>>>
> Ekonomija Crna Gora > Subvencije Ministarstva ekonomije CG privredi i zaposlenima #Covid19

Subvencije Ministarstva ekonomije CG privredi i zaposlenima #Covid19

meCrnogorski available languages

Subvencije Ministarstva ekonomije Crne Gore – Program podrške namijenjen privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa

Subvencije Ministarstva ekonomije – Program podrške namijenjen privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

 1. Kome su namijenjene mjere?

Mjere su namijenjene privrednim društvima i preduzetnicima koji:

 • su registrovani u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02 i „Sl. list CG“,br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) prije 15. marta 2020. godine;
 • su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade za 2019. godinu;
 • su podnešen IOPPD obrazac Poreskoj upravi zaključno sa mjesecom za koji se podnosi zahtjev za subvenciju;
 • su podnijeli GPPFL obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini;
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potrazivanja (“Sl. list CG”, broj 83/16) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl.list CG” broj 57/18);
 • nije smanjio broj zaposlenih u periodu trajanja mjere, u odnosu na broj zaposlenih evidentiran u mjesecu februaru 2020. godine kroz IOPPD obrazac, ne računajući zaposlene koji su svojom voljom raskinuli ugovor o radu.

 1. Koje vrste subvencija mogu da koriste privredna društva

Preduzeća u oblastima finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, snabdijevanja električnom energijom i gasom, telekomunikacija, snabdijevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesom uklanjanja otpada imaju pravo na subvencije za zaposlene u karantinu ili izolaciji i zaposlene na plaćenom odsustvu.

Ostale djelatnosti iz Priloga 3 (koji je sastavni dio Programa) imaju pravo na subvencije za zaposlene u karantinu ili izolaciji, subvencije za zaposlene na plaćenom odsustvu i subvencije za novozaposlene.

Sva ostala privredna društva imaju pravo na korišćenje subvencija za zatvorene, turističke ili ugrožene djelatnosti u zavisnosti od šifre osnovne djelatnosti po kojoj su registrovani na datum 24. aprila 2020. godine, kao i  pravo na subvencije za zaposlene u karantinu ili izolaciji, subvencije za zaposlene na plaćenom odsustvu i subvencije za novozaposlene.

Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

Državni organi i organi lokalne samouprave nemaju pravo ni na jedan vid subvencije.

Privredna društva i preduzetnici koji posluju u  zatvorenim djelatnostima ostvaruju pravo na subvenciju do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. Godine, osim u slučaju kada je iznos ispod minimalne zarade (mogu imati isključivo zaposlenih lica koja rade nepuno radno vrijeme ili nepun mjesec) kada se isplaćuje neto iznos i vrši uplata poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi;

Privredna društva i preduzetnici koji posluju u turističkim djelatnostima ostvaruju pravo na subvenciju do 100%  iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. Godine, osim u slučaju kada je iznos ispod minimalne zarade (mogu imati isključivo zaposlenih lica koja rade nepuno radno vrijeme ili nepun mjesec) kada se isplaćuje neto iznos i vrši uplata poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi;

Privredna društva i preduzetnici koji posluju u ugroženim djelatnostima ostvaruju pravo na subvenciju u iznosu od 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 50% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020, osim u slučaju kada je iznos ispod minimalne zarade ( mogu imati  zaposlena  lica koja rade nepuno radno vrijeme ili nepun mjesec) kada se isplaćuje  neto iznos i vrši uplata poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi. godine. Ovi preduzetnici i društva mogu koristiti i pravo na subvenciju u iznosu od 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade za zaposlene koji su koristili pravo na plaćeno odsustvo sa rada ili su naredbama Ministarstva zdravlja, u cilju suzbijanja epidemije, stavljeni u karantin ili izolaciju. Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere;

Privredna društva i preduzetnici koji zaposle nove radnike od 1.aprila, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, mogu ostvariti pravo na subvenciju za novozaposlene u iznosu od 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade, u periodu od šest mjeseci, pod uslovom da se privredni subjekat obaveže da će ove zaposlene evidentirati kao zaposlene najmanje 12 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

 1. Da li privredni subjekt (poslodavac) ostvaruje pravo na subvenciju na zarade zaposlenih, isključivo po osnovu šifre osnovne djelatnosti?

Privredni subjekt ostvaruje pravo na subvenciju na zarade, isključivo po osnovu šifre osnovne  djelatnosti evidentirane u Centralnom registru privrednih subjekata na dan 24. aprila 2020. godine.

 

 1. Kako se privredna društva i preduzetnici prijavljuju za dobijanje subvencije?

Aplikacija „Program za dodjelu subvencije“ će biti otvorena za podnošenje zahtjeva za subvencije aprilskih zarada u periodu od 1-15.maja 2020. godine. Zahtjevi će se obrađivati po redosljedu pristizanja. Očekivano vrijeme isplate zarade na račun zaposlenog, u slučaju podnošenja potpunog zahtjeva koji ispunjava sve kriterijume propisane programom, je 2-4 dana.

Aplikaciji će se moći pristupiti na portalu „e-prijava“ kojeg privredni subjekti redovno koriste za podnošenje poreskih elektronskih dokumenata. Zahtjev se podnosi upotrebom digitalnog sertifikata uz obavezu prethodnog podnošenja IOPPD/ZPO obrasca, a za preduzetnike unošenjem traženih podataka i podnošenjem GPPFL/ZPO obrasca.

Podnosilac zahtjeva se identifikuje svojim digitalnim sertifikatom i unosi PIB privrednog subjekta, nakon čega sistem iz baze podataka Poreske uprave povlači sve potrebne podatke o zaposlenim u tom privrednom subjektu i podnosiocu zahtjeva omogućuje izbor mjera subvencija za svoje zaposlene koje su propisane programom za njegovu šifru djelatnosti, nakon čega podnosilac potvrđuje tačnost podataka i elektronski potpisuje zahtjev.

Na kraju procesa korisnik će biti informisan o statusu njegovog zahtjeva, odnosno o eventualnoj potrebi da dostavi dodatnu dokumentaciju ili dopuni zahtjev. Korisnik će biti dobiti informaciju i kada sredstva iz budžeta budu uplaćena na račun poslovne banke preko koje zaposleni prima zaradu.

Preduzetnici koji ne posjeduju digitalni sertifikat će svoje zahtjeve za subvenciju podnositi na istom portalu „e-prijava“, uz obavezno unošenje broja  Rješenja o registraciji preduzetnika u centralnom registru poreske uprave.

 1. Da li privredni subjekt može podnjeti zahtjev za dodjelu subvencije za isto lice u okviru više predloženih mjera za jedan mjesec?

Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnjeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

 1. Kako će se isplaćivati subvencija za neto zarade, direketno poslodavcu ili zaposlenima?

Neto zarade će se isplaćivati direktno na račun zaposlenog kod poslovne banke koju je poslodavac naveo kao banku u kojoj zaposleni prima lični dohodak.

 1. Koji je rok za dostavljanje zahtjeva za subvencije?
 • Za ostvarivanje subvencije za mjesec april, rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2020. godine;
 • Za ostvarivanje subvencije za mjesec maj, rok za podnošenje zahtjeva je 15.06.2020. godine;

Privredni subjekti koji su naknadno izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu, imaju pravo na podnošenje zahtjeva posle isteka roka definisanog za predaju zahtjeva, a najkasnije do 31. maja( za aprilsku subvenciju za zarade) odnosno do 30. juna (za dodjelu subvencije za maj mjesec).

 1. Da li privredni subjekt ostvaruje pravo na subvenciju za zarade ukoliko je zaposleni samoinicijativno raskinuo Ugovor o radu tokom marta ili aprila mjeseca?

U datom slučaju privredni subjekt ostvaruje pravo na dodjelu subvencije za zarade, pri čemu je neophodno naknadno dokumentovati da do smanjenja broja zaposlenih nije došlo krivicom poslodavca.

 1. Da li novoosnovani privredni subjekt, koji je osnovan tokom marta 2020. godine ima pravo na dodjelu subvencije za zarade?

Privredni subjekti koji su registrovani do 15. marta 2020. godine, ostvaruju pravo na dodjelu subvencije za zarade.

 1. Da li je privredni subjekt koji je zaposlio nove radnike tokom aprila mjeseca 2020. godine, a koji nijesu bili evidentirani tokom januara i februara 2020. godine, u obavezi da ista lica zadrži narednih 12 mjeseci kako bi ostvario pravo na dodjelu subvencije za zarade?

Privredni subjekt nije u obavezi da zadrži ista lica. Broj radnih mjesta ne smije da bude manji u odnosu na mjesec koji je prethodio zapošljavanju novih radnika. U suprotnom prestaje davanje subvencije za ukupno smanjenje broja zaposlenih. U tom slučaju poslodavac je dužan da izvrši povrat sredstava za subvencije zarada za smanjeni broj zaposlenih za taj mjesec.

 1. Da li preduzeće ima pravo na subvenciju zarade za zaposlenog koji je stupio u radni odnos u toku marta mjeseca?

Preduzeće koje posluje u zabranjenoj, ugroženoj ili turističkoj djelatnosti može ostvariti subvenciju za zaradu zaposlenog čiji je radni angažman započeo tokom marta mjeseca za mjesece april i maj.

 1. Da li je neophodno da poslodavac podnese IOPPD obrazac za april prije podnošenja zahtjeva za subvenciju? Ukoliko privredni subjekt izvrši plaćanje poreza i doprinosa za zaposlene prije isplate subvencije, da li može zahtijevati povraćaj istih i kako će se evidentirati?

Nakon podnošenja IOPPD-a za april 2020.godine, poslodavcu će biti omogućeno da podnese Zahtjev za subvenciju za april 2020.godine. Ukoliko je podnosilac Zahtjeva ispunio uslove iz Programa mjera, vrši uplatu obaveza u iznosu koji je umanjen za iznos subvencije na koje poslodavac ima pravo shodno navedenom programu.

U slučaju da je poslodavac već izvršio uplatu poreza i doprinosa na Jedinstveni račun u punom iznosu, odmah nakon uplate pripadajućih poreza i doprinosa od strane Budžeta, analitički račun poreskog obveznika biće u kreditu za iznos uplaćenih sredstava. Naravno pod uslovom da obveznik nije imao duga na analitičkoj evidenciji po osnovu obaveza koje imaju rok dospijeća u 2020.godini, jer će u tom slučaju, uplata iz Budžeta pokriti najstariji dug.

meCrnogorski available languages

Top