>>>
> EU/Politiko > Odluke Vlade CG: makroekonomska kretanja, energetika, zdravstvo u fokusu

Odluke Vlade CG: makroekonomska kretanja, energetika, zdravstvo u fokusu

meCrnogorski available languages

Odluke Vlade CG: makroekonomska kretanja, energetika, zdravstvo u fokusu

Odluke Vlade CG: makroekonomska kretanja, energetika, zdravstvo u fokusu

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 9. jula 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2020. Analizom je obuhvaćena realizacija ekonomske politike u 2019. i u I kvartalu 2020. godine, odnosno, dat je osvrt na ostvarenja i kretanja makroekonomskih parametara (BDP, cijene, tržište rada, monetarni i eksterni sektor) i javnih finansija. Istovremeno, dat je pregled sektorskih politika i najznačajnijih strukturnih reformi realizovanih u 2019. i dosadašnjem periodu 2020. godine.
Prema preliminarnim kvartalnim podacima Uprave za statistiku, BDP u 2019. godini iznosio je 4.907,9 miliona eura, uz realni rast od 3,6 odsto, pod uticajem snažnog rasta u sektorima: turizma, građevinarstva, saobraćaja, maloprodaje i poljoprivrede. U prvom kvartalu 2020. ostvaren je realni rast BDP-a od 2,7 odsto, na što je djelimično uticalo i uvođenje mjera na suzbijanju uticaja COVID-19. Međutim, u drugom kvartalu je došlo do uvođenja radikalnijih mjera za sprječavanje zdravstvene krize, što je u mnogome uticalo na ekonomska kretanja, koja će u nastavku godine i narednom periodu biti pod uticajem pandemije COVID-19 i sveukupnog odgovora države na zdravstvenu i ekonomsku krizu.
Finansijski sektor u 2019. karakteriše visoka likvidnost i adekvatna kapitalizovanost, uz očuvanu stabilnost bankarskog sektora i poboljšanje agregatnih finansijskih i monetarnih parametara. U 2019. deficit centralnog budžeta iznosio je 143,6 miliona eura ili 2,98 odsto BDP-a, i niži je 15 odsto od deficita ostvarenog u 2018.
U Analizi je ocijenjeno da će pozitivni trendovi, uspostavljeni u domenu javnih finansija u prethodne tri godine, biti privremeno prekinuti usljed očekivanih nepovoljnih efekata zdravstvene krize na ekonomska kretanja. Crnogorska ekonomija, kao mali i otvoren sistem, osjetljiva je na spoljnje uticaje, što je i potvrđeno aktuelnom pandemijom koronavirusa. Iako su u prethodnom periodu ostvarene značajne stope rasta ekonomije, razvojni model, u mjeri mogućeg, treba prilagođavati i usmjeravati na one sektore za koje Crna Gora ima nedovoljno iskorišćene resurse i u kojima je moguće ostvariti visok stepen produktivnosti – prerađivačke industrije, poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo i energetika, čime će se, uz adekvatnu primjenu digitalnih tehnologija u svim sferama društveno-ekonomskog razvoja, uticati na jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije i obezbijediti uslovi za smanjenje uticaja negativnih pojava na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Podrška razvoju ovih sektora biće u osnovi Trećeg paketa mjera Vlade Crne Gore usmjerenog na ublažavanje negativnih uticaja pandemije.
Usvojene su Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2020 – 2023. godine. U dokumentu je konstatovano da će dobri rezultati Crne Gore na ekonomskom planu u protekle tri godine privremeno biti prekinuti usljed simetričnog eksternog šoka na ekonomije širom svijeta, izazvanog pandemijom virusa COVID-19. Prosječna stopa rasta crnogorske ekonomije u prethodne tri godine iznosila je 4,4 odsto, dok će, prema sadašnjoj projekciji, u period 2020 – 2023. iznositi 1,4 odsto, kao posljedica procijenjenog pada BDP-a od 6,8 odsto u 2020. godini, a potom snažnijeg oporavka i privrednog rasta po prosječnoj stopi od 4,2 odsto u naredne tri godine.
Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Predložene odredbe treba da omoguće kvalitetniji i efikasniji rad Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, kao i podsticanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada dodjelom nagrada za naučna dostignuća.
Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju. Donošenje ovog Zakona predstavlja instrument za ratifikaciju odnosno preduslov za pristupanje Konvenciji kojom se osniva Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju. Pristupanjem Konvenciji Zavod za metrologiju bi ostvario brojne benefite, kao što su: učešće u definisanju prioriteta za tehnički rad OIML-a, učešće u definisanju politika i ciljeva OIML strategije, kao i rada same organizacije, aktivno učešće u OIML-CS-u, sistemu sertifikacije koji omogućava izdavanje sertifikata o odobrenju tipa mjerila od strane OIML-a, a koji su prihvaćeni od strane ostalih članica.
Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Donošenjem ove Uredbe postići će se potpuno usklađivanje sa dopunama Priloga XVII Regulative (EC) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH) i osnivanju Evropske agencije za hemikalije. Posebni razlog donošenja Uredbe je dodatna zaštita javnog zdravlja populacije i životne sredine od štetnog efekta do kojeg mogu da dovedu zabranjeni načini upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Donijeta je Uredba o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Ovom uredbom propisuju se poslovi i zadaci finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola koje starješina državnog organa, ministarstva i drugog organa uprave, državnog fonda, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnom licu koje se finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno starješina organa lokalne uprave, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnim licu koje se finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave, organ upravljanja nezavisnog regulatornog tijela, akcionarskog društava i drugog pravnog lica u kojem država ili jedinica lokalne samouprave ima većinski vlasnički udio može prenijeti na rukovodioce organizacionih jedinica ili druge zaposlene u organima, ustanovama i pravnom licu.
Vlada je donijela Uredbu o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti. Oblast javnih nabavki u Crnoj Gori uređena je Zakonom o javnim nabavkama kojim je predviđeno da se njegove odredbe ne odnose na oblast odbrane i bezbjednosti, već da se ove nabavke urede posebnim propisom Vlade Crne Gore. Uredbom se želi postići unapređenje sistema nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, a prvenstveno u dijelu sigurnosti isporuka i povjerljivosti nabavke, u skladu sa posebnim propisima kojim je uređena zaštita tajnih podataka, a poštujući osnova načela i standarde Evropske unije i NATO-a.
Donijet je Plan koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020.godinu. Planom je predviđena dodjela samo jedne koncesije i to na rijeci Komarnici za potrebe izgradje hidroelektrane Komarnica. Osim navedenog vodotoka, Vlada za 2020. godinu ne predviđa dodjelu koncesija za potrebe gradnje drugih mikro, malih i velikih hidroelektrana. Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje Hidroelektrane Komarnica. U skladu sa zakonom, Koncesija će biti direktno dodijeljena Elektroprivredi Crne Gore a.d. Nikšić, kao akcionarskom društvu u kojem Država na dan donošenja Plana posjeduje 88,66 odsto akcija i samostalno imenuje sve članove organa upravljanja. Realizacija ovog projekta će omogućiti višenamjensko korišćenje hidroakumulacije u svrhu energetskog snabdijevanja, vodosnabdijevanja, poboljšanje uslova razvoja poljoprivrede i turizma u okruženju, kao i dalji razvoj saobraćajne i ostale infrastrukture, kako bi se doprinijelo ukupnom privrednom razvoju područja u kontaktnoj zoni hidroakumulacije.
Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, Vlada je usvojila Informaciju o neophodnosti hitne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Instituta za javno zdravlje Crne Gore i odobrila izdvajanje iznosa od 100.000 eura za tu namjenu. U Informaciji je naglašeno da će nabavkom dodatnih aparata i opreme kapaciteti Laboratorije za molekularnu dijagnostiku u kojoj se sprovodi PCR dijagnostika na novi virus biti povećani za 20-30 odsto, što u ovom trenutku može biti presudno i ključno za adekvatno postupanje i suzbijanje epidemije koronavirusa.
Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za maj 2020. godine. U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost da se za 154 ljekara specijalizanta, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane virusom Covid-19 prekinut specijalistički staž, isplati naknada u ukupnom bruto iznosu od 54.830,16 eura za maj 2020. godine.
Usvojena je Informacija o zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore br:0203-1801/10. Vlada je zadužila Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom da pripremi izmjenu Plana korišćenja sredstava tog JP za 2020. godinu, u skladu sa zaključkom Upravnog odbora o umanjenju ugovorene naknade za korišćenje morskog dobra za ovu godinu, u cilju ublažavanja posledica prouzrokovanih koronavirusom. Ugovorena godišnja naknada za korišenje morskog dobra korisnicima/zakupcima koji obavljaju sezonsku djelatnost na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima i dr. u zoni morskog dobra za maj i jun 2020.godine umanjuje se u visini od 30 odsto. Korisnici morskog dobra čiji su hotelski objekti određeni za potrebe karantina oslobađaju se u cjelini obaveze plaćanja ugovorene godišnje naknade za 2020.god. Korisnicima privremenih ugostiteljskih objekata-restorana u zoni morskog dobra koji obavljaju djelatnost tokom čitave godine umanje se godišnja naknada za period od 90 dana odnosno za period kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni u visini od 20 odsto.
Vlada je usvojila Informaciju o pripremi za požarnu sezonu 2020. godine. Tim povodom, zaduženi su svi subjekti sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite od požara na otvorenom prostoru i da sve raspoložive ljudske i materijalne resurse u slučaju potrebe stave u funkciju gašenja požara. U Informaciji je ocijenjeno da požarnu sezonu 2020. dočekujemo spremno jer se odgovorno pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti, kao i pripremi svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja su dovedena u funkcionalno stanje. Takođe, svi subjekti u sistemu zaštite i spašavanja su bez obzira na probleme sa virusom COVID 19, koji su izazvali određene probleme u organizovanju zajedničkih sastanaka, iskazali visok stepen odgovornosti i spremnosti da daju doprinos u pripremi požarne sezone.
Usvojena je Informacija o izboru najboljih državnih službenika povodom Međunarodnog dana javne uprave. U cilju afirmacije rada državnih službenika u oblasti reforme javne uprave, rezultata postignutih u prethodnom periodu u oblasti transparentnosti, digitalizacije i razvoja e Uprave, te inovativnosti u pružanju usluga, kao i motivacije službenika za budući rad, povodom 23. juna Međunarodnog dana javne uprave, stručna komisija koju je obrazovalo Ministarstvo javne uprave izabrala je za najbolje službenike Stoju Roćenović iz Ministarstva finansija za najveći doprinos transparentnosti javne uprave, Antona Gojčaja iz Ministarstva odbrane za najveći doprinos digitalizaciji i razvoju eUprave, Marinu Matijević iz Ministarstva prosvjete za najinovativniji projekat iz oblasti pružanja usluga. Takođe, za punu posvećenost i požrtvovanost u posebnim okolnostima nagrađeni su zaposleni u zdravstvu i policiji, Rajko Minić, službenik Uprave policije i dr Ljubica Radunović, članica Kriznog štaba u Kliničkom centru Crne Gore, dok su za najveći doprinos reformi javne uprave u 2019. godini izabrane službenice Ministarstva javne uprave Ksenija MirkovićMirjana Begović i Ana Gojković.
Nagrađenim službenicima biće dodijeljen varijabilni dio zarade u visini od pet stotina eura neto (746,27 eura bruto iznos), na teret budžeta potrošačkih jedinica u kojima su službenici zaposleni.
Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu. U Izvještaju se navodi da je Državna komisija u toku prošle godine imala u radu ukupno 379 predmeta, od čega 38 predmeta prenijetih iz 2018. godine (33 žalbe i 5 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda), kao i 341 predmet primljen u 2019. godini (307 žalbi, 18 zahtjeva za nastavak postupka i 16 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore). Od ukupnog broja predmeta u radu Državna komisija je u 2019. godini riješila 365 predmeta (327 žalbenih predmeta, 21 predmet po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda i 17 predmeta po zahtjevima za nastavak postupka), odnosno 96,30 odsto, dok je ostalo neriješeno 14 predmeta (3,70 odsto), koji su zaprimljeni na kraju izvještajnog perioda.
Usvojen je Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). Akcioni plan obuhvata ukupno 26 aktivnosti. U izvještajnom periodu od 01. marta do 01. jula realizovano je 29 odsto aktivnosti, u kontinuitetu se realizuju 55 odsto, dok realizacija 16 odsto aktivnosti nije otpočela. Ocijenjeno je da je stepen realizacije u odnosu na prethodni period izvještavanja je povećan i zaduženi su nosioci aktivnosti i odgovorna lica da intenziviraju aktivnosti na ispunjavanju obaveza, u skladu sa ranije definisanim rokovima.
Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Kraljevsko pozorište Zetski dom.
U skladu sa Zakonom o državnoj imovini, donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 22 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari Aerodrom faza III“. Procijenjena vrijednost parcele površine 1008 m² iznosi 254 eura/m², odnosno 256.032 eura ukupno.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 KV podzemnog kablovskog voda od rasklopnog postrojenja do ugaono-zateznog stuba u trasi dalekovoda izvod Slatina, Opština Mojkovac. Donošenjem ove Odluke stvoriće se uslovi za dobijanje građevinske dozvole za projekat koji će obezbijediti sigurnijre i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom potrošača sa ovog prostora. Prema izvještaju Komisije Uprave za nekretnine, procijenjena vrijednost predmetnih nepokretnosti iznosi 1.542 eura.
Donijeta je Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje podajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić i Plužine (sanitarna sječa u 2020. godini). Odlukom je obuhvaćena opožarena drvna masa u požarima koji su zahvatili šume u Opštini Rožaje početkom ove godine, kao i drvna masa nastala usljed djelovanja olujnog vjetra (vjetroizvale, vjetrolomi). Uklanjanjem ove drvne mase djelovalo bi se u pravcu sanacije posledica nepogoda na šumu, i uticalo na smanjenje negativnih uticaja na okolinu, koji mogu da se u suprotnom pojave usled pojave biljnih bolesti i insekata. Prodaja drveta sprovešće se u postupku javnog nadmetanja /aukcijska prodaja/ putem Javnog poziva.
Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore”, Mojkovac. Dopunom je propisano da, shodno Izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti, osnovni kapital Društva čini i nenovčani ulog u iznosu od 12.745.103,90 eura.
Donijeta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica. Odlukom se za nezavisnog revizora imenuje Društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV” DOO, iz Podgorice.
Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, opština Ulcinj s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Javna rasprava će trajati 15 radnih dana od dana oglašavanja u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma. www.mrt.gov.me. Javna rasprava sprovešće se u skladu sa članom 33 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a predlozi, sugestije i komentari mogu se slati putem e- mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma. U zahvatu plana, vodene površine iznose 52,10 ha, a površina kopnenog dijela plana iznosi 74,36 ha. Ukupna površina zahvata plana je 126,46 ha. Cilj i osnovno planersko opredjeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je preispitivanje mogućnosti ucrtavanja Ribarske luke i Marine na lokaciji Rt Đeran; preispitivanje položaja i broja vezova za barke duž kanala Port Milena; planiranje površine za stambene, turističke, centralne i javne sadržaje, i razne oblike urbanog zelenila, kao i očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama.
Vlada je usvojila Informaciju o Prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Kraljičina plaža“, Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja. Radi se o planiranoj investiciji u izgradnju hotelskog kompleksa kategorije 5 zvjezdica u Miločeru sa 126 smještajnih jedinice, predračunske vrijednosti 73 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa mješovitim modelom poslovanja otvori novih 229 radnih mjesta. Kontrolor je u Izvještaju konstatovao da je društvo „Adriatic Properties” DOO Budva u svrhu realizacije projekta, u izvještajnom periodu utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.973.978 eura na ime izvođenja pripremnih radova (zemljanih, betonskih, armirano-betonskih, instalacije i drugih radova), kao i radova na izgradnji objekta i uređenja terena, te drugih pratećih aktivnosti u ovoj fazi izvođenja radova. Dodatno, u Izvještaju je konstatovano da je investitor prije izvještajnog perioda u projekat uložio 4.006.381 euro, što u ukupnom predstavlja ulaganje u projekat od 7.980.359 eura. U sklopu redovnih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva, izvršena je inspekcijska kontrola prijave građenja i konstatovano da je dostavljena sva potrebna dokumentacija, čime je ispunjen uslov za izvođenje radova propisan članom 91 Zakona o planiranju prostora.
Vlada je usvojila Informaciju u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Pecka“ na dijelu vodotoka Pecka rijeka i prihvatila Predlog Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Pecka“ na dijelu vodotoka Pecka rijeka. Na osnovu novog predloga usaglašeno je da krajnji rok za završetak faze izgradnje, do kad je koncesionar dužan da dobije upotrebnu dozvolu bude 31. decembra 2020. godine.
Usvojena Informacija o pristupanju Crne Gore, u statusu gosta, Desetoj rundi Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC)
Vlada je usvojila Informaciju o uzorkovanju baruta iz ubojnih sredstava i dala saglasnost da uslugu uzorkovanja izvrši privredno društvo „Poliex” a.d. Berane bez naknade.
Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu. Izvještaj daje pregled svih realizovanih aktivnosti iz Nacionalnog plana, stepen realizacije i ograničenja u implementaciji, kao i smjernice za efikasnije sprovođenje mjera utvrđenih Nacionalnim planom u narednim godinamVlada je razmotrila Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Nikola Rakočević, Miodrag Vuković, Dragutin Papović, Aleksandra Vuković, Genci Nimanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Jovanka laličić i Marta Šćepanović i zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje kojim su razlozi za predloženu izmjenu ocijenjeni opravdanim. Izmjenom važećeg člana 411a – Povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja, predviđena strožija kazna od jedne do pet godina za počinioca ovog krivičnog djela.
Prihvaćeno je Mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Aleksandar Damjanović.
Vlada je prihvatila i Mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović.
Na osnovu mišljenja koje je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Vlada nije prihvatila Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (predlagač poslanik Raško Konjević). Takođe, nije prihvaćen ni Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je predložio poslanik Aleksandar Damjanović.
Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti čl. 340 i 341 Zakona o parničnom postupku, koju je podnijela NVO Institut za vladavinu prava i, na osnovu Mišljenja koje je pripremilo Ministarstvo pravde, zaključila da nema osnova za prihvatanje podnijete inicijative.
Nije prihvaćena ni Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela člana 152b stav 1 Zakona o parničnom postupku („Službeni list CG“, br. 34/19 i 42/19), koju je podnio Stevan Leptić advokat iz Herceg Novog.
Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti „Monte put” d.o.o. za 2019. godinu i to na način što se sredstva u vrijednosti od 70 odsto ostvarene neto dobiti za 2019. godinu u iznosu od 869.200 eura raspodjeljuju na sljedeći način: Košarkaškom klubu „Budućnost” Podgorica 350.000 eura, Košarkaškom klubu „Sutjeska” Nikšić 50.000 eura, Mjesnoj zajednici „Crmnica” za plaćanje putarine kroz tunel Sozina 30.000 eura i budžetu Crne Gore 439.220 eura.
Ostatak od 30 odsto iznosa ostvarene neto dobiti „Monte put” d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, odnosno sredstva u iznosu od 372.523 eura raspodjeluje se na sljedeći način: potrebe tekućeg poslovanja „Monte put” d.o.o, za realizaciju planova i investicionih projekata, u iznosu od 25 odsto odnosno 310.436 eura, podršku sportskim, obrazovnim, kulturnim i humanitarnim organizacijama i drugim potrebama, u skladu sa zahtjevima i shodno prioritetima, u iznosu od pet odsto odnosno 62.0087 eura.

meCrnogorski available languages

Top