>>>
> Ekonomija Crna Gora > Vlada: Strukturne reforme za konkurentnost 2020

Vlada: Strukturne reforme za konkurentnost 2020

meCrnogorskienEnglish available languages

Vlada Crne Gore završila je u Kolašinu dvodnevnu tematsku sjednicu „Reforme za konkurentnost – 2020“ kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović. Raspravom su bile obuhvaćene reforma sistema zdravstva, reforma upravljanja javnim finansijama i administrativna reforma.

Strukturna reforma u sistemu zdravstva podrazumijeva poboljšanje i unaprjeđenje na mjestima prepoznatih slabosti sistema, čime se želi postići finansijski održiv zdravstveni sistem, koji uz efikasnost pruža odgovarajući kvalitet za sve korisnike usluga. Cilj reforme je da se te slabosti eliminišu, a da se kroz nove procese sistem drugačije organizuje, ostvarujući pri tom ekonomske i finansijske rezultate.

Mjere koje su predviđene u ovoj oblasti fokusirane su, izmedju ostalog, na kontinuirano podizanje nivoa stručnosti, unapređenje upravljanja u zdravstvenim ustanovama, kao i reformu modela finansiranja.  U reformi upravljanja javnim finansijama postavljena su dva osnovna cilja: obezbjeđivanje spremnosti Crne Gore da identifikuje, preduprijedi i upravlja fiskalnim rizicima, prekomjernim fiskalnim deficitima i makroekonomskim neravnotežama i osiguranje da javna potrošnja bude strukturisana tako da podstakne razvoj privrede i osigura bolji kvalitet života svih građana. Ključne refrome predložene ovim dokumentom se fokusiraju na dvije oblasti – rashodna strana i prihodna strana.

Na rashodnoj strani predložene mjere treba da obezbijede ograničavanje i odgovorno planiranje javne potrošnje kao i odgovorno upravljanje javnim dugom. Reforme na rashodnoj strani su direktno povezane sa reformama u svim ostalim oblastima: sistemu obrazovanja, zdravstva, rada, socijalne zaštite, penzijskog i administrativnog sistema. Cilj svih tih reformi jeste smanjenje učešća troška države u ekonomiji i povećanje kvaliteta i efikasnosti javne usluge.

Mjere na prihodnoj strani treba da utiču na snižavanje poreskih stopa (ukidanje kriznog poreza na dohodak), dalje pojednostavljenje poreskog okvira, posebno u dijelu procedura plaćanja poreza, jačanja kapaciteta prihodnih institucija kao i na povezivanje poreske politike sa politikom rashoda. Konzistentan sistem javne uprave u koji su integrisani državna uprava, lokalna samouprava, javne službe i regulatorna tijela i organizacijski racionalizovana, brojno optimalizovana i efikasna administracija preduslovi su strateškog planiranja u oblasti makroekonomske i fiskalne politike i ekonomske valorizacije društva kroz privredni razvoj, investicije i održivi ekonomski rast. Upravljanje ljudskim resursima je od ključnog značaja za regulatornu reformu, unaprijeđenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti crnogorske privrede.

Za postizanje cilja održivog ekonomskog rasta i ukupnog progresa društva potrebna je racionalnija, efikasnija, bolje motivisana administracija, uz istovremeno jačanje sistema nadzora i odgovornosti za preuzete obaveze, počev od nivoa rukovođenja, pa do svakog radnog mjesta u administraciji. Predložene mjere administrativne reforme koncipirane su tako da dovedu do kvalitetnije organizacione, fukcionalne i tehničke povezanosti unutar i između nadležnih organa, kvalitetne, efikasne razmjene podataka i informacija, efikasnosti postupaka, a, samim tim, i do kvalitetnijeg zadovoljavanja prava i interesa privrednih subjekata, crnogorskih građana i stranaca. Zaključujući dvodnevni rad, premijer Đukanović je izrazio zadovoljsvo sadržajem i kvalitetom rasprave i usaglašenih rješenja i naglasio da se u narednom periodu Vlada u cjelini mora snažno i odgovorno usredsrediti na dosljednu realizaciju postavljenih reformskih ciljeva.

Izvor: Vlada CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top