>>>
> EU/Politiko > Prijedlog da države članice donose odluke o pitanju uzgoja GMO

Prijedlog da države članice donose odluke o pitanju uzgoja GMO

meCrnogorskienEnglish available languages

Opšti sud Evropske unije donio je odluku da Komisija nije djelovala u odnosu na zahtjev za uzgoj GMO koji je podnesen 2001. godine. U skladu sa odlukom, Komisija je djelovala uputivši zahtjev za uzgoj Savjetu Ministara. Ministri trebaju kvalifikovanom većinom da odluče o zahtjevu. Evropska agencija za sigurnost hrane već je šest puta predala pozitivno mišljenje o tom zahtjevu: 2005., 2006., 2008., 2011. i 2012. godine.

Zahtjev iz 2001. rješava se prema „starom” postupku komitologije koji se koristio prije stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, a to znači da, ako Savjet ne može skupiti kvalifikovanu većinu bilo za davanje odobrenja ili protiv njega, Komisija je zakonski obvezna dati odobrenje. Paralelno sa tim, Komisija je zatražila novu raspravu u Savjetu Ministara o svojem tzv. „prijedlogu o uzgoju” o kojem je Evropski parlament već donio mišljenje koje bi državama članicama omogućilo ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO na području sopstvene države i na drugim osnovama, a ne samo onima koje se odnose na opasnost za zdravlje i okoliš.

Tonio Borg, komisionar nadležan za zdravlje, izjavio je: „Sa obzirom da je obvezna da postupi u skladu s odlukom Suda, Komisija je danas odlučila Savjetu poslati nacrt odluke o odobrenju kukuruza 1507: tokom idućih mjeseci ministri bi trebali da donesu odluku o zahtjevu za odobravanje. Odluka Suda o kukuruzu 1507 potvrđuje koliko je hitno naći rješenje koje bi uskladilo stroga i predvidljiva europska pravila o odobravanju uzgoja GMO-a i pravedno uzimanje u obzir nacionalnih konteksta. Prije tri godine Komisija je podnijela prijedlog koji je imao veliku podršku i u Parlamentu i u Savjetui koji bi dao rješenje za trenutnu blokadu postupka odobravanja. Stoga podstičem države članice da se angažuju i podrže prijedlog Komisije, kako bi Predsjedavanje i Savjet mogli postići kompromis koji bi omogućio nastavak odlučivanja o prijedlogu o uzgoju”, dodao je povjerenik Borg.

Dodatne informacije

Komisija je zatražila raspravu s državama članicama tokom sastanka Savjeta za životnu sredinu koji će se održati 13. X 2013. godine.

Genetski modifikovan kukuruz 1507 (kukuruz Bt) razvijen je kako bi se dobila otpornost na određene larve moljaca koje su štetne za kukuruz, kao što je kukuruzni moljac. Trenutno je odobren u EU za upotrebu u hrani i hrani za životinje, ali ne i za uzgoj. Društvo Pioneer je 2001. podnijelo zahtjev za odobrenje uzgoja kukuruza 1507 u skladu s Direktivom (2001/18/EZ) o namjernom uvođenju u životnu sredinu GMO.

Društvo Pioneer podnijelo je 2007. Opštem sudu Evropske unije prvu tužbu zbog propusta djelovanja protiv Komisije, jer Regulatornom odboru nije podnijela odluku o odobrenju tog kukuruza na glasanje. Sud je taj postupak prekinuo nakon što je Komisija u februaru 2009. Regulatornom odboru predala nacrt odluke o odobrenju. Odbor nije dao mišljenje. Društvo Pioneer podnijelo je 2010. drugu tužbu zbog propusta djelovanja (slučaj T-164/10) protiv Komisije, jer kada je izostalo mišljenje Regulatornog odbora, Komisija nije proslijedila prijedlog odluke o odobrenju Vijeću u skladu s postupkom komitologije koji se u to vrijeme primjenjivao.

Dana 26. septembra 2013. Opšti sud donio je presudu u slučaju T-164/10 da je Komisija propustila djelovati u skladu s Direktivom 2001/18/EZ time što nije Savjetu podnijela prijedlog iz članka 5. stavka 4. Odluke o komitologiji 1999/468/EZ.

Stoga, u skladu s članom 266. Ugovora o funkcionkcionisanju Evropske unije i odlukom Suda, Komisija sada podnosi Savjetu prijedlog odluke o odobrenju za kukuruz 1507. Kako bi se osigurala visok nivo zaštite zdravlja i životne sredine, odluka o odobrenju je donekle izmijenjena kako bi uključivala preporuke Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) iz 2011. i 2012. u vezi sa uslovima za odobrenje kukuruza 1507 i njegovo praćenje u životnoj sredini.

Prijedlog o uzgoju

Odgovarajući na dugotrajni zahtjev nekoliko država članica, Komisija je u julu 2010. godine objavila prijedlog Uredbe kojom bi se izmijenilo Direktivu 2001/18/EZ kako bi se državama članicama dalo pravnu osnovu na kojoj mogu odlučivati o uzgoju GMO i na drugim osnovama, a ne samo na onima koje se temelje na znanstvenoj procjeni opasnosti za zdravlje i sredinu izvršenoj na evropskom nivou. Zahvaljujući pomenutoj izmjeni, države članice moći će ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO na dijelu svojih državnih područja ili na cijelom svojem državnom području, bez potrebe da se pritom pozivaju na zaštitne klauzule koje EFSA do sada nije podržavala.

Evropski parlament dao je mišljenje o prvom čitanju prijedloga u julu 2011. godine. Uprkos nastojanjima više Predsjedavanja, a pogotovo Danskog predsjedavanja 2012. godine, u Savjetu nije bilo moguće postići dogovor zbog blokirajućeg stava manjine država članica. Komisija nastoji naći rješenje kojim će zadovoljiti države članice koje blokiraju i istovremeno imati podršku velike većine država članica za prijedlog.

Dodatne informacije: MEMO/13/952

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top