>>>
> Ekonomija Crna Gora > Statistika: Upotreba IT u Crnoj Gori

Statistika: Upotreba IT u Crnoj Gori

meCrnogorskienEnglish available languages

Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat) objavio je rezultate dva istraživanja koja se odnose na upotrebu informativno-komunikacionih tehnologija (IT) u 2015. godini. Prvo istraživanje se odnosi na građane, a drugo na pravna lica u Crnoj Gori.
Građani
 
Istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostata, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti, kao i pojedince iste starosne dobi. Na pitanje koje se odnosi na pristup uređajima u domaćinstvu anketirana lica su mogla da daju više odgovora.
Podaci pokazuju da 99,2% domaćinstava ima pristup TV prijemniku (u kući), zatim 55,9% ima pristup računaru, 94,9% ima mobilni telefon. Procenat domaćinstava koja imaju pristup računaru je porastao u odnosu na prošlu godinu za 2,2%.

Preduzeća

Istraživanje o upotrebi IT u preduzećima je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 600 preduzeća na teritoriji Crne Gore. Ciljna grupa su preduzeća sa 10 i više zaposlenih koja su intervjuisana telefonskim putem u periodu od 1. do 15. aprila 2015. godine. Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; građevinarstvo; informisanje i komunikacije; poslovanje nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.
 
U Crnoj Gori 94,3% anketiranih preduzeća je izjavilo da koristi računare u svom poslovanju. Svi ostali podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste računare u 2015. godini. Od preduzeća koja koriste računar u svom poslovanju, 38,5% je odgovorilo da zapošljava IT stručnjake koji imaju sposobnost da razvijaju, održavaju, upravljaju IT sistemima i aplikacijama, što predstavlja rast od 0,8% u odnosu na 2014. godinu.
 
Kada je riječ o internetu, istraživanje je pokazalo da 99,0% preduzeća, koja koriste računar, ima pristup internetu. Od preduzeća koja imaju pristup internetu, 74,3% je odgovorilo da imaju internet prezentaciju, što je 1,0% više u odnosu na prošlu godinu. Prema rezultatima istraživanja 69,0% preduzeća (koja koriste računar u svom poslovanju) svojim zaposlenim omogućuju daljinski pristup elektronskoj pošti, dokumentima ili aplikacijama preduzeća.

Građani

Preduzeća

Izvor: Monstat (1) (2)

meCrnogorskienEnglish available languages

Top