>>>
> Aktuelnosti > Vijesti (Page 18)

Nove mjere EU u cilju zaštite biodiverziteta od problematičnih invazivnih vrsta

vropska komisija predložila je novo zakonodavstvo za sprečavanje brzorastuće prijetnje od invazivnih biljnih i životinjskih vrsta. U Evropi trenutno postoji preko 12.000 vrsta koje su strane prirodnoj sredini. Oko 15% pomenutih vrsta su invazivne i njihov broj je u brzom porastu. Prijedlog ima za cilj da pruži odgovor na sve

Konkurs za “Evropsku prijestonicu inovacija”

vropska komisija objavila je konkurs za odabir prve „Evropske prijestonice inovacija“, takozvane iCapital. Nagradiće se grad koji izgrađuje „ekosistem inovacija“ kojim se povezuju građani, javne organizacije, univerziteti i preduzeća. S obzirom da 68% populacije EU trenutno živi u urbanim sredinama, upravo će urbane sredine doprinijeti većoj inovativnosti. Pružanjem usluga gradovi

Rast indikatora poslovne klime EU

julu 2013. godine, indikator poslovne klime (Business Climate Indicator – BCI) za Eurozonu povećan je za 0,14 poena na 0,53. Procjena posljednje proizvodnje naglo se poboljšala, kao i očekivana proizvodnja i nivo ukupnih porudžbi ocjenjen je pozitivno. Procjena nivoa porudžbi za izvoz i zaliha gotovih proizvoda uglavnom je ostala

Savjet EU usvojio mjere sprečavanja prevara sa PDV-om

avjet je danas usvojio dvije direktive koje će državama članicama omogućiti da vode efikasniju borbu protiv prevara sa porezom na dodatu vrijednost, kao i brže reakcije i primjenu specifičnih mjera u borbi protiv takozvane prevare „poreske vrteške“. Na sastanku Evropskog savjeta, održanom u maju, među brojnim inicijativama istaknut je značaj pomenutih

ECB: Smanjen broj prevara sa karticama

revare sa karticama su zabilježile opadajući trend od 2007. godine zahvaljujući tehnološkim dostignućima koji čine transakcije sigurnijim, glavni je zaključak drugog izvještaja o prevarama sa karticama objavljenog od strane Evropske centralne banke. Međutim, prevare su sve prisutnije u državama gdje je tehnologija manje razvijena. U periodu od 2010. do 2011. godine

Državni simboli Crne Gore

ana 12. jula 2004. godine Crna Gora je vratila tradicionalne državne simbole: grb i zastavu iz perioda dinastije Petrović-Njegoš. Takođe, formalno se usvajila za državnu himnu "Oj svijetla majska zoro". U narednim mjesecima državni simboli su standardizovani: na grbu je carska kruna zamijenjena kraljevskom, grb na zastavi je umjesto 1/3 zauzeo

Niske kamatne stope za oporavak ekonomije EU

azlozi za niske dugoročne kamatne stope koje je Evropska centralna banka (ECB) objavila prošle nedjelje, načini unapređenja kreditiranja malih preduzeća, kao i napori u smanjivanju fragmentacije finansijskih tržišta unutar EU bila su neka od pitanja o kojima su raspravljali članovi Odbora za ekonomiju i monetarna pitanja Evropskog parlamenta sa predsjednikom

Prvi jul

Prvi jul donosi kako političke, tako i makroekonomske promjene u zemljama regiona. Promjene se prevashodno odnose na Crnu Goru, Republiku Sloveniju, BiH i Republiku Hrvatsku. U Crnoj Gori počeće da se primjenjuje povećanje stope poreza na dodatnu vrijednost. Viša poreska stopa uvećava se za 11,76%, odnosno sa 17% na 19% poreske

Jedinstveni Internet portal za pristup finansijskim sredstvima EU

Preduzeća širom Evrope imaće lakši pristup potrebnim finansijama otkako je Evropska komisija proširila jedinstveni Internet portal o finansijama EU. Portal obuhvata strukturne fondove EU: Evropski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund - ERDF) i Evropski socijalni fond (European Social Fund - ESF). Novi jedinstveni portal o finansijama EU

Podrška umjetničkom i kulturnom stvaralaštvu u EU

prijedlogu rezolucije koji je izglasao Odbor za kulturu naznačeno je da muzika, arhitektura, videoigrice, zanati, dizajn i moda predstavljaju značajan potencijal rasta koji EU treba da podrži i iskoristi. Prijedlog poziva na jaču saradnju sa univerzitetima kako bi mladi ljudi stekli neophodne vještine. Takođe, prijedlog ima za cilj obezbjeđivanje

Komisija predlaže novu Direktivu u oblasti zaštite konkurencije

vropska komisija usvojila je prijedlog Direktive o postupku kojim građani i kompanije mogu zahtijevati odštetu u slučaju da su žrtve kršenja pravila o zaštiti konkurencije EU, kao što su karteli i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. Predloženo je uklanjanje brojnih poteškoća u praksi sa kojima se žrtve stalno suočavaju kada

Top