>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Min. nauke: Zakon o inovativnoj djelatnosti – završena javna rasprava

Min. nauke: Zakon o inovativnoj djelatnosti – završena javna rasprava

Ministarstvo nauke podnijelo je izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa nacrtom zakona o inovativnoj djelatnosti. Na javnoj raspravi učestvovale su Elektortehnički fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore (ETF) i Nevladino udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku (MEP). Od 4 prijedloga ETF-a, jedan je prihvaćen. Od pet upućenih prijedloga MEP-a sedam su razmatrana, šest odbijena, a jedan je prihvaćen.

Ono na čemu je MEP insistirao jeste upotreba domaćih termina jer je nacrt zakona prepun američkih žargona poput “start-up“, “spin-off“, “venture-kapital“. Smatramo da sve termine treba prilagoditi duhu crnogorskog jezika. Jer, ako pomenuti žargoni nijesu dovoljno jasni čak ni obrazovanim Englezima, kako će onda biti jasni prosječnim Crnogorcima? Između ostalog, naš prijedlog da se “start-up” prevede kao “novoosnovano preduzeće” smatra se nedovoljno jasanim (??!) ali bi zato svim Crnogorcima trebao jasan termin “start-ap“? Uvrštavanje ovakvih termina u zakonodavstvu Crne Gore podsjeća na praksu bugarskog paramenta u kojem su, bez čitanja, usvajani zakoni na engleskom jeziku, u žurbi da se što prije uskladi zakonodavstvo sa EU. Ipak, usvojen naš prijedlog da se termin iz nacrta zakona “konsalting usluge” zamjeni sa “konsultantske usluge”.

Odbijen je i prijedlog MEP-a da se pored pomenutih tipova inovativnih organizacija zakonom predvide i think-tank organizacije, uz obrazloženje da se oni ne bave inovativnom djelatnošću. MEP smatra da je radna grupa trebala da uvaži prijedlog, iz dva razloga – prvi: think-tank organizacije pružaju konsultantske usluge (predviđeno nacrtom zakona, čl. 8. t. 7.) i drugi: da iste mogu doprnjeti inovacijama u organizaciji (takođe predviđeno nacrtom zakona, čl. 8 t. 3). Ipak, pomenuto nije bilo dovoljno da bi članovi radne grupe uvrstili think-tank organizacije u inovativne organizacije. Štaviše, projekat “Montenegro Think Tank, osnovan u organizaciji Ministarstva nauke radi unaprijeđenja razvoja države, obrazovan je na taj način da u sadrži operativni tim (5) zadužen za za inovacije.

Na kraju, prijedlog zakona propisuje maksimalni iznos za finansiranje inovativnih projekata, za koji je predloženo da iznosi do pola miliona eura. Postavlja se pitanje da li se sa tim sredstvima stvarno mogu realizovati ozbiljni projekti u vezi sa inovacijom?

U nastavku slijede komentari MEP-a upućeni radnoj grupi na nacrt zakona o inovativnoj djelatnosti i odgovor radne grupe.

Osnovni nacrt zakona možete “daunloudovati” ili preuzeti , zavisno od toga da li vam je bliži crnogorski ili engleski termin. Razmislite na šta ćete da kliknete.

Više informacija: eUprava (1) (2)

Top