>>>
> EU/Politiko > Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020

Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020

meCrnogorski available languages

Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice

Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 16. jula 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
U cilju dalje harmonizacije nacionalnog zakonodavstava sa zakonodavstvom Evropske Unije u okviru Poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe, utvrđen je Predlog zakona o standardizaciji. Zakonom se uređuje organizovanje i djelatnost nacionalnog tijela za standardizaciju Crne Gore, donošenje, objavljivanje, povlačenje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i druga pitanja od značaja za standardizaciju. Predlogom je definisano da poslove standardizacije u Crnoj Gori obavlja Institut za standardizaciju, kao nezavisno i neprofitno nacionalno tijelo za standardizaciju sa svojstvom pravnog lica koje vrši poslove od javnog interesa.
Vlada je usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unaprjeđenje. Aktivnosti u prva dva kvartala tekuće godine predstavljaju nastavak realizacije servisa za upis djece u osnovne škole i predškolske ustanove, realizacije 17 novih e-uluga koje je kreiralo 5 insitucija, kao i promotivnih aktivnosti koje su sprovele određene institucije. Usljed situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, značajan dio Analize, posvećen je aktivnostima koje su obilježile period naglašene upotrebe digitalnih rješenja, odnosno konsolidaciji svih elektronskih resursa za rad službenika od kuće i kreiranju novih aplikativnih rješenja za informisanje javnosti i pružanje usluga građanima i privredi. Konstatovano je da je epidemiološka kriza pokazala da su aktivnosti koje je javna uprava sprovodila u prethodnom periodu na polju digitalizacije dobile na značaju, a posebno je naglašen značaj aktivnosti na realizaciji e-usluga Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja odnosno Fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva javne uprave, kao i posebno izrada sajta www.coronainfocg.me koji je pružio ključne informacije o mjerama i informacijama koje su bile važne za cjelokupnu javnost u kriznom periodu. Ovaj period je obilježilo i sprovođenje povećanih promotivnih aktivnosti kako bi se građanim i privredi, kao i službenicima u javnoj upravi pružile potrebne informacije o korišćenju elektronskih usluga i novih aplikativnih rješenja.
Usvojena je Informacija o zahtjevima priređivača posebnih igara na sreću za produženje roka ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću za period mirovanja prava i obaveza. Vlada je utvrdila da su priređivačima posebnih igara na sreću – kladioničkih igara i igara na automatima – mirovala prava i obaveze po zaključenim ugovorima o koncesiji u periodu od 15. marta do 04. maja 2020. godine. Utvrđeno je ida su mirovala prava i obaveze i priređivačima posebnih igara na sreću u kazinima u periodu od 15. marta do 19. maja 2020. godine. Uprava za igre na sreću ovlašćena je da, na pojedinačni zahtjev koncesionara, zaključi anekse ugovora o koncesiji kojim se produžava pravo priređivanja posebnih igara na sreću, u skladu sa utvrđenim periodom mirovanja.
Vlada je usvojila Informaciju o zaključenju Ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za realizaciju projekta „Program rekonstrukcije magistralnih puteva“, tranša B i prihvatila tekst Ugovora o finansiranju. U Informaciji se podsjeća da je Odbor direktora EIB odobrio u julu 2018. godine kredit Crnoj Gori za finansiranje ovog projekta u ukupnom iznosu od 80 miliona eura. Taj iznos podjeljen je u dvije kreditne tranše, u okviru kojih je Ugovor o finansiranju u vrijednosti od 40 miliona eura zaključen 28. novembra 2018. godine. Preostalih 40 miliona eura kreditnih sredstava iz tog aranžmana je predmet Ugovora o finansiranju koji je predviđen Zakonom o budžetu za ovu godinu. Ciljevi Projekta su poboljšanje odabranih dionica puta kako bi se obezbijedio odgovarajući kapacitet, radi smanjenja gužvi i povećao nivoa usluga i obnova starih kolovoza do stanja većeg kapaciteta nosivosti koji se mogu održavati normalnim rutinskim operacijama održavanja. Ukupan procijenjeni trošak projekta iznosi 185 miliona eura, a sredstva za njegovu realizaciju većim dijelom biće obezbijeđena iz sredstava međunarodnih finansijskih insititucija.
Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora. U okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora, Ministarstvo kulture, kao vodeći partner, realizuje projekat „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”. Riječ je o projektu koji će kao rezultat imati rekonstrukciju objekta nekadašnjeg Zatvora u Starom gradu Kotoru, sa ciljem uspostavljanja kreativnog haba. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.281.675,26 eura, od čega 85 odsto prihvatljivih troškova finansira Evropska unija, a 15 odsto svaki projektni partner, srazmjerno svom budžetu. Odobreni budžet Ministarstva kulture, kao glavnog partnera, iznosi 1.271.336,81 eura, a nacionalno kofinansiranje 190.700,53 eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da iz Tekuće budžetske rezerve izdvoji 133.820,24 eura radi izmirenja obaveza prema izvođaču radova. Ova sredstva će, u punom iznosu, biti refundirana od strane Evropske komisije odnosno Upravljačkog tijela prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora.
Vlada je prihvatila Informaciju o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom u okviru Programa makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19. Usled epidemije korona virusa u Crnoj Gori, došlo je do pada ekonomskih aktivnosti, što je za posljedicu imalo pad budžetskih prihoda i neplanirani porast budžetskih rashoda. U okviru brzog reagovanja Crne Gore, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih budžetskih sredstava za finansiranje budžeta za 2020. godinu i eventualno stvaranje fiskalne rezerve za 2021. godinu, odmah nakon proglašenja pandemije, Ministarstvo finanisja stupilo je u kontak Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Evropskom komisijom (EK) i Svjetskom bankom (WB), kao i sa domaćim i inostranim bankama u cilju obezbjeđenja finansijslih sredstava. U tom smislu, kreditni aranžman vrijedan 74,2 miliona eura sa MMF-om zaključen je 23. juna 2020. godine. Kada je u pitanju kreditni aranžman sa Svjetskom bankom u iznosu od 25 miliona eura, pregovori su završeni, a konačna odluka Odbora direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) očekuje se sredinom jula 2020. godine.
Kada je riječ o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom, 25. maja 2020. godine Evropski parlament i Savjet Evropske unije usvojili su Odluku o obezbjeđivanju makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19. Tom Odlukom Crnoj Gori stavlja se na raspolaganje makrofinansijska pomoć do 60 miliona eura u obliku zajma koja će se isplatiti u dvije rate od po 30 miliona eura, sa razmakom od namanje tri mjeseca između dviju rata. U tom kontekstu,Vlada je prihvatila Memorandum o razumijevanju i Ugovor o kreditu između Evropske komisije (kao Zajmodavca), Crne Gore (kao Zajmoprimca) i Centralne banke Crne Gore (kao Agenta Zajmoprimca).
Usvojena je Informacija o zaključenju Ugovora o poravnanju duga Crne Gore prema Slovačkoj Republici s Predlogom ugovora. U dokumentu je navedeno da se radi o dugu nastalom u periodu važenja klirinškog načina plaćanja u prometu roba i usluga između bivših SFR Jugoslavije i Čehoslovačke. Usaglašenim Nacrtom ugovora o poravnanju, potvrđena je obaveza Crne Gore prema Republici Slovačkoj u iznosu od 589.073,54 američkih dolara, koja će biti izmirena jednokratno najkasnije 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.
Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti za primjenu instituta odloženog krivičnog gonjenja u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva, Ku.br. 245/20. Tim povodom Vlada je dala saglasnost Specijalnom državnom tužilaštvu da se u ovom krivičnom predmetu, kodnog naziva „Bora“, protiv 18 pravnih lica i 19 fizičkih lica, kao odgovornih u pravnom licu, u kome je oštećena Država Crna Gora, primijeni institut odloženog krivičnog gonjenja, u skladu sa članom 272 Zakonika o krivičnom postupku. Na ovaj način osumnjičeni se obavezuju da u cjelosti namire štetu koja je nanijeta Budžetu, kao i da odgovorna lica u pravnom licu i osumnjičena pravna lica izvrše uplatu na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, shodno Odluci Vrhovnog državnog tužilaštva.
U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela zaključak kojim predlaže Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica da, zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora ovog društva, Slobodana Franete, za članove novog Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica, predstavnike državnog kapitala, izabere: Slavenka Jovanovića, Isljama Zejnilovića, Dževata Musića i Darinku Mijović.
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica, zakazanoj za 24. jul 2020. godine, određena je Milena Milačić, samostalna savjetnica u Direktoratu za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, dok je za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XII vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica, zakazanoj za 3. avgust 2020. godine, određena Tanja Dašić, samostalna savjetnica u Direktoratu za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Filipa Grujića dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, prije isteka mandata, na lični zahtjev.
U sklopu realizacije Programa rekonstrukcije putne mreže u Crnoj Gori, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Kolašin – Mojkovac. U skladu sa glavnim projektom, biće rekonstruisan 21,35 km puta, čime će se poboljšati postojeći elementi puta – trasa, tuneli, galerije, mostovi i dr. Sredstva za isplatu pravične naknade za eksproprisane nepokretnosti za ovu saobraćajnicu planirana su u Budžetu za 2020. godinu.
Donijeta je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana – MHE rijeka Mušovića – Kolašin“. Izgradnja postojeće hidroelektrane započeta je neposredno nakon Drugog svjetskog rata, azavršena je 1950. godine od kada je u neprekidnom pogonu , bez značajnijih radova na rekonstrukciji i revitalizaciji opreme, što prouzrokuje česte kvarove, prekide i zastoje u radu. Planiranom rekonstrukcijom izvršiće se konačna konfiguracija Sistema objekata hidroelektrane, te kroz postupke uporedne tehno-ekonomske analize optimalna rekonstrukcija postrojenja, odrediti realni uslovi eksploatacije i uspostaviti skladan odnos prema prostoru i životnoj sredini na lokaciji gdje treba da se gradi. Elektroprivreda Crne Gore planira realizaciju ovog projekta sa svim troškovima iz svojih sredstava.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela UP 208, UP 215 i UP 216, u zahvatu DUP-a „Naselje 1. maj“ u Podgorici.
Usvojen je Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori za 2019. godinu. Akcionim planom predviđene su aktivnosti koje se odnose na. proučavanje propisa i zahtjeva EU koji se odnose na računovodstveni sistem tradicionalnih sopstvenih sredstava na osnovu A i B računa, u skladu sa iskustvima članica EU, pripremne radnje u vezi sa izmjenama i dopunama Carinskog zakona ili drugih propisa kojim bi se regulisalo prinudno izvršenje na pokretnim i nepokretnim stvarima i usklađenost Zakona o porezu na dodatu vrijednost sa pravnom tekovinom EU.
Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenog od strane društva za reviziju „Crowe MNE” d.o.o. vezano za realizaciju projekta Izgradnje hotela „Durmitor Hotel and Villas“, Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja. Riječ je o projektu koji je uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Prema analiziranoj dokumentaciji, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotelskog kompleksa kategorije 5 zvjezdica na Žabljaku sa 68 smještajnih jedinice, predračunske vrijednosti 19,5 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa mješovitim modelom poslovanja otvori nova 104 radna mjesta. Nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u finansijskom Izvještaju sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja u izvještajnom periodu, te da sprovođenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog finansijskog izvještaja. Kontrolor je u Izvještaju konstatovao da je društvo „Durmitor Hotel and Villas“, d.o.o. Žabljak u svrhu realizacije projekta u izvještajnom periodu utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 59.614 eura, dok je od početka realizacije projekta ukupno utrošeno 1.330.776 eura. U tom kontekstu,Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da kompaniji „Durmitor Hotel and Villas“ uputi urgenciju u vezi sa što skorijim početkom radova na izgradnji hotela, što će biti uslov zadržavanja projekta na Listu razvojnih projekata.
Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2017-2020. godina, za 2019. godinu. U Izvještaju je ocijenjeno da je pravni okvir načajno unaprijeđen donošenjem Zakona o industrijskim emisijama kojim je u velikom dijelu u domaće zakonodavstvo transponovana Direktiva o srednjim postrojenjima za sagorijevanje. Donošenjem Pravilnika o izmjenama pravilnika o tehničkim standardima zaštite vazduha od emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju skladištenjem, pretakanjem i distribucijom motornih benzina potpuno je transponovana odgovarajuća Direktiva EU. Tokom 2019. izrađen je revidovan Glavni projekat remedijacije jalovišta Gradac, sproveden je međunarodni tender i potpisan ugovor sa izvođačem radova a radovi su započeti 22.11.2019. Takođe, sproveden je niz aktivnosti vezan za remedijaciju deponije pepela i šljake Maljevac: revidovanje Glavnog projekta remedijacije, pribavljanje potrebnih dozvola za remedijaciju Kasete 2 i izmiještanje Paleškog potoka, izabran je izvođač radova i u skladu s Dinamičkim planom otpočeti radovi bi trebalo da budu završeni do kraja oktobra 2020. godine.
Vlada je usvojila Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Prijestonici Cetinje, bez naknade, za potrebe Mjesne zajednice Njeguši, na period od pet godina, uz mogućnost produženja. Prihvaćen je Predlog ugovora o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje objekta škole Lovćenski partizanski odred na Njegušima radi izgradnje ambulante, vatrogasne jedinice i prostorije za mjesnu zajednicu Njeguši. Vladinim zaključkom obavezuje se Prijestonica Cetinje da u objektu nekadašnje škole obezbijedi jednu prostoriju za izvođenje nastave, ukoliko se javi potreba za otvaranjem područnog odjeljenja JU OŠ Lovćenski partizanski odred.
Usvojeno je Mišljenje kojim se predlaže Ustavnom sudu Crne Gore da odbije Inicijativu NVO Centar za razvoj fizičke kulture „Duklja“ za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 35, člana 47 st. 4 i 9 i člana 97 Zakona o sportu.
Vlada je usvojila Mišljenje kojim je ocijenjen neosnovanim Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Srđan Milić, imajući u vidu da taj Ugovor nema karakter međunarodnog ugovora.
Sa istim obrazloženjem, usvojeno je Mišljenje kojim je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Srđan Milić, ocijenjen neosnovanim.
Vlada je, u skladu sa članom 21 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dala saglasnost na Prijedlog Odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u JU „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg Novi.
Data je saglasnost za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisanih u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo i list nepokretnosti broj 608, KO Bandići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.
Vlada je dala saglasnost Opštini Plužine za podizanje spomen-obilježja, izgradnjom spomenika Vidoju Žarkoviću, prije isteka zakonskog roka. Tim povodom konstatovano je da životni put i djelo Vidoja Žarkovića, njegov doprinos antifašističkoj borbi i ideji, čine ga istaknutom ličnošću, koja je zaslužna za društveni i kulturni razvoj Crne Gore, te da je simbolika koja se želi očuvati podizanjem spomen-obilježja od trajnog značaja i ne postoji rizik da će biti devalvirana u narednom periodu.
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020
Odluke Vlade Crne Gore bez održavanja sjednice 16/7/2020

meCrnogorski available languages

Top