>>>
> EU/Politiko > Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

meCrnogorski available languages

Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

Vlada Crne Gore je bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vrijedan 1,22 milijarde eura koji pokriva period od četiri godine.

Paket uključuje, među ostalim, posebne mjere za poljoprivredu i ribarstvo vrijedne 89,4 miliona eura, inovacije kao i brojne programe podrške ostalim privrednim djelatnostima.

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se, usljed nastale vanredne, hitne i nepredvidljive okolnosti izazvane virusom Covid -19, predlaže donošenje određenih normativnih rješenja, kako bi se najpogođenijem dijelu privrede što prije pružila pomoć u cilju prevazilaženja negativnih posljedica u poslovanju, a izvršiće se i dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta 2006/112 EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost, shodno dinamici predviđenoj u Pregovaračkoj poziciji.

Novim odredbama predlaže se usklađivanje pojedinih poreskih kategorija sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, odnosno da se i usluge smještaja u turističkim apartmanima oporezuju po sniženoj stopi. Takođe, predlaže se oporezivanje usluge pripremanja i usluživanja hrane, flaširane vode za piće i bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima u kojima se pružaju catering usluge po sniženoj stopi od 7 odsto. Predloženo je oporezivanje po sniženoj stopi od 7 odsto na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pica i napitaka, osim akciznih proizvoda i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga ( hoteli i slični objekti, odmarališta i slični objekti za kraći boravak, kampovi i ostali smještaj, restorani i pokretni ugostiteljskih objekti, catering).

U cilju prevazilaženja negativnih posljedica izazvanih koronavirusom na privredne tokove u društvu, a samim tim i na funkcionisanje poreskog sistema, novim zakonskim rješenjem se predlaže uvođenje nove kategorije poreskog oslobođenja na uvoz, odnosno plaćanja PDV po stopi od 0 odsto kada je u pitanju unutrašnji promet, na način što se na isporuku proizvoda, odnosno usluga, državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, kada je to predviđeno ugovorom o donaciji, odnosno na isporuku medicinskih sredstava i zaštitne opreme, kao donacija državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, namijenjenim suzbijanju posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti.

Zbog aktuelne epidemije, čije posljedice direktno utiču na otežano poslovanje privrednih i drugih subjekata, predlaže se novo zakonsko rješenje koje poreskom obvezniku olakšava poslovne transakcije, na način što mu se daje mogućnost da može izdati račun u nematerijalizovanom obliku, uz saglasnost primaoca računa, pod uslovom i na način propisan zakonskim aktom koja uređuje ovu oblast, čime će se smanjiti administriranje poreskog organa, poreskom obvezniku se olakšavaju poslovne aktivnosti. U cilju efikasnosti, racionalnizacije korišćenja radnih mjesta i kontrole, predviđeno je da se mjesečna prijava za obračun PDV podnosi isključivo elektronskim putem, što je u skladu sa evropskim poreskim zakonodavstvom.

Takođe se predlaže i odložena primjena novog zakonskog rješenja kako bi Poreska uprava i PDV obveznici bili blagovremeno upoznati sa novim zakonskim rješenjem, a samim tim i prilagodili svoje poslovne aktivnosti.

Vlada je utvrdila Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je, u skladu sa  najavom predsjednika Vlade, u cilju ublažavanja negativnih efekata od epidemije novog koronavirusa, predviđeno da se povećanje najniže penzije za 13 odsto računa od 1. januara ove godine, a ne od 1. septembra kako je prvobitno bilo predloženo.

Usvojen je i Predlog hitnih mjera Vlade Crne Gore kao podrška građanima u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije koronavirusa kojim je Ministarstvo rada i socijalnog staranja zaduženo da korisnicima osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite i to prava na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad kojima je pravo utvrđeno u ograničenom trajanju a prestalo u periodu 1.juna 2020. godine do 7. jula 2020. godine i koji u tom periodu nijesu bili predmet rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija omogućiti kontinuitet u ostvarivanju prava od perioda prestanka prava do ponovnog uspostavljanja rada komisije, kada će se preispitati nastavak korišćenja navedenih prava i u saradnji sa Ministarstvom finansija obezbijedi sredstva za isplatu naknada za period kada je naknada bila prekinuta.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je zaduženo i da omogućiti kontinuitet u ostvarivanju prava korisnicima osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite i to prava na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad kojima je pravo utvrđeno u ograničenom trajanju, ukoliko je rok za njihovo korišćenje istekao poslije 7. jula 2020. godine, do ponovnog uspostavljanja rada komisija, kada će se preispitati nastavak korišćenja navedenih prava.

Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

Utvrđeni su Predlog zakona o inovacionoj djelatnosti Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija i uputila predloge Skupštini radi donošenja po skraćenom postupku.

Predlogom zakona o inovacionoj djelatnosti su na novi način uređeni pravni instituti u okviru definisanog nacionalnog inovacionog sistema koji čine međusobno povezani subjekti, Vlada Crne Gore, ministarstva i drugi organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, Fond za inovacije Crne Gore, koji podstiču razvoj i finansiraju inovacionu djelatnost, kao i subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost (pravna i fizička lica), subjekti koji obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu, investitori u inovacionu djelatnost, i drugi subjekti iz sistema nauke, obrazovanja i privrede, koji doprinose razvoju inovacionih kapaciteta, stvaranju ideja i primjeni inovacija.

Pored toga, ovim Zakonom je uređeno da će se osnovati Fond za inovacije Crne Gore, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevantnim nacionalnim strategijama. Fond treba da bude centralno tijelo za sprovođenje S3. Osim toga, prioriteti utvrđeni u S3 treba da budu sadržani u okviru Trećeg paketa ekonomskih mjera pomoći privredi i zaposlenima u okviru Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa – COVID 19.

Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija utvrđen je sa ciljem podsticanja ekonomskog rasta, tehnološkog razvoja, inovacija i preduzetništva kroz zapošljavanje, posebno mladih, visoko-kvalifikovanih lica, jačanje postojećih inovativnih privrednih društava te kreiranje startapova i spinofova, naročito u sektorima srednjih i visokih tehnologija kao i usluga baziranih na znanju. Na taj način se doprinosi razvoju nove preduzetničke kulture, stvaranju povoljnijeg ambijenta za naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost, povećanju razmjene i upotrebe znanja i ideja, privlačenju ljudskih resursa i kapitala u ove djelatnosti, radi održivog razvoja i povećanja konkurentnosti domaće ekonomije. Velikim svojim dijelom, ovaj predlog zakona je usmjeren na rješavanje gorućeg problema našeg društva, koji se tiče „odliva mozgova” koji predstavlja strukturni i višedecenisjki problem.

Predloženim zakonom se želi kreirati ambijent koji će značajno smanjiti operativne troškove startapova, ali i kompanija koje ulažu u istraživanje i razvoj, uvodeći istovremeno poreske podsticaje za investitore u inovativne projekte.

Vlada je zadužila starješine organa državne uprave da u okviru organa kojim rukovode prilikom ulaska u službene prostorije obezbijede mjerenje tjelesne temperature državnih službenika i namještenika i da sprovedu dodatne mjere zaštite kako ne bi bio dozvoljen ulazak državnih službenika i namještenika u službene prostorije organa i boravak u tim prostorijama bez zaštitne maske.

Usvojeni su Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2020. godine Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2020. godine.

Vlada je, prema izvještajima u I i II kvartalu realizovala 78,3 odsto obaveza iz Programa rada, a u I kvartalu je realizovala 81,99 odsto zaključaka.

Programom rada Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2020. godine planirano je ukupno 157 tema, od čega 52 teme iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i 105 tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem. Od ukupnog broja planiranih tema, realizovano je 48 iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i to: 46 iz tematskog dijela i dvije teme iz normativnog dijela, kao i 75 tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, i to: 48 iz tematskog dijela, devet iz normativnog dijela Programa i 18 prioritetnih razvojnih projekata.

Pored tema predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu, Vlada je u I i II kvartalu 2020. godine razmotrila ukupno 711 tema i to: 11 predloga zakona, jedan nacrt zakona, 27 uredbi, 149 odluka, 198 informacija, 66 izvještaja, dva ugovora/sporazuma, 22 platforme, dala mišljenje ili saglasnost na 11 predloga zakona, šest inicijativa i jedan amandman, te razmotrila 217 drugih tema iz nadležnosti Vlade.

Vlada je u I kvartalu 2020. godine donijela ukupno 349 zaključaka, od kojih je: 214 zaključaka realizovano, 47 zaključaka nije realizovano, dok za realizaciju nije dospjelo 88 zaključaka.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini čija će primjena omogućiti crnogorskim pružaocima usluga plasman svojih usluga na tržištu CEFTA bilo kroz prekogranično pružanje usluga, komercijalno prisustvo ili privremeni ulazak i boravak fizičkih lica u poslovne svrhe. Takođe, rješenja će uticati na same potrošače kroz mogućnost korišćenja usluga u inostranstvu, odnosno na tržištu CEFTA. Imajući u vidu da propis ne sadrži posebna ograničenja prilikom osnivanja novih privrednih subjekata ovakav tretman i uzajamna liberalizacija dodatno će uticati na dolazak stranih investitora u Crnu Goru u uslužnom sektoru.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije kojom se preciznije utvrđuju uslovi koje mora da ispunjava proizvođač za rekonstruisani objekat da bi ostvario status povlašćenog proizvođača.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Fond za zaštitu depozita Crne Gore između Države Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u vrijednosti od 50 miliona eura. Riječ je o kreditnom aranžmanu koji ima za cilj obezbjeđivanje finansijskih sredstava Fondu za zaštitu depozita Crne Gore za potrebe prevazilaženja potencijalnih rizika izazvanih krizom nastalom usljed pandemije COVID-19. Aranžman je dio projekta koji je kreiran kao odgovor na pomenutu krizu sa namjerom da unaprijedi opšte povjerenje u bankarski sektor. Navedeni kreditni aranžman zamijeniće kreditni aranžman zaključen 2010. godine u ukupnom iznosu od 30 miliona eura.

Usvojena je Informacija o potrebi organizovanja studijskog programa konzervacije i restauracije.

Vlada je dala saglasnost na Predlog odluke o dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom je utvrđeno da se od 1. avgusta do 31. decembra 2020. godine za 50 odsto umanjuju naknade za: ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (hoteli-moteli, privatni smještaj, ugostiteljski objekti i ostali turistički objekti, prodajno-uslužni objekti, korišćenje plaža, JU Mauzolej Petar II Petrović Njegoš); za postavljanje privremenih objekata na području nacionalnih parkova za obavljanje turističke, ugostiteljske i prodajne djelatnosti; za splavarenje i upotrebu plovila u NP Skadarsko jezero; kao i za upotrebu plovila na jezerima i splavarenje rijekom Tarom

Odobravanjem određenih popusta omogućiće se privrednicima koji posluju na prostoru nacionalnih parkova, a direktno su zavisni od turističke posjete, poslovanje po povoljnijim uslovima.

Dana je saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata u ukupnom iznosu od 127.050 eura, za izvođenje radova na adaptaciji učionice za fizičko vaspitanje i njeno opremanje u JU Obrazovni centar Šavnik; adaptaciji sportskog terena Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Pljevlja; adaptaciji sportskog terena u Staroj varoši, Podgorica i adaptaciji fiskulturne sale JU OŠ „Zarija Vujošević“, Mataguži.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kolašin i Odluku o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena PUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim, čiji je cilj obezbjeđivane planskih preduslova za razvoj opštine, naročito u smislu unapređenja kvaliteta turističkih usluga i razvijanja raznovrsne turističke ponude, održivog razvoja lokalne privrede, zaštite i očuvanja životne sredine. Zbog povećanog obima poslova na izradi i donošenju Izmjena i dopuna PUP-a, a u cilju dobijanja kvalitetnog planskog rješenja predviđeno je povećanje ukupnih finansijskih sredstava na 20.000,00 eura.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana opštine Bijelo Polje i Odluku o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. U cilju podrške ekonomskom razvoju, podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta, Opština Bijelo Polje osnovala je biznis zone „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“, pa je iz tog razloga neophodno donijeti izmjene Prostorno- urbanističko plana Opštine Bijelo Polje. Zbog povećanog obima poslova na izradi i donošenju Izmjena i dopuna PUP-a, predviđeno je povećanje ukupnih finansijskih sredstava na 22.000,00 eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kotor i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade PUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. Postupak izrade Plana rezultirao je povećanim obimom poslova zbog sprovođenje ponovne javne rasprave o Nacrtu, izrade Izvještaja sa ponovne javne rasprave, kao i dostave Predloga planskog dokumenta prevedenog na engleski jezik, Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO. Uzimajući u obzir sve navedeno, ocjenjeno je da je potrebno izdvojiti dodatna sredstva za izradu PUP-a. S tim u vezi, članom 1 ove odluke predlaže se povećanje ukupnih finansijskih sredstava potrebnih za izradu ovog planskog dokumenta na 75.000,00 eura.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Centar”, opština PlužineOdluku o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade DUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. Zbog povećanog obima poslova na izradi i donošenju DUP-a predviđeno povećanje ukupnih finansijskih sredstava za izradu Plana na 17.000,00 eura, kao i iznosa naknada za rukovodioca izrade i stručni tim na 17.000,00 eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni Statuta Društva s ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” iz Herceg Novog, kojom je „Herceg Novi“ izmijenjeno u „Podgorica“.

U skladu sa Zakonom o državnoj imovini, donijeta je Odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela E 1, E 2 i E 3, u zahvatu DUP-a, „Spomen park Kruševac – zone A i E“. Odlukom Skupštine Glavnog grada predviđena je prodaja ukupne površine od 10.836 m² po cijeni od 516,00 eura/m², odnosno 5.591.376,00 eura ukupno, shodno procjeni Komisije Direkcije za imovinu.

Takođe, donijeta je i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela broj 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, u zahvatu DUP-a „Servisno – skladišna zona“, Blok 6, Zona B.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje priključnog dalekovoda 10 KV i stubne trafostanice – STS 10/04 KV Vrševo II sa uklapanjem u visokonaponsku i niskonaponsku mrežu KO Azane, opština Petnjica. Izgradnja ovog objekta, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, smatra se energetskim objektom od opšteg interesa, a imaće veliki značaj za uredno, sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje potrošača električnom energijom. Korisnik nepotpune eksproprijacije je Država Crna Gora – DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, a postupak će sprovesti Uprava za nekretnine Crne Gore.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar – jun 2020. godine. Plan privatizacije je pripremljen na osnovu predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta. Utvrđeni su osnovni ciljevi privatizacije i drugi aspekti ovog procesa, metodi i načini privatizacije sa utvrđenim spiskovima društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju. Osnovni ciljevi privatizacije su: povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda građana.

Usvojena je Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata. Prvobitnim ugovorima, koje je Ministarstvo održivog ražvoja i turižma žaključilo sa članovima Savjeta, pokrivene su usluge u postupku revizije 158 planskih dokumenata. U međuvremenu, Savjetu su upućena 4 nova planska dokumenta, za koje su donešena rješenja o određivanju članova Savjeta, i to za svaki planski dokument pojedinačno. Ukupna naknada za rad članova Savjeta, za usluge u postupku revizije 4 planska dokumenta (Detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane, Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni“, Opština Rožaje, Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta „Istorijsko jezgro“ Cetinje i Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV“, Opština Bar) iznosi neto 5.630,00 eura, odnosno 6.065,31 euro sa pripadajućim porezima i prirezima.

Data je saglasnost na Zahtjev za isplatu naknada članovima Projektnog tima u 2020. godini za realizaciju naučnoistraživačkog projekta „Razvijanje alata zasnovanih na znanju za upravljanje rizicima od cunamija i zemljotresa“. Riječ je o bilateralnom projektu između Crne Gore i Republike Italije, prihvaćenom i sufinansiranom od strane Ministarstva nauke, a u saradnji sa Nacionalnim institutim za geofiziku i vulkanologiju iz Rima. Za realizaciju Projekta Ministarstvo nauke je Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao nosiocu posla, obezbijedilo 4.871 eura.

Odobren je Predlog za preusmjerenje iznosa od 67.137,87 eura sa potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave, Program Reforma javne uprave – Usluge stručnog usavršavanja, na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove, Program Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova – Usluge stručnog usavršavanja. Radi se se o sredstvima predviđenim za aktivnosti iz Akcionog plana za reformu javne uprave, koje su realizovane u skladu sa Planom.

Data je saglasnost JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ iz Mojkovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 336 KO Mojkovac, opština Mojkovac u svojini Crne Gore. Radi se o davanju u zakup fiskulturne sale površine 658 m² u sportsko-rekreativne svrhe na period od 5 mjeseci po početnoj cijeni zakupa od 10 eura po terminu.

Usvojena je Informacija o neophodnosti plaćanja troškova isporuke proizvoda Inpek pekare, uslovljenih karantinom u opštini Tuzi. Shodno odluci Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti o karantinu u Tuzima tokom epidemije virusa covid – 19 , preduzeće Inpek je isporučilo ovoj opštini proizvode u ukupnom iznosu od 13.514 eura. Vlada je donijela zaključak da se taj iznos plati iz tekuće budžetske rezerve.

Donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje nepokretnosti u cilju realizacije Ugovora o načinu izmirenja duga, Javnog komunalnog preduzeća Nikšić po osnovu utrošene električne energije za javnu rasvjetu, zaključenog 28.10.1999. godine. Odlukom je predviđen upis prava svojine na katastarskoj parceli 25463/1 KO Nilšić, površine 2984 m², na Elektroprivredu Crne Gore.

Vlada je prihvatila amandmane (tri) poslanice Marte Šćepanović na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti .

U skladu sa rezultatima dijaloga u okviru inicijative Savez za Evropu i postignutim visokim nivoom usklađenosti stavova, Vlada je utvrdila Amandmane na Predlog zakona o medijima i Amandmane na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koje je predložilo Ministarstvo kulture.

 

Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020 Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim 23. i 24. jula 2020

meCrnogorski available languages

Top