>>>
> Magazin > tehno/inovativno > HORIZONT 2020: Obuke i programi

HORIZONT 2020: Obuke i programi

meCrnogorski available languages

U okviru programa “HORIZONT 2020”, otvoren je poziv za MSCA za Inovativnu mrežu obuka (ITN). ITN konkurs namijenjen je zajedničkim istraživačkim obukama i/ili programima za doktorante, odabranim na kompetitivnoj osnovi, koji se realizuju u okviru evropskih partnerstava – univerziteta, istraživačkih institucija i neakademskih organizacija. Programi istraživačkih obuka pružaju mogućnost sticanja znanja van akademskog sektora i time razvijaju inovativne i profesionalne vještine.

Poziv je otvoren do 13. januara 2015. godine.

Stipendije se mogu ostvariti kroz sljedeće mreže:

1. Evropske mreže za obuku – European Training Networks (ETN);
ETN se formira kroz partnerstvo više aktera, ali moraju biti sa najmanje tri učesnika koji se nalaze u najmanje tri različite zemlje – članice EU ili pridružene Programu. Preporučuje se da konzorcijum čini 6 do 10 korisnika. Očekuje se da korisnici budu iz akademskog i neakademskog sektora i da će prijedlog za formiranje ETN podrazumijevati međusektorsku i međudisciplinarnu obuku za istraživače, kao i kvalitetniji program praćenja aktivnosti. 

Više o pozivu za ovaj oblik parterstva na strani:

2. Evropski industrijski doktorati – European Industrial Doctorates (EID);
EID ima za cilj obučavanje izuzetno sposobnih istraživača i podsticanje preduzentištva, kreativnosti i inovativnosti, naročito kroz uključivanje aktera iz neakademskog sektora. Svaki EID bi trebalo da se sastoji od najmanje dva učesnika smještena u dvije različite države – članice EU ili pridružene Programu. Najmanje jedan učesnik mora biti akademska institucija i najmanje jedan učesnik iz privatnog sektora, prvenstveno kompanija. Svaki istraživač koji se prijavljuje za učešće mora biti upisan na program doktorskih studija i jednako provoditi vrijeme i u akademskoj i u instituciji iz industrijskog sektora. Supervizori iz oba sektora vrše zajednički monitoring aktivnosti istraživača.

Više o pozivu za ovaj oblik parterstva na strani:

3. Evropski zajednički doktorati – European Joint Doctorates (EJD) ;
EJD ima za cilj promovisanje međunarodne, međusektorske i multi/među-disciplinarne saradnje na doktorskom nivou obuke u Evropi kroz formiranje zajedničkih doktorskih programa, koji vode ka dodjeli zajedničkih, dvostrukih ili višestrukih doktorskih diploma. EJD se sastoji od najmanje tri učesnika koji se nalaze u različitim državama – članicama EU ili pridruženim Programu, koji dodjeljuju doktorsku diplomu. Pomenute doktorske diplôme moraju biti priznate od strane relevantnih organa u toj državi, tj. državama. 

Svaki regrutovani istraživač mora :
– da bude odabran pod mentorstvom i monitoringom i ocijenjen od strane zajedničke upravljačke strukture ;
– da bude upisan na zajednički doktorski program ;
– da iskoristi transnacionalnu mobilnost.

Više o pozivu za ovaj oblik parterstva na strani:

Detaljnije o ovom pozivu, odnosno kriterijumima i načinu prijavljivanja i evaluaciji za gore navedena tri oblika partnerstva, nalaze se na strani :

 

Izvor: Ministarstvo nauke

meCrnogorski available languages

Top