>>>
> Biznis > Komisija predlaže novu Direktivu u oblasti zaštite konkurencije

Komisija predlaže novu Direktivu u oblasti zaštite konkurencije

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija usvojila je prijedlog Direktive o postupku kojim građani i kompanije mogu zahtijevati odštetu u slučaju da su žrtve kršenja pravila o zaštiti konkurencije EU, kao što su karteli i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. Predloženo je uklanjanje brojnih poteškoća u praksi sa kojima se žrtve stalno suočavaju kada zahtijevaju poštenu naknadu za štetu koju su pretrpjeli.

Potpredsjednik Evropske komisije nadležan za zaštitu konkurencije Joaquin Almunia izjavio je: „Povreda pravila o zaštiti konkurencije stvara veliku štetu potrošačima i  preduzećima Evropske unije. Moramo omogućiti da sve žrtve pomenutih povreda ostvare naknadu za pretrpljenu štetu, posebno u slučajima kada je organ za zaštitu konkurencije već otkrio i kaznio prekršaj. Tačno je da postoji pravo na odštetu prije državnih sudova u svim članicama EU, ali preduzeća i građani nijesu uvijek u stanju pomenuto da primijene u praksi. Prijedlog nastoji da otkloni pomenute prepreke.

Sud pravde EU priznao je pravo na naknadu pretrpljene štete svim žrtvama povrede konkurencije. Međutim, zbog prepreka u postupcima i pravnih nejasnoća, svega nekolicina oštećenih uspjela je da primi nadoknadu. Takva situacija ima poseban uticaj na potrošače i mala i srednja preduzeća, koji najčešće nijesu uključeni u pravni postupak naknade štete. Zaista, u proteklih sedam godina žrtve su zahtijevale odštetu nakon svega 25% donešenih odluka Komisije zbog narušavanja konkurencije. Osim toga, državna pravila se razlikuju širom Evrope, što za posljedicu ima to da vjerovatnoća za dobijanje naknade uveliko zavisi od države u kojoj žrtve žive.

Predložena Direktiva ima za cilj uklanjanje pomenutih prepreka u praksi, olakšavajući svim oštećenim licima da, usljed povrede propisa o zaštiti konkurencije, efektivno dobiju odštetu širom Evropske unije. Odredbe Direktive primjenjivale bi se u pravnim postupcima koji postoje u državama članicama. U skladu sa pomenutim, Komisija je usvojila preporuku kojom se podstiču države članice EU da uspostave zajednički mehanizam za naknadu štete u cilju poboljšanja pristupa pravdi žrtvama kršenja pravila EU uopšte, uključujući i pravila o zaštiti konkurencije.

U prijedlogu su sadržane brojne mjere za pospješivanje procesa naknade štete:

  • Državni sudovi imaće ovlašćenje da narede kompanijama dostavu dokaza u slučajima kada žrtve zahtijevaju obeštećenje.
  • Odluke državnih organa za zaštitu konkurencije koji su otkrili prekršaj predstavljaće po automatizmu dokaz prije nego što državni sudovi svih država članica EU ustanove da se prekršaj dogodio.
  • Pravila o vremenskim rokovima biće razjašnjena, kao što je na primjer rok u kojem oštećeni mogu započeti postupak za naknadu štete. Pomenuto će naročito omogućiti oštećenima da efektivno zahtijevaju odštetu kada državni organ za zaštitu konkurencije otkrije prekršaj.
  • Pravila o odgovornosti biće dodatno pojašnjena u slučajima gdje je povećanje cijena zbog prekršaja „nametnuto” zajedno sa distribucijom ili lancem snabdijevanja. U praksi, pomenuto će omogućiti onima koji su na kraju pretrpjeli štetu da prime nadoknadu.
  • Pravila za pospješivanje dobrovoljnog poravnanja stupiće na snagu kako bi se omogućilo brže i jeftinije rješavanje sporova.

Prijedlog u potpunosti uzima u obzir uloge organa za zaštitu konkurencije (na nivou EU i država članica) za sprovođenje istraga, otkrivanje i kažnjavanje prekršilaca. Za razliku od sistema Sjedinjenih Američkih Država, prijedlog ne nastoji da se u privatnim parničnim postupcima određuju kazne i mjere odvraćanja od prekršajnih radnji. Umjesto toga, glavni cilj predstavlja pospješivanje potpune i poštene naknade oštećenima kada javni organi ustanove prekršaj i kazne prekršioce.

Saradnja između preduzeća i organa za zaštitu konkurencije pod takozvanim „programima poravnanja“ ima ključnu ulogu u otkrivanju i kažnjavanju tajnih kartela. U mnogim slučajima, riječ je o uspješnoj primjeni pravila javnih organa za zaštitu konkurencije koja će omogućiti oštećenima da potom traže i dobiju naknadu. Stoga, prijedlog sadrži brojne zaštitne mjere kako bi se omogućilo da olakšani postupci naknade štete ne umanje inicijative preduzeća za saradnju sa organima zaštite konkurencije.

Takođe, Komisija je usvojila Komunikaciju o kvantifikaciji povrede konkurencije kako bi obezbijedila vodič sudovima i strankama u postupku naknade štete. Zaista, određivanje tačnog iznosa štete koju su pretrpjeli potrošači i preduzeća često je skupo i komplikovano. Službe Komisije takođe su pripremile „Praktični vodič“ koji će predstavljati koristan priručnik oštećenim licima i državnim sudijama. Pomenuti dokumenti nijesu pravno obavezujući.

O predloženoj Direktivi vodiće se rasprava u Evropskom parlamentu i Savjetu shodno redovnom zakonodavnom postupku. Kada pomenute institucije usvoje pomenutu Direktivu, države članice EU imaće rok od dvije godine da primijene odredbe iz direktive u pravosudnim sistemima.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top