>>>
> Finansije i investicije > Vaučer za konkurentnost crnogorskih MSP

Vaučer za konkurentnost crnogorskih MSP

meCrnogorski available languages

U okviru tekućeg projekta „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške za 2014. godinu (IPA 2014) i sprovodi od strane francuskog konzorcijuma Expertise France u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, objavljen je javni poziv za podnošenje prijava na pilot program “Vaučer za konkurentnost”.
Cilj pilot programa je poboljšanje konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori kroz omogućavanje ekspertkih usluga preduzećima u započinjanju ili sprovođenju početnih faza inovacije, kao i digitalne transformacije.
Pilot program “Vaučer za konkurentnost” podrazumijeva direktno finansiranje savjetodavnih usluga koje predloži aplikant. Pihvatljivi troškovi su troškovi usluga tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz za procese unaprijeđanja rada, inovacije i digitalne transformacije, a u cilju poboljšanja proizvodnje, komercijalizacije i upravljanja.
vaucer za konkurentnost cg vaučer msp mala mikro srednja preduzeća crna gora Crne Gore crnogorska crnogorske firme kompanije poduzeća djelatnost SMEs MSP MMSP javni poziv vlade cg projekat

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA PILOT PROGRAM “VAUČER ZA KONKURENTNOST” za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori

Pilot aktivnost vaučera za konkurentnost pokrenuo je 3. marta 2020. godine konzorcijum BeSME i njome upravlja Expertise France besmeproject.com.
Vaučer za konkurentnost garantuje direktno finansiranje pruženih usluga. Prihvatljive usluge su usluge tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz agroindustrijskog sektora ili usluge vezane za proces digitalizacije u cilju poboljšanja neke od glavnih funkcija preduzeća (proizvodnja, komercijalizacija, upravljanje).
Zahtjeve treba poslati na adresu Ekspertiz Fransa mejlom ili poštom što je prije moguće, a najkasnije do 30. juna 2020.
U okviru projekta BeSME „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 (IPA 2014) i realizuje konzorcijum Ekpertiz Frans u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, cilj je da se kroz program Vaučera za konkurentnost omogući preduzećima da se oslanjaju na kompetencije spoljnog provajdera usluga kako bi uspešno završili prve faze inovativnog projekta ili započeli / ubrzali svoju digitalnu transformaciju. Dakle, jednostavan instrument za savladavanje ključnih etapa novog razvoja ili transformacije i postizanje boljih rezultata u pogledu uspješnosti i konkurentnosti.
Ovu pilot aktivnost je pokrenuo 03. marta 2020. godine konzorcijum BeSME i njome upravlja Ekspertiz Frans (Expertise France) www.besmeproject.com. Zahtjeve treba poslati na adresu Ekspertiz Fransa mejlom ili poštom što je prije moguće, a najkasnije do 30. juna 2020. godine.
Vaučer za konkurentnost garantuje direktno finansiranje pruženih usluga. Prihvatljive usluge su usluge tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz agroindustrijskog sektora ili usluge vezane za proces digitalizacije u cilju poboljšanja neke od glavnih funkcija preduzeća (proizvodnja, komercijalizacija, upravljanje).
Usluga, u trajanju od 3 mjeseca, se finansira posredstvom subvencije od 1 000 € do 8 000 € u zavisnosti od tipa podrške, u visini od najviše 80% iznosa usluge. Subvencija se uplaćuje direktno pružaocu usluge.
Za koga?
Mala i srednja preduzeća (po evropskoj definiciji) , registrovana u Crnoj Gori, izuzev preduzeća iz sektora turizma.
Isključeni su :
• Fizička lica, samostalne profesije, privatni ili državni organi koji pružaju usluge konsaltinga, asistencije ili tehnološkog transfera.
• Preduzeća koja postoje više od 3 godine i koja su u teškoj situaciji, po evropskoj regulativi.
Koje usluge /djelatnosti? Koji iznos?
1. Tehnološke djelatnosti u agroindustrijskim sektorima: faze tehnološkog osmišljavanja, testiranja, izrade prototipa ili POC, priprema za studije izvodljivosti, industrijska svojina (podnošenje patenata)
2. Djelatnosti u oblasti digitalizacije za sve sektore osim sektora turizma
• Dijagnostifkovanje statusa digitalizacije
 Automatizacija proizvodnog procesa (ERP, Supply chain)
 Poboljšanje odnosa sa klijentima (CRM, digitalni marketing, veb komunikacija)
 Rješenja za onlajn trgovinu
 Nove djelatnosti u oblasti korišćenja podataka, promjene poslovnog modela.Subvencija između 1.000 € i 8.000 € u zavisnosti od tipa usluge, za troškove u visini od 80% ukupnog iznosa bez poreza (20 % na teret preduzeća).

Isključene su:
1. Usluge/djelatnosti koje imaju karakter obaveznih propisa, «provjere koncepta», studije izvodljivosti
2. Djelatnosti koje sprovodi entitet koji je pravno povezan sa pružaocem usluge/aktivnosti.
Sa kojim pružaocima usluga/izvršiocima aktivnosti?
O izboru pružaoca usluge odlučuje preduzeće.
Postupak odobravanja zahtjeva za vaučer povlači provjeru stručnosti pružaoca usluge u pogledu tematike na koju se vaučer odnosi i njegove pravne nezavisnosti u odnosu na preduzeće. Podaci o pružaocu usluge moraju biti dostavljeni zajedno sa komercijalnim predlogom.
Dokumentacija se može preuzeti na sajtu : besproject.com

meCrnogorski available languages

Top