>>>
> BIBLIO > Rječnik pojmova o porezima

Rječnik pojmova o porezima

meCrnogorskienEnglish available languages

Posebni odbor Evropskog parlamenta za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TEXE) nastavlja s radom. Šta znači termin odluka o porezima? Koja je razlika između poreske prevare i izbjegavanja plaćanja poreza? O kojim novim pravilima raspravljaju zastupnici? U nastavku slijedi mali rječnik poreskih pojmova:

  • Poreska rješenja 

(eng. Tax ruling) – Pismena izjava koju izdaje poreska uprava, kojima se unaprijed postavljaju uslovi oporezivanja međunarodnih korporacija. Radi se o zakonskomm postupku koji je pravno osnovan i transparentan: Međutim, u nekim slučajima može predstavljati skrivenu državnu pomoć i stoga spada u nadležnost Evropske komisije. Poreska rješenja poreski obveznici mogu smatrati moralno upitnima. U literaturi se još nazivaju i kao odluke o porezima.

  • Izbjegavanje plaćanja poreza

(eng. Tax avoidance) – Korišćenje dostupnih pravnih instrumenata kako bi se legalno smanjilo plaćanje poreza. Ne radi se o poreskoj prevari. Poreska prevara ili utaja poreza predstavlja namjerno izbjegavanje pravila kako bi se izbjeglo plaćanje poreza.

  • Poreska utočišta

(eng. Tax havens) – Zemlje ili teritorije u kojima strane tvrtke i pojedinci plaćaju manje poreze ili ih uopšte ne plaćaju. Utočišta obično garantuju diskreciju i povjerljivost podataka o svojim registrovanim poreskim obveznicima.

Često se pogrešno prevodi sa engleskog kao poreski raj. (haven = utočište, sigurna luka; heaven = nebo, raj)

  • Transparentnost poreskog sistema

(eng. Tax transparency initiative) – prijedlog zakonodavstva Evropske komisije iz maja 2015. prema kojem se uvodi automatska razmjena informacija među država članica o prekograničnim poreskim odlukama.

  • Zajednička konsolidovana korporativna poreska osnovica

(eng. Common consolidated corporate tax base) – Prijedlog Evropske komisije iz 2011. godine prema kojem bi se ustanovila osnovna zajednička pravila za preduzeća koje rade unutar EU. Prijedlog je trenutno blokiran od strane država članica u Savjetu. Preduzeća bi shodno prijedlogu trebale biti u mogućnosti da konsolidiraju svoj bilans u svim državama, dok bi države članice i dalje mogle imati pravo na odlučivanje o državnom dodatnom oporezivanju.

  • Erozija poreske osnovice i premještanje dobiti

(eng. Base erosion and profit shifting, BEPS) – Strategije planiranja plaćanja poreza koje iskorišćavaju rupe u pravilima međunarodnog poreskog sistema u cilju vještačkog premještanja dobiti prema mjestima sa malom ekonomskom aktivnošću (ili bez ekonomske aktivnosti) ili malim oporezivanjem. Primjena strategija rezultira malim plaćanjem ukupnog korporativnog poreza ili njihovim oslobađanjem.

Izvor: Evropski parlament  (engl.)

meCrnogorskienEnglish available languages

Top