>>>
> BIBLIO > Kako pretvoriti djelove zgrade u poslovne prostorije

Kako pretvoriti djelove zgrade u poslovne prostorije

meCrnogorski available languages

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je u oktobru 2014. god. donijelo uredbu o pretvaranju posebnih i zajedničkih djelova zgrade u poslovne prostorije. Prema najnovijoj uredbi procedura počinje podnošenjem zahtjeva nadležnom organu lokalne samouprave za pretvaranje u poslovne prostorije zajedničkog dijela zgrade od strane vlasnika, koji podnosi upravnih stambene zgrade. Uslovi da bi se dio stambene zgrade pretvorio u poslovne prostorije su:

  • za stambenu zgradu – izdata građevinska dozvola
  • donesena odluka skupštine etažnih vlasnika o pretvaranju posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, koja je registrovana kod nadležnog organa lokalne uprave, osim ako je stambena zgrada u završnoj fazi izgradnje;
  • planskom dokumentacijom predviđeno da se u objektu mogu obavljati poslovne djelatnost

Takođe valja istaći da se dio stambenog prostora može pretvoriti u primarni ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja, kao i usluga hrane i pića. Za prilagođavanje objekta takve namjene potrebno je dostaviti:

  • dokaz da posebni i zajednički dio stambene zgrade ispunjava minimalno tehničke uslove u pogledu opreme i prostora u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti;
  • izjavu privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika ovlašćenog za vršenje revizije tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, da posebni i zajednički dio stambene zgrade ispunjava uslove za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i uslovi i način obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Ukoliko je planirano uklanjanje određenog stambenog objekta, uvjerenje o izdavanju i pretvaranju pojedinih djelova istog za namjenu poslovnih prostorija, može se izdati samo do njegovog uklanjanja. Rješenje o pretvaranju posebnog ili zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju dostavlja se upravniku stambene zgrade i vlasniku, odnosno zakupcu posebnog dijela stambene zgrade.

meCrnogorski available languages

Top