>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crna Gora podržava klastere: Program podsticaja za 2018.

Crna Gora podržava klastere: Program podsticaja za 2018.

meCrnogorski available languages

Crna Gora podržava klastere: Program podsticaja za 2018

Crna Gora podržava klastere: Program podsticaja za 2018

Cilj Programa je finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju inovativnih klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.
Finansijki okvir: Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije je do 50%, odnosno do 65% (uvećano za 15% za klastere iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave) ukupnih opravdanih troškova, u iznosu najviše do 15.000 EUR (bez PDV-a), po jednom projektu, a aplikanti mogu predati dva projekta, pod uslovom da se odnose na različite predmete podrške. Raspoloživa sredstva u 2018. godini za realizaciju ovog Programa su 150.000 EUR.Opravdani troškovi su:
– troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava)
– operativni troškovi koji podrazumijevaju troškove osoblja i administrativne troškove (uključujući režijske troškove) koji se odnose na: podsticaj za klastere da bi se olakšala saradnja, razmjena informacija i pružanje ili usmjeravanje usluga poslovne podrške; promovisanje klastera; aktivnosti na poboljšanju saradnje sa dobavljačima i unapređenju plasmana proizvoda; aktivnosti na unapređenju kvaliteta proizvoda/usluga; aktivnosti na unapređenju izvoznih aktivnosti klastera; upravljanje objektima klastera, organizaciju programa obuka, radionica i konferencija.Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju: preradu poljoprivrednih proizvoda/ prehrambenu industriju; drvopreradu; ostale proizvodne djelatnosti (u skladu sa Programom); turizam i ugostiteljstvo.

Uslovi učešća u Programu


Za klaster osnovan kao privredno društvo
:
a) Ima sjedište na teritoriji Crne Gore;
b) Redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa, zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Javni poziv, odnosno u kojem se podnosi prijava;
c) Ima ovlašćeno lice za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun klastera sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje je odgovorno za realizaciju prava i obaveza iz Ugovora;
d) Da klasteru i/ili članu klastera nijesu po istom osnovu dodijeljena sredstva iz državnog budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave;
e) Da nije pokrenut postupak stečaja nad klasterom, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata;
f) Da ovlašćeno lice nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
g) Da klastere i/ili članovi klastera nijesu u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći i
h) Da klastere i/ili članovi klastera nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći.

Za klaster osnovan kao NVO:
a) Nevladina organizacija je osnovana kao dobrovoljna, neprofitna organizacija, sa najmanje tri člana domaćih i/ili stranih fizičkih i/ili pravnih lica sa ili bez početne imovine, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa klastera preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća;
b) Ima sjedište na teritoriji Crne Gore;
c) Ima Rješenje o upisu nevladine organizacije u Registar nevladinih udruženja kod nadležnog Ministarstva;
d) Redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa, zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Javni poziv, odnosno u kome se podnosi prijava;
e) Ima ovlašćeno lice za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun klastera sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje je odgovorno za realizaciju prava i obaveza iz Ugovora;
f) Da klasteru i/ili članovima klastera nijesu po istom osnovu dodijeljena sredstva iz državnog budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave;
g) Da nije pokrenut postupak stečaja nad klasterom, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata;
h) Da ovlašćeno lice nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
i) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći i
j) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći.

POZIV JE OTVOREN DO 11. JUNA 2018. GODINE (do 12:00h)

Konkursna dokumentacija za učešće u ovom Programu može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica, IV sprat, kancelarija br. 9), kao i na web stranici Ministarstva http://www.mek.gov.me/organizacija/razvoj/javni_pozivi . Popunjena prijava i prateća dokumentacija u tri štampana primjerka (jedan original ili kopija ovjerena od strane suda ili notara i dvije kopije), kao i elektronsku verziju na CD-u koja po svom sadržaju mora biti identična štampanom primjerku (zapečaćen koverat) predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica”, ili na arhivu Ministarstva ekonomije najkasnije do 11. juna, do 12:00h. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, IV sprat, kancelarija br. 9, radnim danima u periodu od 08-10h ili putem mail-a boris.rebic@mek.gov.me, kao i na sljedeći broj telefona: 020/482-213.

INFO DANI

Ministarstvo ekonomije će organizovati informativne događaje, na kojima će predstavnici klastera zainteresovani da konkurišu za sredstva Programa, moći da dobiju sve informacije i pojašnjenja u vezi procesa konkurisanja, popunjavanja dokumentacije i dodjele sredstava. Info dani će biti organizovani u maju 2018. godine,

meCrnogorski available languages

Top