>>>
> Ekonomija Crna Gora > Unaprjeđenje konkurentnosti privrede – konkurs za 2021

Unaprjeđenje konkurentnosti privrede – konkurs za 2021

meCrnogorski available languages

Unaprjeđenje konkurentnosti privrede – konkurs za 2021

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unaprjeđenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

 1. Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unaprjeđenje konkurentosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unaprjeđenje konkurentnosti privrede je 3.mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

 3Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom predaju se elektronski, putem online platforme. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unaprjeđenje konkurentnosti privrede Ministarstvo objavljuje na web stranici

 • www.gov.me/mek, kao i proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju.

 Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

PROGRAMSKA LINIJA ZA MODERNIZACIJU PROIZVODNIH PROCESA

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji posluju najmanje 2 godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

ŠTA?

Sredstva mogu biti namijenjena za nabavku opreme: novih proizvodnih mašina i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljenih mašina.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za modernizaciju proizvodnih procesa iznosi 1.500.000€.

Programska linija podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme (dijelom ili u potpunosti) kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF) ili poslovnim bankama. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini do 35% vrijednosti nabavke opreme ne može biti manji od 7.000€ niti veći od 70.000€ bez PDV. U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme na koju se dodjeljuju bespovratna sredstva kreće se u rasponu od 20.000 do 200.000€.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIM ULAGANJIMA (u fokusu – žene, mladi u biznisu i zanatlije)

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i zanatlije. 

ŠTA?

Programska linija za podršku malim ulaganjima, namijenjena je za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava – opreme i dijela nematerijalne imovine – softvera koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, odnosno pružanja usluge:

 1. nova proizvodna oprema i/ili mašina, koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
 2. polovna proizvodna oprema i/ili mašine, ne starije od tri godine koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
 3. nova računarska oprema, prenosni računari, štampači, skeneri i prateći softver, kao oprema u funkciji razvoja kreativnih industrija;
 4. novi djelovi, specijalizovani alati za mašine;
 5. kupovina domena i zakup hostinga (na godinu dana) ukoliko se kupuju prvi put, izrada web sajta sa interaktivnim softverskim rješenjima za on-line trgovinu i/ili komunikaciju sa kupcima/dobavljačima (e-poslovanje).

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malim ulaganjima iznosi 650.000€.

Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za mikro,mala i srednja preduzeća, a u maksimalnom iznosu do 6.000,00€ bez PDV-a, odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 7.500,00 € bez PDV-a za žene i mlade do 35. godina; dok kod  zanatske djelatnosti do 70% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 €. 

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta I – Akreditacija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;
 • Komponenta II – Uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija/sertifikcija/resertifikacija).

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za uvođenje međunarodnih standarda iznosi 250.000€. Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za mikro i mala preduzeća odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova izrade personalizovanog rješenja za digitalizaciju organizacionih i poslovnih procesa preduzeća;

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 400.000€.

Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 6.000,00€ bez PDV-a; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 7.500,00€ bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta I – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen preduzetnicima i mikro preduzećima;
 • Komponenta II – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen malim i srednjim preduzećima i hotelima.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 200.000€.

Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00€ bez PDV-a. 

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.

ŠTA?

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000€.

Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike – mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

KO?

Pravo učešća imaju fizička lica – potencijalni preduzetnici i postojeća preduzeća koja posluju kraće od godinu dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

ŠTA?

Predmet podrške je pružanje nefinansijske i finansijske podrške za osnivanje novih i unaprjeđenje poslovanja postojećih preduzeća.

Nefinansijska podrška obuhvata:

 • Organizovanje obuka za teme relevantne za otpočinjanje i unaprjeđenje postojećeg poslovanja;

Finansijska podrška obuhvata:

Kreditnu podršku kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. kroz direktno finansiranje, gdje su obezbijeđeni sljedeći uslovi:

 • Iznos kredita:  do 50.000,00€
 • Kamatna stopa:  2,5 % na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna
 • Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)
 • Grace period:  do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 5.000€.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju nefinansijske podrške za Programsku linije za razvoj preduzetništva iznosi 15.000€.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

NAPOMENA: Podnošenje aplikacija obavlja se isključivo elektronskim putem a link za pristup platformi se nalazi na sledećoj adresi https://www.subvencije.me/ords/f?p=109.

meCrnogorski available languages

Top