čije osnivanje je planirano nakon usvajanja Strategije, a na osnovu čijeg će izvještavanja Ministarstvo ekonomije pripremati godišnje izvještaje o realizaciji akcionih planova i podnositi Vladi na usvajanje“, kazao je on.

Takođe, nakon dvije godine realizacije Strategije, odnosno krajem 2020. godine, izvršiće se evaluacija i eventualna revizija dokumenta, posebno imajući u vidu moguća usklađivanja sa novim krovnim dokumentima u EU i u Crnoj Gori, kao i sa pojedinim sektorskim dokumentima čija je ročnost do 2020. godine.

„Po isteku perioda predviđenog za sprovođenje Strategije, tj. krajem 2022. godine, izvršiće se konačna evaluacija koja će sadržati analizu implementacije, kao i preporuke, zaključke, naučene lekcije i najbolju praksu po pitanju njenog sprovođenja“, kazao je Babić.

meCrnogorski available languages

Top